Kruimelpad

Verbinding tussen Ascendant en huizen

Als je weet wat het teken van je Ascendant is kun je hier lezen welke eigenschappen daar mee worden geassocieerd. Maar het is ook belangrijk om te kijken welke planeet bij dat teken hoort, en vervolgens kijken in welk huis die staat. Bij elke uitleg over het teken van je Ascendant staat ook vermeld welke planeet daarbij hoort, maar hier is nogmaals een lijst van de combinatie teken en heerser.

Ram/Mars, Stier/Venus, Tweelingen/Mercurius, Kreeft/Maan, Leeuw/Zon, Maagd/Mercurius, Weegschaal/Venus, Schorpioen/Pluto, Boogschutter/Jupiter, Steenbok/Saturnus, Waterman/Uranus, Vissen/Neptunus

Dus als je Ascendant Ram is, is Mars de heerser van de Ascendant, en dan moet je opzoeken of die in het eerste, tweede, derde, vierde, vijfde, zesde, zevende, achtste, negende, tiende, elfde of twaalfde huis staat.

Als je Ascendant Stier is, is Venus de heerser van de Ascendant, en dan, enzovoorts

Als je Ascendant Tweelingen is, is Mercurius de heerser van de Ascendant, enzovoorts.

Je moet dan opzoeken in welk huis de heerser van de Ascendant staat, want dat laat zien welk gedeelte van je leven veel energie krijgt, waar je je sterk bij betrokken voelt, wat je belangrijk vindt en waar je aandacht vaak naar toe zal gaan. Ook zijn dit de onderwerpen die je zullen helpen je eigen persoonlijkheid verder vorm te geven. Om er achter te komen in welk huis de heerser van de Ascendant staat moet je een persoonlijke geboortehoroscoop hebben laten maken. (Voor €35 kan ik je geboortehoroscoop berekenen en opschrijven wat je allemaal zou moeten lezen om te begrijpen wat daar in staat; voor €100 heb je een astrologiegesprek).

Wat zijn huizen

Huizen zijn anders dan tekens, in de zin dat ze vaak veel concretere gebieden van je leven aanduiden – ze hebben een min of meer objectief bestaan. Bij de planeten gaat het om persoonlijke eigenschappen en behoeftes, bij de tekens gaat het erover hoe je die persoonlijke eigenschappen en behoeftes vorm geeft, en de huizen laten zien op welk gebied van je leven je dat doet.

De heerser van de Ascendant staat in:

Eerste huis

Als de heerser van de Ascendant in het eerste huis staat (bijvoorbeeld; de Ascendant is Boogschutter en Jupiter staat ook in het eerste huis) dan geeft dat een krachtige behoefte om zich in de wereld te manifesteren. Zo iemand wil gezien worden, belangrijk zijn en steekt zijn of haar aanwezigheid ook niet onder stoelen of banken, iets wat hij/zij overigens niet bewust in de gaten hoeft te hebben. Doorgaans zal iemand met het eerste huis als sterkste huis niet onopgemerkt blijven.

De drang zich te handhaven is goed ontwikkeld en de behoefte om te reageren op prikkels van buitenaf is groot. Er is altijd een zekere dominante aanwezigheid bij deze combinatie, soms zelfs egoïstisch en egocentrisch. Bovendien is er ook behoefte nieuwe dingen aan te pakken, het avontuurlijke te zoeken en bezig te zijn met nieuwe of tenminste de eigen dingen. Dit zijn mensen met een neus voor het nieuwe en voor actie — die ze soms door hun eigen aanwezigheid zelf ontketenen. Met een nadruk op het eerste huis doen ze al gauw waar ze zelf zin in hebben, en dat kan de natuurlijke neiging tot ik-gerichtheid en eigenzinnigheid versterken. Deze mensen creëren hun eigen persona, uiterlijk en imago, en de gedragingen en maniertjes die daarbij horen. Er is vaak wel veel aandacht voor uiterlijk en hoe indruk op anderen te maken. Het kan ook zijn dat er in de loop van het leven een aantal verschillende persoonlijkheden “gespeeld” worden.

Tweede huis

Als de heerser van de Ascendant in het tweede huis staat (bijvoorbeeld; de Ascendant is Steenbok en Saturnus staat in het tweede huis), dan is de behoefte aan materiële zekerheid en voorspelbaarheid heel groot. Dit zijn mensen die behoefte hebben aan vaste grond onder de voeten. Dat maakt iemand geneigd eerst een houvast te zoeken voordat hij zich aan een nieuwe situatie kan overgeven. Het tweede huis wortelt sterk in de materie, het tastbare en de zekerheid daarvan, vandaar dat ook de behoefte aan financiële zekerheid en geborgenheid op de voorgrond kan treden. Dat kan een instelling geven van ‘Wat verdien ik er aan?’, maar ook de keerzijde van het omgaan met de materie kan aan bod komen, namelijk door er niet slaaf van te zijn, maar de materie naar de hand te zetten of ondergeschikt te maken aan zichzelf en te gebruiken om er allerlei emoties in uit te drukken. Kunstzinnigheid en handvaardigheid kunnen we zodoende ook bij een sterk tweede huis terugvinden.

Het leven is gericht op het ontdekken van persoonlijke waarden en het creëren van eigenwaarde. Het uiterlijke gedrag komt voort uit de ervaring met geld, bezittingen en de fysieke realiteit. Het leven is gericht op het verkrijgen van fysieke veiligheid en ze zijn er trots op dat ze in diverse situaties weten hoe te overleven. Hun zelfbewustzijn groeit door de dingen die ze bezitten, maar ze zijn ook gebaat bij het ontwikkelen van een geaarde, natuurlijke relatie met het lichaam. Soms is terugkeren naar de natuur de beste manier om weer met zichzelf in contact te komen.

Derde huis

Als de heerser van de Ascendant in het derde huis staat (bijvoorbeeld: de Ascendant is Waterman en Uranus staat in het derde huis) geeft dit een duidelijke behoefte aan uitwisseling, praten, kennis nemen (ook lezen), ordenen en doorgeven van informatie, in stilte of in gesprek spelen met feiten en gedachten en mentaal analyseren. Het leven is gericht op communiceren, informatie verzamelen en dagelijkse interacties. Deze mensen vormen zichzelf door te schrijven, dagelijkse gesprekken, roddelen, lesgeven en dagelijkse activiteiten en communicatie.

Zelfs als iemand een vrij ‘gesloten’ horoscoop heeft, maar met het derde huis als een sterk huis, zien we dat hij toch graag praat of veel praat, vaak ook handig met woorden is en in de communicatieve sfeer over het algemeen goed voor de dag komt. Ze zijn vaak ook goed in het leggen van verbindingen met andere mensen. Met hun levendige mentale activiteit ordenen ze de grote toevloed van feiten en wetenswaardigheden. Met zo’n derde huis zijn zij ook in staat een grote kennis te vergaren. Meermalen is er ook sprake van een gevoel voor talen. Een andere mogelijkheid is dat ze graag handel bedrijven – het brengt ze in contact met anderen, er is altijd wel iets wat geregeld moet worden, en er komt van alles en nog wat in beweging. Vaak kennen ze hun directe omgeving, of de stad waarin ze wonen, als hun broekzak. Ze vinden het leuk om met iedereen een praatje te maken – dat versterkt hun gevoel van eigenwaarde. Soms zijn de broers en zussen bij deze combinatie heel belangrijk (geweest) bij het vormen van de eigen identiteit.

Vierde huis

Als de heerser van de Ascendant in het vierde huis staat (bijvoorbeeld; de Ascendant is Vissen en Neptunus staat in het vierde huis) dan spelen het huiselijk leven en eigen en andermans gevoelens en emoties een belangrijke rol. Deze mensen hebben een grote behoefte aan emotionele geborgenheid en veiligheid en richten zich graag op de eigen vertrouwde kring van mensen met wie ze een gevoelsband hebben. Vaak zijn ze sterk betrokken bij hun familie, en die vormt een belangrijk deel van hun identiteit. Ook is er vaak een meer dan gemiddelde belangstelling voor de eigen wortels en geschiedenis, of het cultureel erfgoed. Iemand met deze combinatie koestert zich graag aan knusheid en behaaglijke gezelligheid, wat soms aanleiding kan zijn tot een wat teruggetrokken houding. Deze mensen hebben ook echt tijd nodig voor een privé leven, en momenten van rust en terugtrekken.

Ze hebben de behoefte de situatie om hen heen voortdurend af te tasten en de dingen zodanig te organiseren, dat zij en anderen zich er thuis kunnen voelen. Belangrijk is ook emotionele veiligheid. De gevoelsband met het verleden en met objecten die een belangrijke gevoelswaarde hebben is groot. Ze doen er daarom moeilijk afstand van, waardoor hun huis nog wel eens afgeladen kan raken met allerlei voorwerpen die elk een herinnering dragen. Doorgaans is er een grote behoefte aan hechte gezins- en familiebanden of bieden vriendschappen de gelegenheid om de behoefte voor anderen te zorgen uit te leven.

Vijfde huis

Als de heerser van de Ascendant in het vijfde huis staat (bijvoorbeeld: de Ascendant is Ram en Mars staat in het vijfde huis) zal de behoefte om de eigen individualiteit tot expressie te brengen, zichzelf centraal te stellen en zich in het centrum van de aandacht te weten duidelijk aanwezig zijn. Ze voelen zich vaak alsof ze op een podium staan en door iedereen gezien worden. Vaak is er sprake van een natuurlijk leiderschap; ze vinden het niet erg als de ogen op hen gericht zijn en de vraag beantwoord moet worden; wat gaan we doen? De neiging om de lakens uit te delen en anderen minzaam dingen voor hen te laten doen, kan soms aanwezig zijn.

Ze zijn geneigd vooral die dingen te doen waar ze zin in hebben, waar ze zelfbevestiging uit kunnen putten. De kans is ook groot dat ze het liefst dat werk doen waar ze het meeste plezier uit halen – meer dan werk wat misschien beter verdiend, maar waar ze minder gelukkig van worden. Zij zijn niet degenen die zich vol ijver over details het hoofd breken. Dat neemt echter niet weg dat ze de dingen zelf ook groots aan kunnen pakken, als ze er maar zin in hebben. Hun relatie met mensen moet er bij voorkeur één zijn die hen sterkt in hun zelfvertrouwen en hen in hun waarde laat. Door de behoefte zichzelf centraal te stellen lopen ze de kans op een bepaalde manier egocentrisch over te komen. Vaak zullen de eigen kinderen heel belangrijk zijn, of is dit iemand die beroepsmatig met kinderen bezig is. Ook is er een grote behoefte aan creatieve expressie – iets maken en aan anderen laten zien, en het liefst er ook nog een compliment voor krijgen wordt erg gewaardeerd. Verder houden ze wel van een gokje, en voelen ze zich soms nog veel levendiger als ze bepaalde risico’s nemen.

Zesde huis

Als de heerser van de Ascendant in het zesde huis staat (bijvoorbeeld: de Ascendant is Stier en Venus staat in het zesde huis) geeft dit mensen aan die concreet en praktisch ingesteld is: ze willen dingen dóen en de handen uit de mouwen steken. Werk, en de dagelijkse omgang met collega’s is vaak belangrijk. Hun dienstbaarheid, hulpvaardigheid en werkwilligheid zijn doorgaans goed ontwikkeld. Voor sommige van deze mensen is werken een middel om zich uit te drukken en ze vormen voor een deel ook de eigen identiteit door het dagelijks werk dat ze doen. Het nuttige is belangrijk en hun devies is vaak ‘eerst de plichten, dan het plezier’.

Dit zijn mensen met een sterk normbesef en ze zijn ook bereid om eigen behoeftes ondergeschikt te maken aan het algemeen belang. Vaak zijn ze enigszins kritisch ingesteld, met soms de neiging om alles waar ze zich niet op hun gemak mee voelen te veroordelen. Ze kunnen vaak ook goed zichzelf analyseren, en kritisch kijken naar de eigen prestaties. Soms vinden we een interesse in zaken die met ziekte en gezondheid te maken hebben, dan wel werkzaamheden op dit gebied. Ook is er vaak een grote belangstelling voor het eigen lichaam, training, voeding – alles wat het lichaam positief beïnvloedt. Soms slaat dat door naar een angst voor allerlei ziektes. En in de meeste gevallen is het lichaam een belangrijk deel van de eigen identiteit.

Zevende huis

Als de heerser van de Ascendant in het zevende huis staat (bijvoorbeeld: de Ascendant is Tweelingen en Mercurius staat in het zevende huis) dan zal de partner en/of compagnon een heel belangrijke, vaak zelfs doorslaggevende rol in het leven spelen. Dit zijn mensen die bij uitstek op de ander gericht zijn, en hun leven en identiteit worden sterk gevormd door samenwerking, relaties en de manier waarop anderen hen spiegelen. Ze verwachten veel van hun relaties, partners of compagnons, en ze investeren ook veel psychische energie in de relatie.

Ze hebben de stimulans van een ander hard nodig en zoeken daarom vaak al vroeg in het leven naar een partner. Dat hoeft echter nog geen geslaagde relatie aan te geven; het wijst slechts op het feit dat ze de relatie het belangrijkste in het leven vinden. Het vermogen tot samenzijn en samenwerking is daardoor vaak groot, evenals de compromisbereidheid. Ze letten ook op hun uiterlijk door zich voor te stellen wat de ander er van zal vinden. Een nadeel is de soms te sterke afhankelijkheid van de ander. Of geven ze te veel toe om maar de lieve vrede te bewaren.

Achtste huis

Als de heerser van de Ascendant in het achtste huis staat (bijvoorbeeld: de Ascendant is Kreeft en de Maan staat in het achtste huis) is er vaak sprake van een sterke emotionele diepgang, een interesse in het verborgene en geheimzinnige, een fascinatie voor macht, en soms een ook een voortdurend besef van de eigen kwetsbaarheid. Het achtste huis gaat onder andere over zaken die we liever voor anderen verbergen, omdat ze omringd zijn met sterke (soms ook negatieve) gevoelens. Daarom kunnen degenen voor wie dit huis extra belangrijk is de neiging hebben om zich voor anderen af te schermen en een belangrijk deel van zichzelf niet aan anderen te laten zien. Ze kunnen zich voor hun gevoel niet veroorloven om zich in de kaart te laten kijken, en hun strijd speelt zich hoofdzakelijk innerlijk af.

Ze hebben een grote behoefte aan diepgang en een hang naar wat niet direct zichtbaar is, zowel in henzelf, in anderen als bijvoorbeeld ook op het gebied van wetenschap en nieuws. Ze graven vaak dieper, proberen meer te doorgronden, er achter te komen wat er nu eigenlijk écht speelt. Dit soort onderzoek kunnen ze ook met een grote intensiteit doen. Als er voornamelijk harmonische aspecten zijn zien we een grote creativiteit, een vermogen om met crises om te kunnen gaan en die op te lossen. Het kan dan mensen aangeven die niet zo gauw ergens van schrikken, omdat ze wel weten wat er zoal in het verborgene kan gebeuren. Als er sprake is van voornamelijk disharmonische aspecten is de kans groter dat de identiteit beschadigd raakt door intensieve gebeurtenissen, en als er aanwijzingen voor problemen zijn kan het soms om (zeer) beladen onderwerpen gaan. Dit is een gedeelte van de horoscoop dat verbonden is aan thema’s als seksualiteit, dood, taboes en misbruik, dus de lading is vaak groot.

Negende huis

Als de heerser van de Ascendant in het negende huis staat (bijvoorbeeld: de Ascendant is Leeuw en de Zon staat in het negende huis) loopt de behoefte aan expansie en verbreding van de horizon als een rode draad door het leven. Dit zijn mensen die graag reizen naar het buitenland willen maken, andere culturen willen leren kennen, voorbij de horizon gaan en het onbekende opzoeken. Kennismaken met verschillende culturele tradities, religieuze overtuigingen en levensfilosofieën vormt ook de eigen persoonlijkheid. En als dat niet via reizen gebeurt, dan wel via studie – want hier is de behoefte om steeds nieuwe kennis en ervaring op te doen groot. De behoefte om zich steeds verder te ontwikkelen is sterk, en vaak is er veel motivatie om allerlei opleidingen of cursussen te volgen.

Ze willen hun eigen, onafhankelijke oordeel vormen en de ruimte hebben om de eigen mening te kunnen uiten. Dat wil nog wel eens het karakter van een boodschap krijgen, waardoor het belerend of moraliserend overkomt. Ze hebben ruimte en vrijheid nodig, en zijn geneigd om bij alles naar de betekenis te zoeken. Meestal voelen ze de behoefte om feiten en verschijnselen in een bredere context te plaatsen en ze tot een synthese te brengen, waardoor ze hun eigen levensbeschouwing ontwikkelen, al of niet op basis van een religie of humanistische overtuiging. Hun eigen ideeën en opvattingen zijn belangrijk, en niet minder het uitdragen ervan.

Tiende huis

Als de heerser van de Ascendant in het tiende huis staat (bijvoorbeeld: de Ascendant is Maagd en Mercurius staat in het tiende huis) is er een sterke behoefte om op het werk een bepaalde verantwoordelijkheid te dragen. Het uiterlijk gedrag hangt samen hun sociale status, reputatie en hun eigen gevoel voor autoriteit. Ze hebben graag de touwtjes in handen en zijn in staat om, indien nodig, wetten en regels uit te vaardigen. Dit zijn niet de mensen die zich gemakkelijk laten beïnvloeden en ze maken het liefst zelf de dienst uit. Ze beschikken daardoor vaak ook over organisatorische en bestuurlijke kwaliteiten. Ze houden van duidelijke structuren, het naleven van protocollen, en vaste gewoontes bij vaste taken.

Ze kunnen een zekere trots halen uit het ontwikkelen van een professionele houding, en zullen die afstemmen op hun persoonlijke presentatie. Er is vaak een sterke gerichtheid op de buitenwereld en het openbare leven, en het eigen functioneren daarin. Ze houden er van om alles goed te laten lopen, problemen op te lossen, en er voor te zorgen dat er aan een gemeenschappelijk doel gewerkt wordt. Niet zelden hechten zij zo veel waarde aan de rol die ze in de maatschappij spelen, dat ze zich daar tot op zekere hoogte mee zullen identificeren. “Ik ben wat ik doe”. Ze kunnen goed structureren, willen graag leidinggeven en door anderen als een autoriteit gezien worden. Wat op het werk gepresteerd wordt is een belangrijk deel van de eigen identiteit – dit kan iemand zijn die leeft voor zijn werk.

Elfde huis

Als de heerser van de Ascendant in het elfde huis staat (bijvoorbeeld: de Ascendant is Weegschaal en Venus staat in het elfde huis) wordt de persoonlijkheid mede vormgegeven door de betrokkenheid bij doelen en associaties met mensen die dezelfde interesses hebben. Er is een sterke behoefte om met gelijkgestemden om te gaan. Dat zijn doorgaans vrienden of vriendinnen, de jongens van de voetbalclub, de andere ouders van het schoolplein, enzovoorts. Door met hen om te gaan en van gedachten te wisselen, leren ze zelf ook beter hoe ze over dingen denken, en waar ze staan. Ze vinden het fijn om interesses met anderen te delen. Ook het delen van de vergelijkbare moeilijkheden in het leven helpt bij het relativeren er van.

Anderen als gelijken te zien en er op voet van gelijkheid mee in contact te staan is een duidelijke behoefte bij zo’n combinatie. Vaak zullen ze, al dan niet bewust, het eigen voorkomen en kledingkeuze afstemmen op de groepen waar ze deel van uit maken. Dit zijn mensen die vooral opbloeien als ze in contact met anderen staan – zelfs alleen al weten dat ze er zijn geeft al een gevoel van gemeenschap, van gezamenlijkheid, en het gevoel dat er meer mensen zijn die met hetzelfde bezig zijn, en vergelijkbare dingen in het leven willen bereiken. En hoewel ze sterk op anderen zijn gericht voelen ze toch ook een behoefte om in vrijheid zichzelf te mogen zijn.

Twaalfde huis

Als de heerser van de Ascendant in het twaalfde huis staat (bijvoorbeeld; de Ascendant is Schorpioen en Pluto staat in het twaalfde huis) wordt de persoonlijkheid voor een belangrijk deel ook gevormd door dromen, angsten en geheimen – door een soms moeilijk te begrijpen innerlijk leven. Er is  een grote behoefte aan stilte en afzondering, en willen samensmelten met iets dat groter, ouder en belangrijker is dan de eigen persoon. Dit zijn mensen die regelmatig naar binnen keren om zich te bezinnen. Dat kan in religieus opzicht zijn, maar ook in de vorm van yoga, meditatie, wandelen door de natuur, naar muziek luisteren en er in opgaan, enzovoorts. Vaak is er een uitgesproken belangstelling voor spiritualiteit.

De collectieve dienstbaarheid, de behoefte zich op onbaatzuchtige manier nuttig te maken voor de maatschappij, met name voor de verdrukten of hulpbehoevenden, krijgt ook vaak de nadruk bij de combinatie van Ascendant en twaalfde huis. Het kan heel goed zijn dat degenen met deze plaatsing werken in een instelling, een psychiatrische kliniek, een ziekenhuis, een gevangenis – elke plek waar de mensen die er verblijven een zekere hulpeloosheid of beperking hebben. Maar het kan ook wel eens mensen aangeven die zelf soms de weg kwijt zijn en door anderen geholpen moeten worden. Er kan sprake zijn van familiegeheimen die, bijna onzichtbaar, de persoonlijkheid kleuren.

Terug