ZON-URANUS

Meestal vertonen degenen met vooral de conjunctie en de harde aspecten een  sterke drang om anders te zijn dan anderen, uniek en misschien ook wel een tikkeltje bizar of ongewoon. Nog gebruikelijker is een uitgesproken, sterk onafhankelijke geest. Soms echter kunnen degenen met Zon-Uranus-contacten, terwijl ze op het ene niveau vooral 'anders' willen zijn, op een ander niveau juist wensen om zich te conformeren. Vooral harde contacten tussen deze planeten kunnen een situatie beschrijven waarin het individu het gevoel heeft dat ze op de een of andere manier vreemd, excentriek, anders en vreemd is en dat ze niets liever wil dan er bij horen en zich aanpassen aan de norm. Aan de ene kant zou 'anders zijn’ hen binnen het gezin enige erkenning en aandacht hebben gegeven, maar op een ander niveau kan het hen het gevoel hebben gegeven dat ze een buitenstaander waren. Dit dilemma kan ook ontstaan zijn ​​omdat hij of zij vaak uitgelachen of gepest werd vanwege het anders zijn – maar de kans bestaat ook dat het alleen maar de wens versterkte om er niet langer bij te horen.

Wat de persoonlijke geschiedenis ook moge zijn, er lijkt een sterke drang te bestaan ​​om eruit te breken, om een ​​revolutionaire oorlog te voeren tegen alle tradities en waarden waarin men geboren is.

Vaak kunnen Zon-Uranus-typen het niet verdragen zichzelf te beschouwen als iets dat lijkt op, of op enigerlei wijze geassocieerd wordt met, een gezag figuur of regime dat ze moesten verdragen toen ze jong waren. Gewoonlijk is de rebellie gericht tegen een vroege vaderfiguur, maar soms is het tegen iemands land of de politieke sfeer waarin men is opgegroeid, of tegen een andere collectieve invloed. Deze uitgesproken drang om te rebelleren en 'anders' te zijn, komt natuurlijk veel minder naar voren in de horoscopen van degenen met de zachte aspecten, die, gelukkig in de wetenschap dat ze uniek zijn, zich minder gedreven voelen om de wereld in te gaan en het te bewijzen.

Het grootste probleem met de harde aspecten is dat de persoon erop zal staan ​​om dingen op zijn eigen manier te doen, omdat hij in het verleden op enorme weerstand is gestuit bij zijn pogingen om dat te doen. Samenwerking kan met deze combinatie moeilijk te bereiken zijn, hoewel een sterk geplaatste Venus veel zal doen om deze neiging te compenseren. Als je tot een vergelijk wil komen met een typische Zon-Uranus-persoon, is het het beste om helemaal eerlijk te zijn (het type kan het niet verdragen om 'voorzichtig behandeld' te worden) en bereid te zijn om veel ruimte en vrijheid te geven. Een Zon-Uranus-type vertellen wat ze moeten doen of wat het beste is, zal zelden het gewenste resultaat hebben. Zelfs als ze hetzelfde idee hadden, zullen ze vaak een tegenovergestelde lijn volgen. Deze moeilijkheid bij het samenwerken kan ontstaan ​​omdat de persoon bang is dat zijn eigenheid op de een of andere manier ondergesneeuwd zal raken, dat hij zijn individualiteit kan verliezen als hij buigt.

Het kan ook betekenen dat het individu zich soms in de kou voelt staan, vervreemd, een buitenstaander en een eenling. Soms treedt deze vervreemding op omdat het individu alleen maar opvattingen uitspreekt die hun tijd ver vooruit zijn of te geavanceerd voor de mensen met wie ze samen zijn. In ieder geval stuiten hun opvattingen vaak op grote weerstand van anderen. Soms ontstaat de weerstand niet zozeer vanwege de aard van de opvattingen als wel vanwege de manier waarop ze deze uitdrukken. Omdat ze geneigd zijn weerstand te verwachten, kunnen Zon-Uranus-mensen zich op een nogal gespannen en krachtige manier uiten. (De positie van Mercurius en/of Venus kan hier overigens veel verandering in brengen). Bovendien kunnen degenen met Zon-Uranus-conjuncties of harde aspecten behoorlijk onvoorspelbaar, koppig en eigenzinnig zijn. Niet zelden lokt hun koppigheid dezelfde soort vastgeroeste koppige reactie uit van anderen.

Het extreme Zon-Uranus-type kan ook zeer inconsistent zijn, de ene keer onbuigzaam een ​​bepaalde koers ondersteunen en nastreven, om een paar dagen later de tegenovergestelde koers te bepleiten. Nog frustrerender is dat ze zich schijnbaar niet bewust zijn van hun ommekeer in opvattingen. De ideeën van Zon-Uranus kunnen extreem zijn en op de meest compromisloze manier worden uitgedrukt, al hoeft dit lang niet altijd zo te gaan. Zon-Uranus vertoont gewoonlijk alleen dit soort extreem gedrag en revolutionaire, anarchistische neigingen als het om een Zon vierkant of oppositie Uranus gaat of als Waterman ook sterk wordt benadrukt in de horoscoop.

Soms is de situatie waarin de Zon-Uranus-persoon zich bevindt er één waarbij compromis aanvaarden eigenlijk geen optie is. De criticus van een corrupt regime, de klokkenluider die misstanden binnen een bedrijf aan de kaak stelt, de onderzoeker die plagiaat en verdraaiing van feiten constateert in het werk van een collega. Het is zeker niet zo dat compromis bereidheid en streven naar harmonie altijd de beste respons is – en niemand is daar meer van overtuigd dan mensen met deze combinatie. Uiteraard gebeurt het ook vaak genoeg dat een standpunt koppig verdedigd wordt terwijl alle bewijs laat zien dat de feiten anders zijn.

In feite hebben degenen met Zon-Uranus harde aspecten vaak een probleem met verandering in hun persoonlijk leven. Het lijkt misschien dat ze overal veranderingen willen aanbrengen, wat inderdaad vaak het geval is in de buitenwereld. Maar op een meer persoonlijk niveau is Zon-Uranus wel degelijk bang voor verandering. Op een dagelijks niveau vinden ze het erg moeilijk om nieuwe stappen te zetten, zodat wanneer verandering optreedt, deze vaak drastisch is en voor de buitenwereld nogal onverwachts komt – alsof het individu niet zelf die keuze heeft gemaakt. Dergelijke dramatische en drastische veranderingen kunnen worden gezien als het resultaat van het loslaten van een opgebouwde behoefte aan hervorming, verandering en beweging. Op alle niveaus roept verandering weerstand op. Mensen met een Zon-Uranus aspect kunnen koppig terughoudend zijn om zichzelf of hun eigen leven te veranderen waardoor uiteindelijk de verandering met veel kracht “van buitenaf” lijkt te komen.

Er komt niet alleen angst en weerstand van binnenuit, maar er is ook een verwachting dat andere mensen weerstand zullen gaan bieden. Gewoonlijk zijn Zon-Uranus-mensen bang dat anderen van plan zijn hen te veranderen, en inderdaad worden wij allemaal veranderd door contact met andere mensen en nieuwe situaties. We hebben een tamelijk sterk ego nodig om flexibel genoeg te zijn om veranderingen op te vangen en het kost Zon-Uranus vaak enkele jaren om een ​​sterke innerlijke kern en zelfbeeld te ontwikkelen. Voor de mensen met de zachte aspecten is dit allemaal wat minder moeilijk – zij kunnen beter omgaan met veranderingen zolang ze maar niet het gevoel hebben dat hun kernwaarden worden aangetast.

De neiging van de Zon-Uranus om altijd een tegengestelde richting te kiezen ten opzichte van de hoofdstroom, om in het algemeen een vorm van weerstand te bieden tegen wat er gaande is, hoeft niet negatief te worden bekeken, want het is zeker het doel van degenen met deze combinatie om zichzelf in posities te krijgen waar deze kwaliteiten vereist zijn. Deze combinatie is bedoeld om verandering door te voeren. De Zon-Uranus-persoon kan uitstekend functioneren in elke situatie waarin verandering nodig is omdat te veel dingen afgestompt, rigide of als vanzelfsprekend worden beschouwd. Het maakt ze misschien niet bij iedereen geliefd, maar het kan er wel toe leiden dat bijvoorbeeld ingedutte organisaties weer helemaal tot leven worden gewekt.

Veel mensen die met geavanceerde technieken werken, hebben sterke Zon-Uranus-contacten en dergelijke technologie bevraagt eerdere manieren van werken. Ze kunnen voorvechters zijn van “disruptive technology”. Ze houden er van de boel op te schudden, nieuwe technieken te introduceren, het establishment uit te dagen. De missie van de Zon-Uranus is niet alleen om verouderde tradities te veranderen, maar ook om anderen te helpen de vrijheid te vinden om hun eigen uniekheid tot expressie te brengen en leren zich trots te voelen over hun anders-zijn. Vaak fungeert de Zon-Uranus-persoon als een pionier en woordvoerder voor vooruitgang en op deze manier kunnen deze contacten het beste worden gebruikt. Zon-Uranus kan onbuigzaam en eigenzinnig zijn, maar dan komen ze vaak in situaties terecht waarin deze kwaliteiten vereist zijn om verandering te laten plaatsvinden.

Zon-Uranus-typen kunnen geweldige hervormers zijn. Ze hebben weinig respect voor autoriteit en voelen zich er daarom niet door beperkt. In plaats daarvan hebben ze een groot talent om traditie en conservatisme te doorbreken. Dit type accepteert dingen niet alleen omdat ze altijd op een bepaalde manier zijn gedaan of omdat de stem van een of andere autoriteit zegt dat dit de manier is waarop ze in de toekomst zullen worden gedaan. Ze zijn vaak ook goed in staat om zich met allerlei verschillende soorten mensen te onderhouden, omdat ze meer dan de meesten vrij zijn van vooroordelen; in hun ogen zijn alle leden van de mensheid in principe interessant als je ze maar de ruimte geeft om zich op hun eigen manier te presenteren. Hun vriendenkring kan dan ook uit vogels van heel diverse pluimage bestaan.

Degenen met de harde aspecten van Zon-Uranus kunnen bij het implementeren van veranderingen te ver gaan. In plaats van hier en daar slechts een paar veranderingen te willen aanbrengen, kan Zon-Uranus een heel radicale koers kiezen en ook alle wortels eruit willen trekken, wat niet altijd passend is. Het is daarom niet verwonderlijk dat het extreme Zon-Uranus type vaak op grote weerstand stuit van anderen die waarschijnlijk door de omwenteling zullen worden getroffen.

Soms kan de oorzaak van dit gedrag zijn dat het individu wil breken en in opstand wil komen tegen zijn eigen wortels, en vooral tegen wat wordt ervaren als de regels van de vader.

Het is niet ongebruikelijk om te horen dat de vader van de Zon-Uranus-individu (en ik heb dit vooral met de conjunctie gevonden) een soort autoritaire bullebak was. Het is daarom niet verwonderlijk dat het individu vaak zo veel mogelijk wil verschillen van deze vroege vader of andere gezagsdrager. Ironisch genoeg kan Zon-Uranus, in hun drang om een ander pad te volgen, hun drang om af te wijken van de norm, dezelfde dictatoriale neigingen vertonen als die vroege autoriteitsfiguur of dat regime. Niet zelden was de vader helemaal niet, en dan plotseling heel erg, aanwezig in het leven van het kind. Het kan ook zijn dat hij zich vooral onpersoonlijk en afstandelijk gedroeg. Gewoonlijk vond hij het moeilijk om zijn verlangen naar ruimte en vrijheid te integreren met de verantwoordelijkheden die het vaderschap van hem eiste. Misschien heeft hij het gezin letterlijk verlaten. Misschien ontbrak hij niet zozeer, maar was hij inconsequent en wist het kind niet of en wanneer hij of zij hem zou zien, of wist hij niet hoe hij zich waarschijnlijk zou gedragen. Soms is hij gewoon heel anders, om de een of andere reden, dan andere vaders. Dit kan hem erg opwindend maken of een diepe innerlijke onzekerheid opleveren.

Radicaal zijn betekent meestal dat men in grote sectoren van iemands gemeenschap waarschijnlijk een buitenstaander is. Dit lijkt Zon-Uranus niet te verontrusten op de manier waarop het andere typen zou doen. Misschien wil Zon-Uranus geen lid worden van de club die hem zou accepteren als lid, want hij trekt vaak zijn neus op naar de rest van de mensheid en ziet zichzelf als veel waardevoller dan de rest. Als hij er niet voor kiest om samen met de rest van het gezin of de rest van de samenleving op te trekken voelt Zon-Uranus zich ook ongebonden en vrij, hoewel alleen zijn soms ook wel koud aanvoelt.

Hoewel mededogen geen deel uitmaakt van zijn arsenaal, kan de Zon-Uranus-persoon vaak wel de underdog verdedigen. De underdog wordt meestal ook verbannen uit de samenleving en hiermee kunnen zij zich wel identificeren. Door het benadrukken van het recht op persoonlijke keuzevrijheid is het ook niet verwonderlijk dat deze combinatie ook vaak actief is in de horoscopen van degenen die de campagne voor vrijheid en burgerrechten steunen.

Degenen met de gemakkelijke contacten tussen deze planeten zullen minder snel de extreme koppigheid en eigenzinnigheid van de harde contacten en soms de conjunctie vertonen. Evenmin zullen ze leiden tot individuen met het potentieel om de wereld te veranderen. De zachte aspecten neigen naar een meer vriendelijke vorm van onconventionaliteit. De persoon voelt zich anders, wordt er blij van zo te zijn en wil ook niet anders. Degenen met de vierkante aspecten zijn vaak niet zo zeker of ze echt allemaal zo verschillend zijn, of dat ze dat echt willen zijn. Zowel de conjunctie als de vierkante aspecten kunnen aanleiding geven tot een zeer gespannen soort nervositeit en ook de behoefte om zichzelf op de meest drastische en ongebruikelijke manieren te dramatiseren. Het individu kan een beetje aanvoelen als de snaren van een viool die te strak gespannen zijn. Grenzend aan genie misschien, of grenzend aan hysterie. Het kan moeilijk zijn de bron van die spanning te benoemen omdat het zo’n fundamenteel deel is van wie ze zijn – anders, maar dan anders.

 

Hervormer, rebel, anarchist, vernieuwer en revolutionair. In veel dingen radicaal. Anti autoritair. Houdt erg van vrijheid en onafhankelijkheid. Waarheid is belangrijker dan tact. Trots op uniek en origineel zijn. Verandering ontmoet weerstand. Heeft ruimte nodig. Houdt van het onverwachte. Ongeduldig. Buitenstaander. Koppig. Eigenzinnig. Kan met allerlei soorten mensen overweg. Buitenbeentjes. Absolute vrijheid eisen. Niet vast willen zitten. Je tolereert niet dat andere mensen eisen aan je stellen. Geboren rebellen. Het zwarte schaap van de familie. Je past er nooit helemaal bij, waar je ook bent. Mensen met een overvloed aan nerveuze energie. Je bent gespannen. Je kunt niet worden vastgepind. Je moet je eigen persoon zijn, vrij van de verwachtingen van anderen. Extreem egocentrisch. Afkeer van routine. Afkeer van autoriteit.

"De regels zijn niet op mij van toepassing." Splitsen als dingen te emotioneel of intens worden. Gevoel dat je je eigen ultieme autoriteit bent. Zelfzuchtige tirannen. Experimenteel. Excentriek. Bohemians. Uitdagend. Te cool voor school. Hipsters. Je bent nooit helemaal tevreden. Er valt altijd wel iets te mopperen. Niet weten hoe je iets anders moet zijn dan wat je bent. Noodzaak om in elke situatie of relatie een gevoel van onafhankelijkheid te behouden. Te allen tijde weten waar de EXIT-deur is. Onvermogen om langdurige gehechtheid aan mensen, plaatsen of ervaringen op te bouwen. Een abrupt nieuw begin maken. Het bouwen van hele nieuwe vriendengroepen, keer op keer. Alle schepen achter je verbranden. Mensen op afstand houden. Gebrek aan tolerantie. Onvoorspelbare ego-expressie. Extreme egocentrisme. Extreme kijk op je eigen autoriteit. Extreem kinderachtig. Uiterst creatief en speels. Afstandelijke arrogantie. Ik robot. Rebel zonder doel. Als het niet goed gaat, ga je weg.

Opwindende mensen. Mensen die een feest van het leven kunnen maken. Een magnetische persoonlijkheid hebben. Leren accepteren dat je anders bent. Directe intuïtie. De vinger aan de pols houden van het collectief. Plotseling zelfinzicht. Niet bereid uw integriteit in gevaar te brengen. Niet bereid om te conformeren. Niet bereid om te doen wat van je wordt verwacht. Het vermogen aanboren om uniek creatief te zijn. Je innerlijke kind vrijheid geven om te doen wat het wil. Onconventioneel. Loskomen van de beperkingen die het leven in het algemeen je oplegt. Loskomen van ouderlijke verwachtingen. Loskomen van de beperkingen van het collectief.

Een geheel nieuwe rol creëren. Direct weten of je wel of niet ergens bij past. Uw individualiteit uitdrukken. Uw uniciteit uitdrukken. Het deel van jou uitdrukken dat anders is dan alle anderen. De nadruk leggen op waarom je uniek bent in plaats van hoe je erin past. Onvoorspelbaarheid nodig hebben om je levend te voelen. Vrijheid nodig hebben om in contact te komen met je doel. Onconventioneel zijn maakt deel uit van je pad. Alleen op een sporadische en onvoorspelbare manier toegang krijgen tot je ware innerlijke zelf. Je ware zelf komt naar voren als je je vrij voelt van beperkingen. Papa was een egocentrische tiran. Papa was onvoorspelbaar en onbetrouwbaar. Papa was vatbaar voor egocentrische uitbarstingen. Papa was experimenteel en uniek. Papa was onconventioneel en bohemien. Papa was afstandelijk, ongenaakbaar en koud. Papa gaf je geen warme liefdevolle omhelzingen. Papa was rebels en chagrijnig. Papa was een genie. Papa was anders.

 

Er zijn wel een aantal verschillen, maar deze combinatie van twee planeten is in veel gevallen vergelijkbaar met

Zon in Waterman (maar minder uitgesproken) en Zon in het elfde huis

Uranus in het vijfde huis

Uranus, Neptunus en Pluto staan jarenlang in een teken, en hebben daarom veel meer een collectieve dan een individuele invloed op de persoonlijkheid. Vandaar dat Uranus in Leeuw hier niet onder valt.

 

Terug