Zon-Maan aspecten

De conjunctie, de oppositie, het vierkant, en het sextiel en de driehoek

Veel astrologen zijn van mening dat de relatie tussen de Zon en de Maan in de geboortehoroscoop de soort boodschappen onthult die we van onze ouders of ouderfiguren hebben ontvangen. Als de Zon en de Maan conjunct of in een vloeiend aspect staan, ontvingen we over het algemeen harmonieuze berichten van hen. Wat er ook in het echt gebeurde tussen onze ouders; dit is hoe we ze zagen en hebben ervaren. In hetzelfde gezin, met exact dezelfde ouders, kan het ene kind de Zon driehoek Maan hebben, een ander de Zon tegenover de Maan en een ander misschien geen enkel aspect tussen deze twee. De boodschap die elk kind van dezelfde ouders ontving, is altijd verschillend en subjectief.

Maar de stand van de Zon en Maan in de horoscoop was er al direct na de geboorte, dus je kunt ook redeneren dat de manier waarop het kind de beide ouders heeft ervaren al van tevoren in een bepaalde richting zou gaan.

Het is een wisselwerking. Er is bij het kind al een neiging om het gedrag, de gevoelens en opvoedstijl op een bepaalde manier te interpreteren – en dat heeft voor een deel ook weer invloed op de ouders zelf. Maar de verhouding van Zon en Maan beschrijft niet alleen de jeugdjaren – het is een fundamenteel onderdeel van iedere horoscoop, aspect of niet, en beschrijft voor een belangrijk deel hoe iemand in het leven staat.

Bovendien zijn er veel mensen die opgroeien in een gezin met één ouder, of voor een deel opgroeien in een samengesteld gezin, of te maken krijgen met de bemoeienis van de nieuwe vriend van mama. En dan zijn er nog de sprookjes met verhalen over stiefmoeders, die vermoedelijk in het echt vaak veel vriendelijker zijn. Niet elk deel van iemands karakter is terug te voeren op de ouders, de genetische component  speelt natuurlijk een belangrijke rol. En al vrij snel zijn ook school, leeftijdgenoten, andere familieleden, sociale, culturele en economische omstandigheden mede van invloed op de vorming van het karakter. Dus elke beschrijving moet worden gezien in een veel bredere context.

De conjunctie

Het is duidelijk dat de conjunctie tussen de Zon en de Maan een grote nadruk zal leggen op het teken, het huis en het element waarin het wordt aangetroffen, waardoor het een belangrijk brandpunt in de horoscoop vormt, en zoals bij alle conjuncties, moeten aspecten van de Nieuwe Maan zeer zorgvuldig worden onderzocht. De eigenschappen van het teken waar deze conjunctie in staat zal een sterke kleuring geven aan de hele persoonlijkheid, en het huis zal met name laten zien op welk gebied van iemands leven deze eigenschappen zichtbaar worden.

De Zon beschrijft de toekomst en waar we naar streven, terwijl de Maan ons verleden vertegenwoordigt en wat we nodig hebben om ons op ons gemak te voelen met ons zelf, ons leven, en andere mensen. Wanneer deze twee lichamen conjunct zijn, is er geen ongelijkheid tussen behoeften en doelen, maar in plaats daarvan een grote eenheid van doel, focus en richting. Je zou kunnen zeggen dat de persoon met deze configuratie alles in één richting wil laten bewegen, en het huis, teken en de andere aspecten kunnen duidelijk maken wat dit is. Er is in ieder geval een grote vanzelfsprekende eenheid van wil en behoefte en het zal voor diegene nog vaak tot verbazing leiden dat dit bij andere mensen blijkbaar niet zo is.

Nieuwe Maan-mensen komen vaak uit een achtergrond waar de ouderlijke figuren een zelfde rol hebben gespeeld en als eenheid op het kind hebben gereageerd. Beide ouders hadden min of meer dezelfde overtuigingen, houdingen, levensdoelen en waardes, en reageerden op een gelijke manier op het kind.

De weerslag hiervan kan zijn dat het kind nergens heen kon om de mening van een andere autoriteit te horen, en als volwassenen neigen Nieuwe Maan-mensen er toe niet naar anderen te gaan voor advies of om iets te leren. Ze geloven in hun eigen gezag en lijken geen bewuste afhankelijkheid van anderen te hebben om hen te helpen hun doelen of identiteit te bepalen. Om deze reden wordt het type Nieuwe Maan minder vaak aangetroffen in de spreekkamers van astrologen, therapeuten en dergelijke. Als ouders spelen Zon conjunct Maan mensen zelf vaak beide rollen, soms omdat ze de rol van het ouderschap niet met een ander willen delen.

Nieuwe Maan-typen zijn over het algemeen erg subjectief; ze hebben of lijken een grote identificatie te hebben met zichzelf, met hun eigen totaliteit. Vaak is het voor hen niet zo eenvoudig om zich met andere mensen te identificeren of te registreren dat anderen andere behoeften hebben. Dit is een aspect dat er gemakkelijk toe kan leiden dat iemand een eiland met één bewoner wordt.

Omdat er een versmelting is van de zogenaamde mannelijke en vrouwelijke principes zou je kunnen verwachten dat het individu met deze conjunctie iets van een androgyn is, en met een zeker gemak zowel manlijke als vrouwelijke rollen kan spelen. Nieuwe Maan-jongens worden in hun kinderjaren vaak omringd door vrouwen en voelen zich ook op hun gemak met het vrouwelijke in zichzelf. Voor meisjes kunnen mannelijke figuren soms sterk aanwezig zijn geweest die een ouderwets patriarchale houding hadden. Dit hoeft niet problematisch te zijn; de verwarring, als die al zou ontstaan, is meer een gevolg van de neiging van de samenleving om de mannelijke en vrouwelijke principes te polariseren en nog gevaarlijker, om ze te verwarren met echte mannen en vrouwen, met als resultaat de eis dat iedereen zich aan bepaalde rollen aanpast. Mannen met deze conjunctie hebben de neiging zich meer met hun moeder dan met hun vader te identificeren. Omgekeerd zullen vrouwen met deze combinatie de neiging hebben zich meer met hun vaders te identificeren dan met hun moeders.

Nieuwe Maan-typen zijn meestal erg gevoelig en erkennen het belang van hun behoefte om zorg en verzorging zowel te geven als te ontvangen, maar vanwege hun op zichzelf gerichte karakter kunnen ze traag zijn om de behoeften van andere mensen te registreren. Dit staat in schril contrast met het type Volle Maan dat zich altijd zeer bewust is van de ander en de neiging heeft om elke subtiele nuance op te pikken die zich tussen en om hen heen voordoet.

De aantrekkingskracht van de familie is sterk bij alle Zon-Maan-contacten en zeker bij de conjunctie resulteert dat soms in moeilijkheden bij het verlaten van het nest. Dit kan de tiener zijn die ervoor kiest om thuis te blijven wonen en daar nog steeds op 40-jarige leeftijd te vinden is, zeker als deze conjunctie in op tradities gerichte tekens staat als Kreeft of Steenbok. Maar in verreweg de meeste gevallen lukt het om los te komen van de familiegeschiedenis, al nemen ze wel graag een groot aantal gewoontes van het ouderlijk huis over.

Een Nieuw Maan-type sluit niet graag een compromis, maar gaat het gewoon liever zijn eigen weg. Als de conjunctie in een Vuur teken staat zijn ze zeer zelfbepalend en assertief. In Water en Aarde tekens zijn ze dat zeker ook, maar is er wel meer aandacht voor veiligheid, terwijl, als deze in Lucht tekens staat de betrokkene graag met anderen overlegt en praat, maar ondertussen gewoon wel doet wat hij of zij toch al van plan was.

Dit is het type dat zegt: 'Ik kan alles, want ik ben mezelf', hoewel het teken waarin de conjunctie valt dit duidelijk kan wijzigen, evenals alle aspecten van de conjunctie. Maar zelfs introverte typen zullen meestal vrij sterk en flexibel lijken. Besluitvaardig, gefocust, sterk in zichzelf en duidelijk over hun doelen.

De oppositie

In schril contrast met het Nieuwe Maan type (de conjunctie) is het Volle Maan-type (de oppositie), die de neiging heeft besluiteloos en niet erg gefocust te zijn. Er is een sterke behoefte aan, en een zoeken naar een relatie met een ander die nodig is om vervulling te ervaren. De innerlijke onzekerheid van het type leidt ertoe dat de persoon buiten zichzelf kijkt naar iemand of iets zoekt om erkenning te krijgen. Mensen met de oppositie tussen Zon en Maan zul je vaker in de spreekkamer van de therapeut vinden, om samen uit te zoeken wat hij of zij nu eigenlijk wil.

Relatie is de bestaansreden van de oppositie-persoon en het type heeft de vaardigheid en het begrip om te weten hoe de een-op-een ontmoeting gebruikt kan worden om zijn eigen behoefte aan zelfdefinitie en verduidelijking te bevorderen. Het voordeel hiervan is dat de Volle Maan-persoon een groot vermogen heeft tot objectiviteit en bewustwording. Ze zijn zich bewust van anderen en beseffen dat er altijd verschillende standpunten mogelijk zijn. Ze hebben ook waardering en begrip voor de ambiguïteiten en paradoxen in zichzelf, en die van anderen. Maar hoewel het zorgt voor een individu met een brede visie, kan de oppositie het bereiken van doelen moeilijk maken, want als men zich altijd bewust is van andere mogelijkheden en verschillende manieren om naar dingen te kijken, zal het niet zo gemakkelijk zijn om die sterke overtuiging te hebben die nodig is om ergens te komen, ondanks alle weerstand.

In tegenstelling tot de Nieuwe-Maan-persoon heeft het Volle-Maan-type vaak een achtergrond waar ze de ouderfiguren heel verschillende rollen zagen spelen; misschien was de één introvert en de ander juist erg extravert, of was de één altijd thuis en bezig met het huiselijk leven, terwijl de ander altijd de wereld in ging; er kunnen veel variaties op het thema zijn, maar het probleem is dat de ouders op een of andere manier een heel verschillende levenshouding hadden, en ook op verschillende manieren reageerden op het kind.

Soms gaan de ouders uit elkaar en wonen ze apart; dit hoeft voor de meeste kinderen geen speciale problemen te veroorzaken, maar vaak wel voor het Volle-Maan-kind dat dicht bij beide ouders wil blijven. Hij/zij ziet op tegen de vele praktische problemen die ontstaan door het komen en gaan tussen twee huishoudens, vindt het emotioneel beproevend en het roept grote innerlijke onzekerheid op. Vaak is er strijd tussen de ouderfiguren, en het probleem voor het kind kan zijn om te beslissen welke van deze twee zeer verschillende mensen een rolmodel gaat zijn. Wat de feitelijke situatie ook is, het kind voelt zich vaak een beetje tussen twee vuren in zittend. Tot ver in het volwassen leven kan het individu ernaar streven om deze twee verschillende mensen in zijn of haar psyché te integreren. Het Volle-Maan-kind is, net als de Volle-Maan-volwassene, erg gevoelig en kan als kind vatbaar zijn voor drift- en of huilbuien. Deze buien kunnen worden gezien als een schreeuw om aandacht, een eis om gezien te worden en een symptoom van de onzekerheid van het jonge kind. Soms ook, en dit gebeurt ook met het vierkant, lieten één of beide ouderfiguren niet hun ware gevoelens zien en is het aan het kind om het voor hen te doen. Wat natuurlijk verwarrend is.

Hun innerlijke strijd is het duidelijkst in hun vitaliteit, aangezien zowel de Zon als de Maan de levenskracht sterk beïnvloeden. Ze hebben veel ups en downs, en het is moeilijk om te weten of het fysiek of emotioneel is. In feite is het waarschijnlijk beide. Deze mensen besteden misschien een week aan hard werken, en de week daarop missen ze motivatie en vinden ze het moeilijk om veel te bereiken. Hun energie fluctueert meer dan de meeste mensen, en het is in hoge mate een weerspiegeling van wat er van binnen gebeurt.

Het vierkant.

Het vierkant deelt veel van dezelfde problemen als de oppositie, hoewel ik denk dat het vaak rustelozer is. Het individu moet meestal heel hard werken om echte emotionele zekerheid in het leven te krijgen en een werkelijk en diepgaand besef van wie ze zijn. Vaak is er een gevoel van conflict tussen de wens van het individu om zich aan zijn omgeving aan te passen, en degenen die daarbij horen, en hun verlangen om op een creatieve manier te gaan voor wat ze willen. Je zou kunnen zeggen dat met alle harde aspecten tussen de Zon en de Maan er een splitsing is tussen wat het individu wil (Zon) en wat ze nodig hebben (Maan) en het doel is om deze twee factoren op de een of andere manier te integreren. Wanneer het individu in staat is om zijn doelen te definiëren, lijkt het er vaak op dat er een praktisch obstakel is dat hen in de weg staat om die te verwezenlijken. Soms is het hun eigen gewoontegedrag dat in de weg zit – zouden ze bepaalde gewoontes moeten opgeven, maar ontbreekt de wil daar toe. Soms blokkeert het gezin of de thuissituatie de persoon die probeert vooruit te komen en zich los te maken van de ketenen van het verleden, zoals in het geval van de jongere die net naar de universiteit zou gaan, totdat juist op dat moment de moeder thuis ziek werd en eiste dat hij thuisbleef om voor haar te zorgen.

In wezen wordt met deze aspecten het vermogen van de persoon om duidelijk te zijn en uit te drukken wat ze wil bij elke stap op de proef gesteld, maar het gezin en de aantrekkingskracht van het verleden zullen de toekomst alleen verstoren als we dat toestaan. Maar voor de persoon met een vierkant tussen de Zon en de Maan is dat gewoonweg vaak veel moeilijker.

Degenen met dit vierkant hebben vaak een heel reële behoefte om iets in het leven te bereiken, iets waar zij en hun gezin trots op kunnen zijn. Als kinderen hadden de mensen met het vierkant vaak niet het gevoel dat hun ouders trots waren op hun prestaties en dit gevoel van gebrek kan een aansporing zijn om zichzelf vooruit te helpen in het leven, of de reden waarom ze dat niet kunnen. Uiteindelijk leert het Zon-Maan-vierkant dat het niet uitmaakt of hun ouders werkelijk trots op hen waren of niet; het is meer zo dat ze in de wereld kwamen geprogrammeerd om deze signalen op te pikken, geprogrammeerd om te voelen dat ze iemand anders zouden moeten zijn dan ze waren.

Het vroege gezinsleven is vaak moeilijker geweest met het vierkante aspect dan met de oppositie, omdat de ouderfiguren niet zozeer tegenpolen waren, maar mensen die voortdurend in conflict met elkaar waren en geneigd om elkaar in de weg te zitten. Vaak voelde het kind zich ook een blok aan het been van één of beide ouders. Soms had het kind het gevoel dat zij de oorzaak is van het conflict thuis en kan dan erg verlegen worden, bang voor spontane zelfexpressie, in de overtuiging dat alles wat ze zeggen de zaak nog erger zal maken. Dit speelt vooral als ook Saturnus er bij betrokken is.

Rommelige breuken in het gezin komen ook vaker voor bij de vierkante aspecten; waarbij  één ouder, door overmacht of opzettelijk, niet deelneemt aan het ouderschap. Of, net zoals bij de oppositie, het kind te maken krijgt met moeilijkheden die worden veroorzaakt door de logistiek van het hebben van een relatie met beide ouders, waarbij er twee huizen zijn om naar toe te gaan. In tegenstelling tot de oppositie wil het kind echter vaak niet bewust een relatie met beide ouders, en soms blokkeert de ene ouder de mogelijkheid van een relatie met de andere.

Soms is met deze aspecten het gezinsleven niet traumatischer dan dat van iemand anders, maar de familierelaties en de thuissituatie zijn zeer dynamisch, met veel gebeurtenissen en veranderingen, en hoewel sommigen dit misschien opwindend vinden, en Zon-vierkant-Maan mensen dit ook stimulerend vinden, kan het ook gevoelens van grote onzekerheid oproepen.

We werken allemaal de moeilijkheden in de relatie van onze ouders uit via onze eigen relaties in het volwassen leven, waarbij we de patronen herhalen en hopelijk ervan leren en ze creatiever gebruiken. Dit is nergens meer het geval dan in de levens van degenen met moeilijke Zon-Maan-aspecten. Veel van wat in eerste instantie beleefd wordt als een moeilijke eigenschap van de ander blijkt in werkelijkheid een reflectie van het eigen onvermogen om met tegenstellingen om te gaan. En proberen de ander te veranderen is niet de manier om dat op te lossen (die zal daar bovendien veel weerstand tegen bieden), maar leren om de tegenstellingen in zichzelf te herkennen én te accepteren is de weg naar meer innerlijke vrede.

De uitdaging voor degenen met het vierkant is om te leren alle schijnbaar tegenstrijdige behoeften rond persoonlijke doelen en wensen te integreren. Dat zal de nodige tijd kosten, maar de beloning is groot.

De driehoek en het sextiel

Degenen met de gemakkelijke aspecten hebben de neiging zich redelijk op hun gemak te voelen met zichzelf en hun leven. Er is niet hetzelfde gevoel van verdeeldheid tussen de bewuste en onbewuste kanten van de persoonlijkheid en er is geen conflict tussen verleden en toekomst. De ouderrelatie was meestal stabiel en er was al vroeg een gevoel van veiligheid rondom het gezinsleven. Dit hoeft niet te betekenen dat het gezinsleven of de ouderlijke relatie perse gelukkig was, alleen dat er niemand de behoefte voelde om dingen te gaan veranderen, en er waren geen langdurige, grote emotionele conflicten.

Zelfs als de Zon en de Maan niet precies een driehoek of sextiel maken, maar wel in tekens staan die goed met elkaar overweg kunnen, kan deze ontspannen manier van zelfacceptatie al zichtbaar worden.

Degenen met de gemakkelijke aspecten vinden het meestal vrij gemakkelijk om zichzelf en vooral hun gevoelens te uiten. Meer negatief is dat vooral degenen met de driehoek nogal zelfvoldaan en zelfgenoegzaam kunnen zijn, omdat ze niet de neiging hebben zichzelf of hun leven te bevragen, zoals degenen met de moeilijke aspecten dat wel doen. Af en toe kan de driehoek zelfs een probleem zijn, want als het individu te veel alles van zichzelf accepteert, kan het moeilijk zijn om met enkele van de andere, moeilijkere gebieden in de geboortehoroscoop te werken. Ook als duidelijk is dat bepaalde eigenschappen ongewenst zijn worden ze met een schouderophalen af gedaan.

Aan de andere kant kunnen de gemakkelijke aspecten duiden op voldoende goed gevoel over zichzelf om het individu in staat te stellen om te gaan met enkele van de meer stressvolle elementen van zijn leven. Er is dan zoveel basisvertrouwen dat het onder ogen zien van moeizame delen van zichzelf niet leidt tot sterke gevoelens van schaamte of onmacht, maar dat er op een praktische manier gekeken wordt hoe dat op te lossen.

Terug