Verbinding tussen Ascendant en huizen

Als je weet wat het teken van je Ascendant is kun je hier lezen welke eigenschappen daar mee worden geassocieerd. Maar het is ook belangrijk om te kijken welke planeet bij dat teken hoort, en vervolgens kijken in welk huis die staat. Bij elke uitleg over het teken van je Ascendant staat ook vermeld welke planeet daarbij hoort, maar hier is nogmaals een lijst van de combinatie teken en heerser.

Ram/Mars, Stier/Venus, Tweelingen/Mercurius, Kreeft/Maan, Leeuw/Zon, Maagd/Mercurius, Weegschaal/Venus, Schorpioen/Pluto, Boogschutter/Jupiter, Steenbok/Saturnus, Waterman/Uranus, Vissen/Neptunus

Dus als je Ascendant Ram is, is Mars de heerser van de Ascendant, en dan moet je opzoeken of die in het eerste, tweede, derde, vierde, vijfde, zesde, zevende, achtste, negende, tiende, elfde of twaalfde huis staat.

Als je Ascendant Stier is, is Venus de heerser van de Ascendant, en dan, enzovoorts

Als je Ascendant Tweelingen is, is Mercurius de heerser van de Ascendant, enzovoorts.

Je moet dan opzoeken in welk huis de heerser van de Ascendant staat, want dat laat zien welk gedeelte van je leven veel energie krijgt, waar je je sterk bij betrokken voelt, wat je belangrijk vindt en waar je aandacht vaak naar toe zal gaan. Ook zijn dit de onderwerpen die je zullen helpen je eigen persoonlijkheid verder vorm te geven. Om er achter te komen in welk huis de heerser van de Ascendant staat moet je een persoonlijke geboortehoroscoop hebben laten maken. (Voor €35 kan ik je geboortehoroscoop berekenen en opschrijven wat je allemaal zou moeten lezen om te begrijpen wat daar in staat; voor €100 heb je een astrologiegesprek).

Wat zijn huizen

Huizen zijn anders dan tekens, in de zin dat ze vaak veel concretere gebieden van je leven aanduiden – ze hebben een min of meer objectief bestaan. Bij de planeten gaat het om persoonlijke eigenschappen en behoeftes, bij de tekens gaat het erover hoe je die persoonlijke eigenschappen en behoeftes vorm geeft, en de huizen laten zien op welk gebied van je leven je dat doet.

De heerser van de Ascendant staat in:

Eerste huis

Als de heerser van de Ascendant in het eerste huis staat (bijvoorbeeld; de Ascendant is Boogschutter en Jupiter staat ook in het eerste huis) dan geeft dat een krachtige behoefte om zich in de wereld te manifesteren. Zo iemand wil gezien worden, belangrijk zijn en steekt zijn of haar aanwezigheid ook niet onder stoelen of banken, iets wat hij/zij overigens niet bewust in de gaten hoeft te hebben. Doorgaans zal iemand met het eerste huis als sterkste huis niet onopgemerkt blijven.

De drang zich te handhaven is goed ontwikkeld en de behoefte om te reageren op prikkels van buitenaf is groot. Er is altijd een zekere dominante aanwezigheid bij deze combinatie, soms zelfs egoïstisch en egocentrisch. Bovendien is er ook behoefte nieuwe dingen aan te pakken, het avontuurlijke te zoeken en bezig te zijn met nieuwe of tenminste de eigen dingen. Dit zijn mensen met een neus voor het nieuwe en voor actie — die ze soms door hun eigen aanwezigheid zelf ontketenen. Met een nadruk op het eerste huis doen ze al gauw waar ze zelf zin in hebben, en dat kan de natuurlijke neiging tot ik-gerichtheid en eigenzinnigheid versterken. Deze mensen creëren hun eigen persona, uiterlijk en imago, en de gedragingen en maniertjes die daarbij horen. Er is vaak wel veel aandacht voor uiterlijk en hoe indruk op anderen te maken. Het kan ook zijn dat er in de loop van het leven een aantal verschillende persoonlijkheden “gespeeld” worden.

Tweede huis

Als de heerser van de Ascendant in het tweede huis staat (bijvoorbeeld; de Ascendant is Steenbok en Saturnus staat in het tweede huis), dan is de behoefte aan materiële zekerheid en voorspelbaarheid heel groot. Dit zijn mensen die behoefte hebben aan vaste grond onder de voeten. Dat maakt iemand geneigd eerst een houvast te zoeken voordat hij zich aan een nieuwe situatie kan overgeven. Het tweede huis wortelt sterk in de materie, het tastbare en de zekerheid daarvan, vandaar dat ook de behoefte aan financiële zekerheid en geborgenheid op de voorgrond kan treden. Dat kan een instelling geven van ‘Wat verdien ik er aan?’, maar ook de keerzijde van het omgaan met de materie kan aan bod komen, namelijk door er niet slaaf van te zijn, maar de materie naar de hand te zetten of ondergeschikt te maken aan zichzelf en te gebruiken om er allerlei emoties in uit te drukken. Kunstzinnigheid en handvaardigheid kunnen we zodoende ook bij een sterk tweede huis terugvinden.

Het leven is gericht op het ontdekken van persoonlijke waarden en het creëren van eigenwaarde. Het uiterlijke gedrag komt voort uit de ervaring met geld, bezittingen en de fysieke realiteit. Het leven is gericht op het verkrijgen van fysieke veiligheid en ze zijn er trots op dat ze in diverse situaties weten hoe te overleven. Hun zelfbewustzijn groeit door de dingen die ze bezitten, maar ze zijn ook gebaat bij het ontwikkelen van een geaarde, natuurlijke relatie met het lichaam. Soms is terugkeren naar de natuur de beste manier om weer met zichzelf in contact te komen.

Derde huis

Als de heerser van de Ascendant in het derde huis staat (bijvoorbeeld: de Ascendant is Waterman en Uranus staat in het derde huis) geeft dit een duidelijke behoefte aan uitwisseling, praten, kennis nemen (ook lezen), ordenen en doorgeven van informatie, in stilte of in gesprek spelen met feiten en gedachten en mentaal analyseren. Het leven is gericht op communiceren, informatie verzamelen en dagelijkse interacties. Deze mensen vormen zichzelf door te schrijven, dagelijkse gesprekken, roddelen, lesgeven en dagelijkse activiteiten en communicatie.

Zelfs als iemand een vrij ‘gesloten’ horoscoop heeft, maar met het derde huis als een sterk huis, zien we dat hij toch graag praat of veel praat, vaak ook handig met woorden is en in de communicatieve sfeer over het algemeen goed voor de dag komt. Ze zijn vaak ook goed in het leggen van verbindingen met andere mensen. Met hun levendige mentale activiteit ordenen ze de grote toevloed van feiten en wetenswaardigheden. Met zo’n derde huis zijn zij ook in staat een grote kennis te vergaren. Meermalen is er ook sprake van een gevoel voor talen. Een andere mogelijkheid is dat ze graag handel bedrijven – het brengt ze in contact met anderen, er is altijd wel iets wat geregeld moet worden, en er komt van alles en nog wat in beweging. Vaak kennen ze hun directe omgeving, of de stad waarin ze wonen, als hun broekzak. Ze vinden het leuk om met iedereen een praatje te maken – dat versterkt hun gevoel van eigenwaarde. Soms zijn de broers en zussen bij deze combinatie heel belangrijk (geweest) bij het vormen van de eigen identiteit.

Vierde huis

Als de heerser van de Ascendant in het vierde huis staat (bijvoorbeeld; de Ascendant is Vissen en Neptunus staat in het vierde huis) dan spelen het huiselijk leven en eigen en andermans gevoelens en emoties een belangrijke rol. Deze mensen hebben een grote behoefte aan emotionele geborgenheid en veiligheid en richten zich graag op de eigen vertrouwde kring van mensen met wie ze een gevoelsband hebben. Vaak zijn ze sterk betrokken bij hun familie, en die vormt een belangrijk deel van hun identiteit. Ook is er vaak een meer dan gemiddelde belangstelling voor de eigen wortels en geschiedenis, of het cultureel erfgoed. Iemand met deze combinatie koestert zich graag aan knusheid en behaaglijke gezelligheid, wat soms aanleiding kan zijn tot een wat teruggetrokken houding. Deze mensen hebben ook echt tijd nodig voor een privé leven, en momenten van rust en terugtrekken.

Ze hebben de behoefte de situatie om hen heen voortdurend af te tasten en de dingen zodanig te organiseren, dat zij en anderen zich er thuis kunnen voelen. Belangrijk is ook emotionele veiligheid. De gevoelsband met het verleden en met objecten die een belangrijke gevoelswaarde hebben is groot. Ze doen er daarom moeilijk afstand van, waardoor hun huis nog wel eens afgeladen kan raken met allerlei voorwerpen die elk een herinnering dragen. Doorgaans is er een grote behoefte aan hechte gezins- en familiebanden of bieden vriendschappen de gelegenheid om de behoefte voor anderen te zorgen uit te leven.

Vijfde huis

Als de heerser van de Ascendant in het vijfde huis staat (bijvoorbeeld: de Ascendant is Ram en Mars staat in het vijfde huis) zal de behoefte om de eigen individualiteit tot expressie te brengen, zichzelf centraal te stellen en zich in het centrum van de aandacht te weten duidelijk aanwezig zijn. Ze voelen zich vaak alsof ze op een podium staan en door iedereen gezien worden. Vaak is er sprake van een natuurlijk leiderschap; ze vinden het niet erg als de ogen op hen gericht zijn en de vraag beantwoord moet worden; wat gaan we doen? De neiging om de lakens uit te delen en anderen minzaam dingen voor hen te laten doen, kan soms aanwezig zijn.

Ze zijn geneigd vooral die dingen te doen waar ze zin in hebben, waar ze zelfbevestiging uit kunnen putten. De kans is ook groot dat ze het liefst dat werk doen waar ze het meeste plezier uit halen – meer dan werk wat misschien beter verdiend, maar waar ze minder gelukkig van worden. Zij zijn niet degenen die zich vol ijver over details het hoofd breken. Dat neemt echter niet weg dat ze de dingen zelf ook groots aan kunnen pakken, als ze er maar zin in hebben. Hun relatie met mensen moet er bij voorkeur één zijn die hen sterkt in hun zelfvertrouwen en hen in hun waarde laat. Door de behoefte zichzelf centraal te stellen lopen ze de kans op een bepaalde manier egocentrisch over te komen. Vaak zullen de eigen kinderen heel belangrijk zijn, of is dit iemand die beroepsmatig met kinderen bezig is. Ook is er een grote behoefte aan creatieve expressie – iets maken en aan anderen laten zien, en het liefst er ook nog een compliment voor krijgen wordt erg gewaardeerd. Verder houden ze wel van een gokje, en voelen ze zich soms nog veel levendiger als ze bepaalde risico’s nemen.

Zesde huis

Als de heerser van de Ascendant in het zesde huis staat (bijvoorbeeld: de Ascendant is Stier en Venus staat in het zesde huis) geeft dit mensen aan die concreet en praktisch ingesteld is: ze willen dingen dóen en de handen uit de mouwen steken. Werk, en de dagelijkse omgang met collega’s is vaak belangrijk. Hun dienstbaarheid, hulpvaardigheid en werkwilligheid zijn doorgaans goed ontwikkeld. Voor sommige van deze mensen is werken een middel om zich uit te drukken en ze vormen voor een deel ook de eigen identiteit door het dagelijks werk dat ze doen. Het nuttige is belangrijk en hun devies is vaak ‘eerst de plichten, dan het plezier’.

Dit zijn mensen met een sterk normbesef en ze zijn ook bereid om eigen behoeftes ondergeschikt te maken aan het algemeen belang. Vaak zijn ze enigszins kritisch ingesteld, met soms de neiging om alles waar ze zich niet op hun gemak mee voelen te veroordelen. Ze kunnen vaak ook goed zichzelf analyseren, en kritisch kijken naar de eigen prestaties. Soms vinden we een interesse in zaken die met ziekte en gezondheid te maken hebben, dan wel werkzaamheden op dit gebied. Ook is er vaak een grote belangstelling voor het eigen lichaam, training, voeding – alles wat het lichaam positief beïnvloedt. Soms slaat dat door naar een angst voor allerlei ziektes. En in de meeste gevallen is het lichaam een belangrijk deel van de eigen identiteit.

Zevende huis

Als de heerser van de Ascendant in het zevende huis staat (bijvoorbeeld: de Ascendant is Tweelingen en Mercurius staat in het zevende huis) dan zal de partner en/of compagnon een heel belangrijke, vaak zelfs doorslaggevende rol in het leven spelen. Dit zijn mensen die bij uitstek op de ander gericht zijn, en hun leven en identiteit worden sterk gevormd door samenwerking, relaties en de manier waarop anderen hen spiegelen. Ze verwachten veel van hun relaties, partners of compagnons, en ze investeren ook veel psychische energie in de relatie.

Ze hebben de stimulans van een ander hard nodig en zoeken daarom vaak al vroeg in het leven naar een partner. Dat hoeft echter nog geen geslaagde relatie aan te geven; het wijst slechts op het feit dat ze de relatie het belangrijkste in het leven vinden. Het vermogen tot samenzijn en samenwerking is daardoor vaak groot, evenals de compromisbereidheid. Ze letten ook op hun uiterlijk door zich voor te stellen wat de ander er van zal vinden. Een nadeel is de soms te sterke afhankelijkheid van de ander. Of geven ze te veel toe om maar de lieve vrede te bewaren.

Achtste huis

Als de heerser van de Ascendant in het achtste huis staat (bijvoorbeeld: de Ascendant is Kreeft en de Maan staat in het achtste huis) is er vaak sprake van een sterke emotionele diepgang, een interesse in het verborgene en geheimzinnige, een fascinatie voor macht, en soms een ook een voortdurend besef van de eigen kwetsbaarheid. Het achtste huis gaat onder andere over zaken die we liever voor anderen verbergen, omdat ze omringd zijn met sterke (soms ook negatieve) gevoelens. Daarom kunnen degenen voor wie dit huis extra belangrijk is de neiging hebben om zich voor anderen af te schermen en een belangrijk deel van zichzelf niet aan anderen te laten zien. Ze kunnen zich voor hun gevoel niet veroorloven om zich in de kaart te laten kijken, en hun strijd speelt zich hoofdzakelijk innerlijk af.

Ze hebben een grote behoefte aan diepgang en een hang naar wat niet direct zichtbaar is, zowel in henzelf, in anderen als bijvoorbeeld ook op het gebied van wetenschap en nieuws. Ze graven vaak dieper, proberen meer te doorgronden, er achter te komen wat er nu eigenlijk écht speelt. Dit soort onderzoek kunnen ze ook met een grote intensiteit doen. Als er voornamelijk harmonische aspecten zijn zien we een grote creativiteit, een vermogen om met crises om te kunnen gaan en die op te lossen. Het kan dan mensen aangeven die niet zo gauw ergens van schrikken, omdat ze wel weten wat er zoal in het verborgene kan gebeuren. Als er sprake is van voornamelijk disharmonische aspecten is de kans groter dat de identiteit beschadigd raakt door intensieve gebeurtenissen, en als er aanwijzingen voor problemen zijn kan het soms om (zeer) beladen onderwerpen gaan. Dit is een gedeelte van de horoscoop dat verbonden is aan thema’s als seksualiteit, dood, taboes en misbruik, dus de lading is vaak groot.

Negende huis

Als de heerser van de Ascendant in het negende huis staat (bijvoorbeeld: de Ascendant is Leeuw en de Zon staat in het negende huis) loopt de behoefte aan expansie en verbreding van de horizon als een rode draad door het leven. Dit zijn mensen die graag reizen naar het buitenland willen maken, andere culturen willen leren kennen, voorbij de horizon gaan en het onbekende opzoeken. Kennismaken met verschillende culturele tradities, religieuze overtuigingen en levensfilosofieën vormt ook de eigen persoonlijkheid. En als dat niet via reizen gebeurt, dan wel via studie – want hier is de behoefte om steeds nieuwe kennis en ervaring op te doen groot. De behoefte om zich steeds verder te ontwikkelen is sterk, en vaak is er veel motivatie om allerlei opleidingen of cursussen te volgen.

Ze willen hun eigen, onafhankelijke oordeel vormen en de ruimte hebben om de eigen mening te kunnen uiten. Dat wil nog wel eens het karakter van een boodschap krijgen, waardoor het belerend of moraliserend overkomt. Ze hebben ruimte en vrijheid nodig, en zijn geneigd om bij alles naar de betekenis te zoeken. Meestal voelen ze de behoefte om feiten en verschijnselen in een bredere context te plaatsen en ze tot een synthese te brengen, waardoor ze hun eigen levensbeschouwing ontwikkelen, al of niet op basis van een religie of humanistische overtuiging. Hun eigen ideeën en opvattingen zijn belangrijk, en niet minder het uitdragen ervan.

Tiende huis

Als de heerser van de Ascendant in het tiende huis staat (bijvoorbeeld: de Ascendant is Maagd en Mercurius staat in het tiende huis) is er een sterke behoefte om op het werk een bepaalde verantwoordelijkheid te dragen. Het uiterlijk gedrag hangt samen hun sociale status, reputatie en hun eigen gevoel voor autoriteit. Ze hebben graag de touwtjes in handen en zijn in staat om, indien nodig, wetten en regels uit te vaardigen. Dit zijn niet de mensen die zich gemakkelijk laten beïnvloeden en ze maken het liefst zelf de dienst uit. Ze beschikken daardoor vaak ook over organisatorische en bestuurlijke kwaliteiten. Ze houden van duidelijke structuren, het naleven van protocollen, en vaste gewoontes bij vaste taken.

Ze kunnen een zekere trots halen uit het ontwikkelen van een professionele houding, en zullen die afstemmen op hun persoonlijke presentatie. Er is vaak een sterke gerichtheid op de buitenwereld en het openbare leven, en het eigen functioneren daarin. Ze houden er van om alles goed te laten lopen, problemen op te lossen, en er voor te zorgen dat er aan een gemeenschappelijk doel gewerkt wordt. Niet zelden hechten zij zo veel waarde aan de rol die ze in de maatschappij spelen, dat ze zich daar tot op zekere hoogte mee zullen identificeren. “Ik ben wat ik doe”. Ze kunnen goed structureren, willen graag leidinggeven en door anderen als een autoriteit gezien worden. Wat op het werk gepresteerd wordt is een belangrijk deel van de eigen identiteit – dit kan iemand zijn die leeft voor zijn werk.

Elfde huis

Als de heerser van de Ascendant in het elfde huis staat (bijvoorbeeld: de Ascendant is Weegschaal en Venus staat in het elfde huis) wordt de persoonlijkheid mede vormgegeven door de betrokkenheid bij doelen en associaties met mensen die dezelfde interesses hebben. Er is een sterke behoefte om met gelijkgestemden om te gaan. Dat zijn doorgaans vrienden of vriendinnen, de jongens van de voetbalclub, de andere ouders van het schoolplein, enzovoorts. Door met hen om te gaan en van gedachten te wisselen, leren ze zelf ook beter hoe ze over dingen denken, en waar ze staan. Ze vinden het fijn om interesses met anderen te delen. Ook het delen van de vergelijkbare moeilijkheden in het leven helpt bij het relativeren er van.

Anderen als gelijken te zien en er op voet van gelijkheid mee in contact te staan is een duidelijke behoefte bij zo’n combinatie. Vaak zullen ze, al dan niet bewust, het eigen voorkomen en kledingkeuze afstemmen op de groepen waar ze deel van uit maken. Dit zijn mensen die vooral opbloeien als ze in contact met anderen staan – zelfs alleen al weten dat ze er zijn geeft al een gevoel van gemeenschap, van gezamenlijkheid, en het gevoel dat er meer mensen zijn die met hetzelfde bezig zijn, en vergelijkbare dingen in het leven willen bereiken. En hoewel ze sterk op anderen zijn gericht voelen ze toch ook een behoefte om in vrijheid zichzelf te mogen zijn.

Twaalfde huis

Als de heerser van de Ascendant in het twaalfde huis staat (bijvoorbeeld; de Ascendant is Schorpioen en Pluto staat in het twaalfde huis) wordt de persoonlijkheid voor een belangrijk deel ook gevormd door dromen, angsten en geheimen – door een soms moeilijk te begrijpen innerlijk leven. Er is  een grote behoefte aan stilte en afzondering, en willen samensmelten met iets dat groter, ouder en belangrijker is dan de eigen persoon. Dit zijn mensen die regelmatig naar binnen keren om zich te bezinnen. Dat kan in religieus opzicht zijn, maar ook in de vorm van yoga, meditatie, wandelen door de natuur, naar muziek luisteren en er in opgaan, enzovoorts. Vaak is er een uitgesproken belangstelling voor spiritualiteit.

De collectieve dienstbaarheid, de behoefte zich op onbaatzuchtige manier nuttig te maken voor de maatschappij, met name voor de verdrukten of hulpbehoevenden, krijgt ook vaak de nadruk bij de combinatie van Ascendant en twaalfde huis. Het kan heel goed zijn dat degenen met deze plaatsing werken in een instelling, een psychiatrische kliniek, een ziekenhuis, een gevangenis – elke plek waar de mensen die er verblijven een zekere hulpeloosheid of beperking hebben. Maar het kan ook wel eens mensen aangeven die zelf soms de weg kwijt zijn en door anderen geholpen moeten worden. Er kan sprake zijn van familiegeheimen die, bijna onzichtbaar, de persoonlijkheid kleuren.

Terug

Ascendant Pluto aspecten

Het eerste deel van deze tekst bespreekt de conjunctie, als Pluto en de Ascendant vlak bij elkaar staan, meestal ook in het zelfde teken van de dierenriem. Dit is de krachtigste expressie van deze combinatie en vaak goed zichtbaar in voorkomen en gedrag.

In het tweede deel vind je de belangrijkste andere aspecten. De harmonische, zoals het sextiel en de driehoek, en de disharmonische, zoals het vierkant en het wat minder sterke inconjunct.

De oppositie is een beetje anders: dan staat Pluto inderdaad recht tegenover de Ascendant, maar per definitie ook vlak bij de Descendant (het begin van het zevende huis) en zijn de associaties die bij Pluto horen eigenschappen die vooral sterk aanwezig zijn bij (huwelijks)partners en mensen met wie men een belangrijke en betekenisvolle relatie heeft. Het zijn kwaliteiten die men opzoekt, als compensatie, maar ook omdat ze bekend aandoen. Natuurlijk maakt het nog steeds deel uit van iemands leven, maar in de meeste gevallen is het de ander die deze energie inbrengt.

Bij ieder aspect is het altijd een goed idee om ook over de andere aspecten te lezen, in dit geval de conjunctie, omdat er vaak een grote overlap is in de manier waarop mensen die tot expressie brengen. De indeling in positieve en negatieve eigenschappen is in de praktijk echt niet zo eenduidig. Vaak lopen ze door elkaar, en zijn ze in de ene situatie veel positiever (of negatiever) dan in andere situaties, of bij andere mensen. Daar komt nog bij dat mensen er soms in slagen negatieve eigenschappen naar een positievere expressie om te buigen als ze meer ervaring krijgen, en wie af en toe naar anderen luistert kan ook een hoop leren. Helaas is het niet zo dat mensen, naarmate ze ouder worden, steeds positiever worden, dus we moeten ook vaststellen dat het omgekeerde minstens net zo vaak gebeurt.

Positief is net zo relatief als negatief; wat voor de één goed voelt kan voor de ander enorm vervelend zijn. Bovendien is de manier waarop één aspect wordt uitgedrukt, in dit geval tussen een planeet en de Ascendant, mede afhankelijk van de totale horoscoop. Ook dat maakt woorden als positief en negatief erg afhankelijk van de context.

Om al die redenen is het goed om goed om zowel over de conjunctie, als over de harmonische en disharmonische aspecten te lezen, zodat je een beter beeld hebt van het hoogst haalbare, maar ook de mogelijke valkuilen, als Pluto en Ascendant een aspect maken.

De conjunctie

Mensen bij wie Pluto vlak bij de Ascendant kunnen soms alle kenmerken hebben die je zou verwachten bij zo’n plaatsing; donker, dreigend, gesloten, en soms ook indringend en intens. Dit zal vooral het geval zijn bij die horoscopen waar Pluto  disharmonische aspecten maakt met belangrijke persoonlijke planeten als Zon, Maan of Mars.

Maar vaker wel dan niet zie je in eerste instantie niets bijzonders. Of zie je wel de kenmerken van het teken van de Ascendant, maar niets van de eigenschappen die met Pluto worden geassocieerd. (Hetzelfde effect is ook bij Neptunus conjunct de Ascendant of in het eerste huis). Pluto lijkt zich vaak te onttrekken aan zichtbare kenmerken.

Maar als je meer te weten komt over hun (familie)geschiedenis blijkt dat ze al op jonge leeftijd te maken kregen met de issues waar Pluto over gaat, namelijk geboorte en dood, psychiatrische problemen, ziekenhuisopnames, misbruik, geweld en misdaad. Lang niet altijd overigens op een negatieve manier – ik heb deze combinatie gezien bij dochters wiens moeder vroedvrouw was, of die werkte in een hospice voor stervende mensen, of een kliniek voor anorexia patiënten. Een ander was de zoon van een rechercheur die hem al op vrij jonge leeftijd begon te vertellen over de misdaden waar hij mee te maken had.

Maar wat ze allemaal gemeenschappelijk hadden is dat ze al op jonge leeftijd leerden dat er ook een duistere kant aan het menselijk bestaan is. Het leidt er vaak toe dat mensen met Pluto bij de Ascendant bezig zijn met veiligheid en overleven, juist omdat ze beseffen dat de dood nooit ver weg is, en dat sommige mensen een gevaarlijke kant hebben die plotseling tevoorschijn kan komen. Bij sommigen leidt het er ook toe dat ze zich altijd op de een of andere manier onzichtbaar proberen te maken. Ze hebben hoe dan ook vaak al op jonge leeftijd de taboes leren kennen, de zaken waar andere mensen liever niet naar willen kijken, of over willen praten en nadenken.

Een ander issue dat vaker gaat spelen is dat Pluto bij de Ascendant ook extra gevoelig maakt voor verschillen in macht, en hoe die op een vaak ondergrondse manier mede bepalen hoe andere mensen je benaderen – of hoe jij mensen kunt benaderen. Het leidt er soms toe dat het gezicht dat ze aan anderen laten zien heel anders is dan hun “ware zelf”, en dat ze met meer dan één reden het contact aangaan. Zowel op een positieve als negatieve manier kunnen mensen met deze combinatie goed manipuleren, dat wil zeggen leiden zonder dat de ander dat echt doorheeft. En ook als ze verder een prettige en vriendelijk indruk wekken is er onder de oppervlakte vaak een hele sterke, onbuigzame wil.

Ze zijn ook, mede door hun geschiedenis, gewend aan hele intense emoties en situaties en schrikken daar niet van. Ze weten vaak wel hoe om te gaan met de geheimen van anderen, en sommigen zijn er zelfs bijzonder goed in om hun gespreksgenoot er toe te verleiden om daarover te vertellen, terwijl ze zelf daar heel weinig over mede delen.

Pluto heeft vaak ook met de grootouders te maken, en dan met name de grootmoeder. Vaak speelt ze een belangrijke rol in het leven van het jonge kind, soms door ook fysiek deel uit te maken van het huishouden, en soms gewoon door de vele verhalen over haar, waardoor ze een bijna mythische status kan krijgen.  

----------

Pluto conjunct de Ascendant lijkt voor een groot deel op Ascendant Schorpioen, en de tekst hieronder is daarom grotendeels gelijk.

----------

Mensen met Pluto bij de Ascendant hebben vaak een sterke, rustige aanwezigheid, maar zijn desondanks moeilijk over het hoofd te zien. Er is iets met hen dat de wereld vertelt dat je maar beter niet over hun grenzen kunt gaan. Hun manier van doen dwingt respect af, en in sommige gevallen ook angst. Ze kunnen stil of luid zijn, maar ze lijken altijd krachtig en vastberaden.

Ze lijken dwars door mensen heen te kijken. Dit kan voor sommigen behoorlijk intimiderend zijn en voor anderen intrigerend. Ascendant Pluto mensen zoeken in hun omgang met anderen naar antwoorden door tussen de regels door te lezen. Oppervlakkige details worden genegeerd en ze kunnen heel direct zijn, en vragen stellen die proberen diep in je door te dringen.

Deze mensen hechten veel waarde aan hun privacy. Ze hebben een sterke behoefte om hun omgeving te beheersen en zijn experts in strategie. Zelden zullen mensen hun kansen door ongeduld en plotselinge invallen opblazen, ze plannen hun bewegingen zorgvuldig en opzettelijk, vertrouwend op hun geweldige vermogen om anderen aan te voelen en situaties goed in te schatten.

Ascendant Pluto is geneigd om het leven heel serieus te nemen, zij kunnen het niet met opgeruimd en licht gemoed tegemoet treden. Misschien een enkele keer, als ze het gevoel hebben dat alles onder controle is. Maar over het algemeen nemen zijn het hele menselijke bestaan serieus, maar het meest serieus zijn ze over zichzelf: wie ze zijn, wat ze hier doen, waar ze heengaan en soms zelfs wanneer ze zullen sterven.

Ze houden er soms van geheimzinnig te doen, andere mensen te laten gissen naar hun geheimen die ze voor zichzelf houden, terwijl ze het heerlijk vinden om anderen hun geheimen te ontfutselen.

De psyché van de Pluto Ascendant is wat gecompliceerder dan die van de meeste andere dierenriemtekens. Op zijn slechtst is hij iemand die valletjes zet, sluw, kwaadaardig en wraakzuchtig. Sommigen zijn echt moeilijke mensen om mee om te gaan, omdat ze steeds lijken te geloven dat anderen alleen door slechte motieven worden gedreven. Dan benaderen ze de wereld via woede en paranoia, en zijn ze hun eigen slechtste vijand.

Maar ze kunnen ook heel anders zijn. Ze zijn niet snel geschokt, en sommigen zijn er  heel goed in om anderen te helpen hun pijn een plek te geven, door gewoon goed te luisteren en niet te oordelen. Zoals gezegd, ze schrikken niet van sterke emoties.

Ascendant Pluto kan ook ergens helemaal induiken en bijna bezeten met een bepaalde taak bezig zijn. Dan voelen ze zich sterk betrokken bij wat ze doen, en laten ze zich ook niet snel afleiden. Als ze zo zijn kun je ze maar beter niet onderbreken door onbelangrijke vraagjes te stellen; dan kunnen ze met de nodige intensiteit laten weten dat ze daar geen enkele waardering voor hebben. Als ze zich ergens helemaal voor inzetten zijn ze ook niet erg bereid om een compromis te sluiten of een nederlaag te accepteren. Juist in die betrokkenheid met iets groters of belangrijkers dan zijzelf vinden zij hun bestemming en zin van het leven.

Door te kijken of Pluto harmonische dan wel disharmonische aspecten maakt met andere planeten kun je een beter beeld krijgen hoe dit alles tot uitdrukking wordt gebracht.

Pluto sextiel of driehoek Ascendant

Veel van wat beschreven werd bij de conjunctie geldt ook voor het sextiel en de driehoek, maar het is, zeker bij het sextiel, allemaal wel wat minder uitgesproken. Mensen met deze combinatie zijn op een rustige, zelfverzekerde manier heel krachtig aanwezig. Ze hebben veel controle over wat er gebeurt, maar vinden het niet perse nodig om duidelijk te laten merken. Ze kunnen uitstekend situaties naar hun hand zetten en mensen dingen laten doen zonder dat die dat in de gaten hebben. Vaak hebben ze een uitstekend psychologisch inzicht, waar ze ook gebruik van maken. Dit zijn mensen die prima kunnen functioneren op plekken waar chaos en conflicten heersen, of waar heel snel ingrijpende beslissingen moeten worden genomen. Ze kunnen overweg met intense emoties, maar vinden het geen argumenten. Ze hebben vaak veel reserves en kunnen lang doorgaan.

Pluto vierkant of inconjunct Ascendant

Veel van wat beschreven werd bij de conjunctie geldt ook voor het vierkant en het inconjunct, maar het gaat allemaal een stuk stroever en ongemakkelijker. Het kan niet meteen duidelijk zijn dat dit aspect er is – Pluto opereert graag in het verborgene. Maar als het wel aan de oppervlakte komt zien we manipulatief, dwingend gedrag, en een duidelijke behoefte om de baas te spelen. Ook zijn ze vaak wel érg aanwezig, en trekken ze alle aandacht naar zich toe, maar niet op een leuke manier. Ze zijn niet echt in anderen geïnteresseerd, tenzij ze hen kunnen gebruiken voor een bepaald plan. Er bestaat ook een andere expressie van Pluto vierkant de Ascendant – mensen die meedogenloos zijn, hard, gemeen, wraakzuchtig en wreed. In een rechtstaat kunnen ze daar in het openbare leven niet zo veel mee doen als ze misschien zouden willen, maar deze eigenschappen kunnen dan nog vaak wel in privé situaties, of gezinssituaties tot uitdrukking komen. Hun dwingende manier van doen, en onverschilligheid voor de gevoelens en grenzen van anderen kunnen soms grote emotionele schade aanbrengen. Maar ik heb deze combinatie ook gezien bij therapeuten die werken met getraumatiseerde slachtoffers van geweld, dus zoals altijd is de uitwerking van dit aspect ook afhankelijk van de rest van de geboortehoroscoop.

Terug

Ascendant Neptunus aspecten

Het eerste deel van deze tekst bespreekt de conjunctie, als Neptunus en de Ascendant vlak bij elkaar staan, meestal ook in het zelfde teken van de dierenriem. Dit is de krachtigste expressie van deze combinatie en vaak goed zichtbaar in voorkomen en gedrag.

In het tweede deel vind je de belangrijkste andere aspecten. De harmonische, zoals het sextiel en de driehoek, en de disharmonische, zoals het vierkant en het wat minder sterke inconjunct.

De oppositie is een beetje anders: dan staat Neptunus inderdaad recht tegenover de Ascendant, maar per definitie ook vlak bij de Descendant (het begin van het zevende huis) en zijn de associaties die bij de Neptunus horen eigenschappen die vooral sterk aanwezig zijn bij (huwelijks)partners en mensen met wie men een belangrijke en betekenisvolle relatie heeft. Het zijn kwaliteiten die men opzoekt, als compensatie, maar ook omdat ze bekend aandoen. Natuurlijk maakt het nog steeds deel uit van iemands leven, maar in de meeste gevallen is het de ander die deze energie inbrengt.

Bij ieder aspect is het altijd een goed idee om ook over de andere aspecten te lezen, in dit geval de conjunctie, omdat er vaak een grote overlap is in de manier waarop mensen die tot expressie brengen. De indeling in positieve en negatieve eigenschappen is in de praktijk echt niet zo eenduidig. Vaak lopen ze door elkaar, en zijn ze in de ene situatie veel positiever (of negatiever) dan in andere situaties, of bij andere mensen. Daar komt nog bij dat mensen er soms in slagen negatieve eigenschappen naar een positievere expressie om te buigen als ze meer ervaring krijgen, en wie af en toe naar anderen luistert kan ook een hoop leren. Helaas is het niet zo dat mensen, naarmate ze ouder worden, steeds positiever worden, dus we moeten ook vaststellen dat het omgekeerde minstens net zo vaak gebeurt.

Positief is net zo relatief als negatief; wat voor de één goed voelt kan voor de ander enorm vervelend zijn. Bovendien is de manier waarop één aspect wordt uitgedrukt, in dit geval tussen een planeet en de Ascendant, mede afhankelijk van de totale horoscoop. Ook dat maakt woorden als positief en negatief erg afhankelijk van de context.

Om al die redenen is het goed om goed om zowel over de conjunctie, als over de harmonische en disharmonische aspecten te lezen, zodat je een beter beeld hebt van het hoogst haalbare, maar ook de mogelijke valkuilen, als Neptunus en Ascendant een aspect maken.

De conjunctie

Mensen bij wie Neptunus vlak bij de Ascendant kunnen soms alle kenmerken hebben die je zou verwachten bij zo’n plaatsing; vaag, ontwijkend, verward, niet helemaal geland op planeet Aarde. Dit zal vooral het geval zijn bij die horoscopen waar Neptunus disharmonische aspecten maakt met belangrijke persoonlijke planeten als Zon, Maan of Mercurius.

Maar vaker wel dan niet zie je in eerste instantie niets bijzonders. Of zie je wel de kenmerken van het teken van de Ascendant, maar niets van de eigenschappen die met Neptunus worden geassocieerd. (Hetzelfde effect is ook bij Pluto conjunct de Ascendant of in het eerste huis). Neptunus lijkt zich vaak te onttrekken aan zichtbare kenmerken.

Wat wel kan is dat dit een persoon is die zich heel gemakkelijk kan aanpassen aan steeds wisselende omstandigheden, of bij ontmoetingen met verschillende soorten mensen zich voegt naar de verwachtingen en omgangsvormen die daarbij passen. Een kameleon die in elke situatie een eigen persoonlijkheid toont, een kristal die alles weerspiegelt wat in de buurt komt. Alsof ze een fijn afgestemde radar hebben voor de nuances van de omgeving. Niet perse zoals bij de Maan voor de gevoelens van anderen, maar meer voor alle soorten stimuli – dus ook de manier van spreken, de sociale gebruiken, de denkwijze, de belangrijkste waardes, enzovoorts. Zodat iedereen een gunstige indruk van ze krijgt, zonder ze echt te hebben leren kennen.

De meeste planeten die dicht bij de Ascendant staan kleuren soms in sterke mate de indruk die mensen van hen hebben, maar hier is dat anders. Er is geen heel duidelijke grens of afbakening, ze weerspiegelen steeds een aantal eigenschappen van de omgeving. Daarom wordt deze plaatsing, net als bij Zon/Neptunus of Maan/Neptunus, vaak in verband gebracht met fotomodellen, of  acteurs of actrices -  mensen die allerlei rollen kunnen aannemen, zonder dat je daardoor perse beter weet wie ze zelf zijn.

Een andere mogelijkheid is dat het om mensen gaat die heel bekend zijn – en dan treedt soms het omgekeerde effect op, waarbij mensen allerlei eigenschappen op hen projecteren, en van alles over hen menen te weten zonder dat ze ze ooit ontmoet hebben. Dus Neptunus bij de Ascendant kan ook mensen aangeven op wie je heel gemakkelijk van alles kunt projecteren, zonder dat je kunt checken of dat allemaal wel waar is. Mensen die je gezien hebt op Instagram, YouTube, tijdens concerten en voorstellingen.

Een heel andere mogelijkheid met Neptunus bij de Ascendant is dat ze het beeld projecteren van het slachtoffer, iemand die het ook niet kan helpen, de onmachtige, iemand die geen controle over het eigen leven heeft. Voor de duidelijkheid; het kan daadwerkelijk gaan om slachtofferschap, maar met name bij deze combinatie is het ook een belangrijk deel van de identiteit.

----------

Neptunus conjunct de Ascendant lijkt voor een groot deel op Ascendant Vissen, en de tekst hieronder is daarom grotendeels gelijk.

----------

Mensen met Neptunus bij de Ascendant gaan gevoelsmatig te werk en geloven eenvoudig dat een bepaalde impuls de juiste is. Ze kunnen niet altijd uitleggen wat ze geloven. Er is dikwijls een mystieke trek aanwezig. Meer dan de andere combinaties houden ze zich met de ziel bezig en willen graag door de dunne barrière breken, die deze wereld van de andere scheidt. Hun gevoelens en intuïtie zijn hun kompas in het leven, niet nuchtere, rationele overwegingen.

Ze zijn als een oceaan; altijd in beweging maar zonder een vaste bestemming. Ze zijn ontvankelijk voor de geringste veranderingen en proberen zich altijd aan te passen aan de heersende omstandigheden, maar missen de sterke motivatie om naar de top te klimmen. Ook kunnen ze makkelijk ontmoedigd worden; door andere mensen, door zichzelf of door moeilijke omstandigheden. Soms kunnen ze zich zomaar somber en hulpeloos voelen, andere keren uitgelaten vrolijk en geïnspireerd.

Hun grote gave is hun vriendelijkheid. Zij stralen medeleven uit en maken zich snel bemind. Zij kunnen zich goed met andere mensen vereenzelvigen omdat ze zelf meestal een sterke, afgebakende eigen identiteit missen. Zij willen niet dat er een onoverbrugbare kloof is tussen henzelf en andere mensen en zullen nooit barrières oprichten. Zij staan volledig open voor andere mensen en zijn daarom ook erg kwetsbaar. Ze kunnen het beste een bepaald onderscheidingsvermogen ontwikkelen voor de energie van anderen, aangezien mensen met een negatieve instelling hen ook veel gemakkelijker naar beneden kunnen trekken. Hun fysieke gesteldheid lijkt minder sterk te zijn dan de meeste.

Ze bewegen zich op een vaag richtingloze, zachte manier over de wereld. Ze komen over als kunstenaars en liefhebbers van vrede; maar hun open geest en hart kunnen ze een kameleon-achtige persoonlijkheid geven. Anderen weten niet altijd zeker wie ze van de ene op de andere dag zullen ontmoeten met een Ascendant Neptunus. Hoewel ze vaak stil en verlegen zijn, kunnen ze op een andere dag spraakzaam en gepassioneerd zijn. Ze zijn enorm beïnvloedbaar, hebben een dromerige instelling en stralen een zachtaardige persoonlijkheid uit. Ze zien de wereld zoals ze die op een bepaald moment willen zien, dus objectiviteit is niet per se een sterk punt. Besluitvorming ook niet!

Mensen met een Ascendant Neptunus verzetten zich tegen elke vorm van etikettering - hun karakters zijn veranderlijk en ze willen op geen enkele manier worden vastgepind of in een hokje gestopt worden. Ze hebben een rusteloze, zoekende natuur die met geen enkele manier van leven of zijn altijd gelukkig kan zijn. Ze hebben geen doorslaggevend plan voor morgen of zelfs maar voor vandaag, maar houden de zaken liever open. Omdat ze vaak genoeg van gedachten veranderen en zich graag een weg door het leven 'voelen', kan te veel organisatie of structuur als zeer beperkend worden beschouwd.

Soms lijken ze rond te lopen met hun hoofd in de wolken, en zelfs als je hun aandacht hebt, is hun dromerigheid bijna altijd duidelijk. Deze mensen hebben vaak een onweerstaanbare charme die op een rustige manier overkomt, met een zachte uitstraling om zich heen. Zowel hun uiterlijk als hun manier van doen zijn meestal behoorlijk intrigerend voor anderen.

Op hun slechtst zijn ze onbetrouwbaar en slinks en doen alles om aan een verplichting te ontkomen. Daar staat weer tegenover dat ze artistiek begaafd zijn en een uitstekend talent hebben om een compromis te sluiten. Als laatste maar niet als de minst belangrijke gave, noemen we nog hun spiritualiteit. Ze hebben vaak een sterke belangstelling voor een eigen, individuele verbinding met het goede, ware en schone.

Zij willen vrij zijn van iedere beperking en vooral van iedere emotionele druk. Vreemd genoeg hebben ze toch een sterke behoefte aan emotionele zekerheid; ze zijn als een eenzame zeeman die naar de thuishaven verlangt. Een term die het misschien mooi vangt is “divine discontent”; ze voelen zich nooit helemaal thuis op aarde omdat ze “weten” dat hun ware huis elders ligt.

Door te kijken of Neptunus harmonische dan wel disharmonische aspecten maakt met andere planeten kun je een beter beeld krijgen hoe dit alles tot uitdrukking wordt gebracht.

Neptunus sextiel of driehoek Ascendant

Veel van wat beschreven werd bij de conjunctie geldt ook voor het sextiel en de driehoek, maar het is, zeker bij het sextiel, allemaal wel wat minder uitgesproken. Mensen met deze combinatie zijn gevoelig en merken vaak allerlei subtiele dingen op in hun omgeving die anderen ontgaan. Dat kan er soms toe leiden dat ze in hun jeugd nog wat onzeker zijn, omdat ze niet altijd de bevestiging krijgen voor wat ze ervaren als ze bij anderen zijn. Ze moeten leren om onderscheidingsvermogen te ontwikkelen zodat ze mensen die goede energie toelaten, en mensen die hen naar beneden halen, ook al is het onbedoeld, op afstand houden. Ze kunnen een heel geïnspireerd leven leiden, of dat nu is door kunst, yoga en meditatie, of door contact met de natuur. Ze hebben tijd voor zichzelf nodig, maar als daar aandacht voor is, kunnen ze ook beter de “grove wereld” verdragen. Ze hebben veel mededogen en kunnen ook zeer gemotiveerd zijn om mensen die lijden te gaan helpen.

Neptunus vierkant of inconjunct Ascendant

Veel van wat beschreven werd bij de conjunctie geldt ook voor het vierkant en het inconjunct, maar het gaat allemaal een stuk stroever en ongemakkelijker. Ze maken op anderen vaak een wat vage indruk, alsof ze zelf ook niet zo goed weten welke kant ze op moeten gaan met hun leven. Ze zijn emotioneel kwetsbaar, en kunnen contact met andere mensen moeilijk vinden omdat ze te veel binnen komen. Hun bescherming tegen de harde werkelijkheid werkt niet zo goed. De kans bestaat ook dat ze te veel alcohol of drugs gebruiken, waardoor het vermogen om heldere keuzes te maken te zeer wordt aangetast. Soms zien we verwarring, onzekerheid, en vluchtgedrag bij deze combinatie. Een andere mogelijkheid is dat deze mensen gemakkelijk liegen en dan al snel daar zelf weer in gaan geloven. Ook is er kans dat ze door een gebrekkig moreel kompas dingen doen die niet juist zijn.

Terug

Ascendant Uranus aspecten

Het eerste deel van deze tekst bespreekt de conjunctie, als Uranus en de Ascendant vlak bij elkaar staan, meestal ook in het zelfde teken van de dierenriem. Dit is de krachtigste expressie van deze combinatie en vaak goed zichtbaar in voorkomen en gedrag.

In het tweede deel vind je de belangrijkste andere aspecten. De harmonische, zoals het sextiel en de driehoek, en de disharmonische, zoals het vierkant en het wat minder sterke inconjunct.

De oppositie is een beetje anders: dan staat Uranus inderdaad recht tegenover de Ascendant, maar per definitie ook vlak bij de Descendant (het begin van het zevende huis) en zijn de associaties die bij Uranus horen eigenschappen die vooral sterk aanwezig zijn bij (huwelijks)partners en mensen met wie men een belangrijke en betekenisvolle relatie heeft. Het zijn kwaliteiten die men opzoekt, als compensatie, maar ook omdat ze bekend aandoen. Natuurlijk maakt het nog steeds deel uit van iemands leven, maar in de meeste gevallen is het de ander die deze energie inbrengt.

Bij ieder aspect is het altijd een goed idee om ook over de andere aspecten te lezen, in dit geval de conjunctie, omdat er vaak een grote overlap is in de manier waarop mensen die tot expressie brengen. De indeling in positieve en negatieve eigenschappen is in de praktijk echt niet zo eenduidig. Vaak lopen ze door elkaar, en zijn ze in de ene situatie veel positiever (of negatiever) dan in andere situaties, of bij andere mensen. Daar komt nog bij dat mensen er soms in slagen negatieve eigenschappen naar een positievere expressie om te buigen als ze meer ervaring krijgen, en wie af en toe naar anderen luistert kan ook een hoop leren. Helaas is het niet zo dat mensen, naarmate ze ouder worden, steeds positiever worden, dus we moeten ook vaststellen dat het omgekeerde minstens net zo vaak gebeurt.

Positief is net zo relatief als negatief; wat voor de één goed voelt kan voor de ander enorm vervelend zijn. Bovendien is de manier waarop één aspect wordt uitgedrukt, in dit geval tussen een planeet en de Ascendant, mede afhankelijk van de totale horoscoop. Ook dat maakt woorden als positief en negatief erg afhankelijk van de context.

Om al die redenen is het goed om goed om zowel over de conjunctie, als over de harmonische en disharmonische aspecten te lezen, zodat je een beter beeld hebt van het hoogst haalbare, maar ook de mogelijke valkuilen, als Uranus en Ascendant een aspect maken.

De conjunctie

Mensen met de Uranus conjunct de Ascendant zien er soms anders uit, en niet altijd is het mogelijk om precies de vinger erop te leggen waarom ze die indruk wekken, maar je registreert toch dat er iets bijzonders aan ze is. Soms is het een accent, soms zijn ze veel langer dan de meesten, soms is het hun manier van kijken.. Maar vaak genoeg laten ze je vanaf het begin merken dat ze anders in het leven staan. Bij harmonische aspecten is dat vaak ook nog eens interessant, bij de disharmonische aspecten lijken ze vanaf het begin uit de maat te lopen, en in sommige gevallen zijn roepen ze irritatie op, lijken ze te provoceren of vanaf het begin al in de oppositie te gaan.

Soms lijken ze er allang aan gewend om net even anders te zijn, en schijnen dat verder niet iets bijzonders te vinden. Vanaf het begin namen ze een andere positie in in het gezin, en werd dat al snel een deel van hun gevoel van identiteit. Maar vaker is het een gevoel, een manier van denken, waardoor ze zelf het verschil met anderen benadrukken. Niet altijd is het gemakkelijk om onconventioneel te zijn, er niet helemaal bij te passen, en de meesten zijn dan ook wel bekend met gevoelens van vervreemding, er niet bij horen, vanaf de zijkant in verwondering kijkend naar anderen die blijkbaar precies weten hoe je met leven en wat je wel en niet kunt zeggen.

Maar ze zijn ook blij met de ruimte en vrijheid die ze voor zichzelf op eisen. Ze zien het als een recht om anders te zijn, ook als dat soms ongemakkelijk is. Sommigen zijn behoorlijk duidelijk daarin, niet geneigd om een compromis te sluiten om maar de lieve vrede te bewaren; ‘dit ben ik, en je doet het er maar mee’.

Mensen met Uranus in aspect met de Ascendant altijd lijken te verwachten dat er iets onverwachts kan gebeuren en afhankelijk van de aspecten lijken ze dat opwindend en leuk te vinden, of ontstaat er een soort van nerveuze energie. Hetzelfde geldt voor datgene wat ze bij anderen oproepen; een gevoel van opwinding en verwachtingsvolle vreugde, of nervositeit, irritatie en ongemak.

Sommigen met dit Uranus bij de Ascendant zijn echte vernieuwers, mensen die bestaande vastgelopen situaties, of manieren van denken, een nieuwe impuls kunnen geven. Een enkele keer geeft het ook mensen aan die een ongebruikelijke intelligentie hebben, mogelijkheden zien die niemand anders ziet. Soms zijn ze briljant, andere keren behoorlijk wereldvreemd.

----------

Uranus conjunct de Ascendant lijkt voor een groot deel op Ascendant Waterman, en de tekst hieronder is daarom grotendeels gelijk.

----------

Deze mensen zijn vaak nieuwsgierig en kunnen soms ook in heel bijzondere kennis gebieden geïnteresseerd zijn, maar vaak is het gerelateerd aan wiskunde, exacte wetenschappen en alles waar cijfers een belangrijke rol spelen.

Zij kunnen hun ideeën op een wat ongebruikelijke manier naar voren brengen met het doel ze interessanter en levendiger te maken. Zij zijn geestelijk zo onafhankelijk, dat ze moeilijk algemeen aanvaarde meningen kunnen accepteren. Zij moeten die altijd onderzoeken of beter gezegd, zij leggen ze zodanig uit dat ze in hun eigen opvattingen passen. Hun hoogste doel is het nastreven van de waarheid. Dat kan de objectieve waarheid van de wetenschap zijn of, wat waarschijnlijker is, de subjectieve waarheid van de sociale hervormer; iemand die anderen ‘goed doet’ of de fanatieke politicus. Zij zijn geïnteresseerd in morgen, niet in gisteren. Zij geloven in vooruitgang en boven alles geloven zij in de kracht van de menselijke geest om moeilijkheden te overwinnen.

Het is moeilijk om mensen met een Uranus Ascendant te choqueren. Ze hebben het allemaal gezien, of willen in ieder geval dat je denkt dat ze dat hebben gedaan. Sterker nog, ze vinden het vaak leuk om anderen te choqueren. Ze houden er wel van om, zij het rustig, anderen te provoceren en uit te dagen. Ook hebben ze soms weinig ontzag voor het gezag en kunnen ze in de ogen van anderen oneerbiedig zijn.

De meeste mensen met deze Ascendant zijn best vriendelijk en sympathiek, ze kunnen vaak gemakkelijk met veel verschillende mensen overweg Ze geven anderen over het algemeen nogal wat vrijheid - in de regel aanvaarden ze mensen uit alle lagen van de bevolking als gelijken. En hun ietwat koele en afstandelijke nieuwsgierigheid naar alles wat er om hen heen gebeurt, spreekt het meest aan.

Vreemd genoeg kunnen mensen met een Uranus Ascendant een beetje afstandelijk zijn, terwijl ze ook overkomen als humanitair en vriendelijk, en heel benaderbaar.

Vaak bestempeld als onafhankelijke en originele kinderen, voelen mensen met Uranus bij de Ascendant zich vaak een beetje 'anders' of 'speciaal' gedurende hun hele leven. Ze hebben vaak het gevoel dat ze van buitenaf naar binnen kijken, en hun vermogen om te observeren en af ​​te leiden is vaak griezelig. Ze zijn ook bedreven in het aan het werk krijgen van dingen, zelfs als de onderdelen waaruit het geheel bestaat een puzzel met ongebruikelijke stukjes lijkt, vooral als het om groepen mensen gaat.

De Ascendant onthult vaak fysieke manieren en zelfs kledingkeuze, omdat het laat zien hoe mensen zich aan de wereld presenteren. Met Uranus hier hebben mensen soms een eigenzinnigheid in hun manier van doen, en sommigen kleden zich op een ietwat ongebruikelijke manier - niet genoeg om ze te laten opvallen als vreemd, maar net genoeg om hun oorspronkelijke persoonlijkheid uit te drukken.

Omdat deze mensen zo open lijken te staan ​​voor nieuwe ideeën, kan het verrassend zijn als je hun uitgesproken koppige neiging tegenkomt. De Ascendant laat zien hoe individuen reageren op nieuwe situaties, en met het rijzen van Uranus, kan er weerstand tegen verandering zijn die in tegenspraak lijkt te zijn met de over het algemeen progressieve aard.. Er is een duidelijke onbuigzaamheid bij deze combinatie.

Met hun oog op grootse ideeën, zien sommige mensen geboren met Uranus bij de Ascendant de meer persoonlijke behoeften van de mensen die het dichtst bij hen staan ​​over het hoofd. Op hun slechtst zijn het grillige, onbenaderbare mensen die altijd doen waar ze zin in hebben en nooit echt deelnemen aan een huwelijk, een gezinsleven of een werkgroep. Zij kunnen zeer tactloos de waarheid eruit flappen en daarbij geen acht slaan op de gevoelens van anderen.

Door te kijken of Uranus harmonische dan wel disharmonische aspecten maakt met andere planeten kun je een beter beeld krijgen hoe dit alles tot uitdrukking wordt gebracht.

Uranus sextiel of driehoek Ascendant

Veel van wat beschreven werd bij de conjunctie geldt ook voor het sextiel en de driehoek, maar het is, zeker bij het sextiel, allemaal wel wat minder uitgesproken. Mensen met deze combinatie hebben er geen moeite om anders te zijn, hoewel ze dat misschien niet eens zo duidelijk laten merken. Ze beginnen iedere ontmoeting met een open houding, maar zijn wel duidelijk in waar ze zelf staan. Ze zijn individualistisch en onafhankelijk, maar zijn best bereid om samen te werken als dat maar hun doel dient. Ze hebben vaak een ander perspectief op allerlei dingen waardoor ze anderen helpen om los te komen van conventionele manieren van kijken en doen. Sommigen zijn echt wel slim en grappig, doordat ze dingen op een heel andere manier bekijken. Ze hebben vaak uitgesproken meningen, maar dringen die niet op. Ze zijn vriendschappelijk, maar gaan meer hun eigen weg dan je op het eerste oog zou denken.

Uranus vierkant of inconjunct Ascendant

Veel van wat beschreven werd bij de conjunctie geldt ook voor het vierkant en het inconjunct, maar het gaat allemaal een stuk stroever en ongemakkelijker. Dit kan mensen aangeven die te veel hun eigen weg willen gaan, te vaak hun mening willen doordrukken en net de verkeerde keuzes maken. Op de een of andere manier slagen ze er vaak in op de rode knop van de ander te drukken. Ze zijn rusteloos, onberekenbaar, eigenwijs, en vechten graag voor de verloren zaak. Vaak zijn ze te extreem in hun manier van doen, waardoor anderen afhaken. Ook is er nogal eens de neiging om hoe dan ook tégen te zijn, hoewel daar eigenlijk geen goede reden voor is. Ze zijn sterk gesteld op hun vrijheid, maar dat is soms vooral een houding die verhult dat ze zich niet met een ander kunnen verbinden – te bang dat ze te veel vrijheid moeten opgeven. Of ze willen dat binnen de relatie alles op hun manier gaat, totdat de ander daar tegen gaat rebelleren. Dat kan ook het moment zijn dat er onder de oppervlakte een bepaalde emotionele hardheid en afstandelijkheid zichtbaar wordt.

Terug

Ascendant Saturnus aspecten

Het eerste deel van deze tekst bespreekt de conjunctie, als Saturnus en de Ascendant vlak bij elkaar staan, meestal ook in het zelfde teken van de dierenriem. Dit is de krachtigste expressie van deze combinatie en vaak goed zichtbaar in voorkomen en gedrag.

In het tweede deel vind je de belangrijkste andere aspecten. De harmonische, zoals het sextiel en de driehoek, en de disharmonische, zoals het vierkant en het wat minder sterke inconjunct.

De oppositie is een beetje anders: dan staat Saturnus inderdaad recht tegenover de Ascendant, maar per definitie ook vlak bij de Descendant (het begin van het zevende huis) en zijn de associaties die bij Saturnus horen eigenschappen die vooral sterk aanwezig zijn bij (huwelijks)partners en mensen met wie men een belangrijke en betekenisvolle relatie heeft. Het zijn kwaliteiten die men opzoekt, als compensatie, maar ook omdat ze bekend aandoen. Natuurlijk maakt het nog steeds deel uit van iemands leven, maar in de meeste gevallen is het de ander die deze energie inbrengt.

Bij ieder aspect is het altijd een goed idee om ook over de andere aspecten te lezen, in dit geval de conjunctie, omdat er vaak een grote overlap is in de manier waarop mensen die tot expressie brengen. De indeling in positieve en negatieve eigenschappen is in de praktijk echt niet zo eenduidig. Vaak lopen ze door elkaar, en zijn ze in de ene situatie veel positiever (of negatiever) dan in andere situaties, of bij andere mensen. Daar komt nog bij dat mensen er soms in slagen negatieve eigenschappen naar een positievere expressie om te buigen als ze meer ervaring krijgen, en wie af en toe naar anderen luistert kan ook een hoop leren. Helaas is het niet zo dat mensen, naarmate ze ouder worden, steeds positiever worden, dus we moeten ook vaststellen dat het omgekeerde minstens net zo vaak gebeurt.

Positief is net zo relatief als negatief; wat voor de één goed voelt kan voor de ander enorm vervelend zijn. Bovendien is de manier waarop één aspect wordt uitgedrukt, in dit geval tussen een planeet en de Ascendant, mede afhankelijk van de totale horoscoop. Ook dat maakt woorden als positief en negatief erg afhankelijk van de context.

Om al die redenen is het goed om goed om zowel over de conjunctie, als over de harmonische en disharmonische aspecten te lezen, zodat je een beter beeld hebt van het hoogst haalbare, maar ook de mogelijke valkuilen, als Saturnus en Ascendant een aspect maken.

De conjunctie

Mensen met Saturnus conjunct de Ascendant zullen over het algemeen de wereld nogal voorzichtig benaderen omdat ze ergens het gevoel hebben dat het allemaal niet erg veilig is. Het beste is om altijd bescherming te dragen, en op je hoede te zijn. Als de rest van de horoscoop veel zelfvertrouwen suggereert is die houding misschien niet eens zo zichtbaar, maar de persoon zelf voelt het wel altijd zo, zij het op de achtergrond. Maar als ook andere factoren in de richting wijzen van verminderd zelfvertrouwen zou dit ook een gesloten, ietwat angstige persoon kunnen aanduiden. Er is vaak het gevoel dat er ieder moment iets ergs kan gebeuren en dat ze dus ook klaar moeten staan om zichzelf te verdedigen.

Hun benadering van de wereld is op z’n minst serieus, en ze hebben vaak een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Vaak zijn er vanaf het begin al een aantal problemen die zwaar op ze drukken – een ongelukkige familie situatie, armoede, een ouder die niet goed voor het kind kan zorgen, slechte huisvesting, familieleden met chronische ziektes; de lijst van mogelijkheden is lang, maar het gemeenschappelijke punt is steeds dat het voor de betrokkene vanaf het begin duidelijk was dat het niet allemaal gemakkelijk zou zijn.

Ze lijken daarom altijd voorzichtig, weinig spontaan en lichtvoetig, meestal een beetje gespannen.

Bij de harmonische aspecten (en vaak genoeg ook nog wel bij de hardere aspecten) zijn dit ook mensen die in staat zijn om zeer verantwoordelijke taken op zich te nemen, en die tot een goed einde te brengen, omdat ze er al hun tijd en aandacht aan geven. Ze laten niets aan toeval over, en controleren alle stappen die gezet moeten worden. Ook gaan ze er niet automatisch van uit dat anderen die bij het project betrokken zijn hun werk wel goed zullen hebben gedaan; dit zullen ze controleren, en als dat niet voldoende kwaliteit heeft laten ze dat wel weten. Hun oog is gericht op het resultaat, niet perse op goede persoonlijke verhoudingen.

Als ze in een nieuwe, onbekende situatie komen gaan ze behoedzaam te werk, voorzichtig de mogelijkheden aftastend. Ze houden zeker ook rekening met de mogelijkheid dat dingen mis kunnen gaan, en dat alert zijn je mogelijk voor grotere rampen kan behoeden.

Dit is ook een plaatsing die, zoals altijd bij Saturnus, suggereert dat ze in de loop van het leven beter in hun vel komen te zitten. Ouderdom past hen beter dan jeugdigheid, en als ze voldoende ervaring hebben opgedaan en beter snappen hoe dingen werken gaan ze zich meer op hun gemak voelen. Sommigen zullen gedurende hun leven steeds meer verantwoordelijkheid leren dragen, en daar ook veel zelfvertrouwen uit halen.

--------------

Saturnus conjunct de Ascendant lijkt voor een groot deel op Ascendant Steenbok, en de tekst hieronder  is daarom grotendeels gelijk.

--------------

Naarmate ze ouder zijn geven ze je meteen het idee dat ze competent zijn, dat ze weten wat ze willen en dat ze een bepaalde autoriteit hebben. Het zijn over het algemeen erg imago-bewuste mensen: de kleding die ze dragen en hun manier van doen zijn belangrijk voor hen. Ze willen er succesvol uitzien, en dat lukt meestal ook. In feite groeien ze door hen voor iets verantwoordelijk te maken.

Soms waren zij het zelf die al vroeg in hun leven om zich heen keken en de behoefte voelden om één van de gestructureerde, betrouwbare en verantwoordelijke gezinsleden te zijn. Dus vaak namen zij al op jonge leeftijd een sterk gevoel van traditie, familie en verantwoordelijkheid aan. Ze namen vanaf het begin het leven, en zichzelf, serieus. Niet dat ze daar altijd onder lijden – integendeel, sommigen van hen gaf het een gevoel van kracht. Maar in situaties waar Saturnus minder goed staat kan het ook mensen aangeven die het vanaf het begin allemaal nogal zwaar vonden.

Wel zijn ze geneigd om zich meer dan menig ander zich zorgen te maken over veiligheid – voor zichzelf en hun gezinsleden. Ze komen op anderen over als hardwerkende, competente en betrouwbare mensen. Wat anderen misschien niet zien onder dat koele, beheerste uiterlijk, is een innerlijke strijd: ze vragen zich vaak af: “Doe ik genoeg?”, “Verdien ik dit allemaal?”, “Hoe kan ik dingen beter maken? " Ze maken zich veel zorgen over de toekomst.

Als succes voor deze mensen gemakkelijk leek te zijn geweest, is dat niet zo. Ze lieten het er gewoon zo uitzien met een geduldige, hardwerkende, gedreven persoonlijkheid. Sommige mensen met Saturnus bij de Ascendant beoefenen een vorm van zelfverloochening. Ze weten hoe ze kunnen leven zonder het frivole en lichtzinnige. Toch geven ze geld uit aan de kleding die ze echt willen (die met de juiste labels) en andere statussymbolen. Hoewel ze zelden opzichtig zijn, is hun rustige sfeer van succes vaak het resultaat van bewuste inspanning.

Zij hebben een ‘winterse’ mentaliteit in die zin, dat zij de harde realiteit onder ogen zien. Zij letten op de praktische levensvatbaarheid van een plan, een vriendschap, een gedachte en houden zich zeker niet bezig met de versiering aan de oppervlakte. Zij worden gedreven door de wil om te overleven, om het leven de baas te worden. Hoe moeilijk of vol obstakels hun pad ook is, zij zullen het afleggen zelfs als ze zich beperkingen moeten opleggen. Eigenlijk kunnen ze heel goed omgaan met situaties waarin alleen het minimale voor handen is. Misschien worden ze wel egocentrisch en eenzaam, maar ze zullen doorzetten totdat de gevaarlijke tocht volbracht is.

Zij kunnen dus soms ‘ijskoud’ van karakter lijken en concentreren zich met groot geduld en volhardingsvermogen op de zaken waar ze mee bezig zijn. Zij moeten een vaste greep op het leven hebben. Zolang ze hun lot maar in eigen hand kunnen houden hebben ze daar graag enige ongemakken voor over.

Deze greep op het leven, die in feite een greep is op zichzelf, op de mensen om hen heen en in een breder verband op de gehele gemeenschap, staat centraal in de gedachte van de Saturnus Ascendant personen. Maar dat is eerder hun einddoel dan hun beginpunt. Als jonge mensen zijn ze dikwijls angstig, verlegen en onhandig; pas als ze achter in de twintig of begin dertig zijn, zijn ze uitgegroeid tot de wilskrachtige en standvastige mensen die ze kunnen worden. Ze schijnen altijd ouder dan ze in werkelijkheid zijn en het lijkt wel alsof ze met een diep gevoel van cynisme en wereldse wijsheid geboren worden.

Hun jeugd was misschien moeilijk, maar ze veranderen langzaam maar zeker hun leven. Met Saturnus bij deze Ascendant betekent dit over het algemeen een soort achterwaartse manier van leven - als kinderen zijn ze serieus en dragen ze veel verantwoordelijkheid; en naarmate ze ouder worden, worden ze meer ontspannen en leren ze los te komen.

Eerzucht en afweer zijn soms twee belangrijkste karaktertrekken van Saturnus bij de Ascendant. Vanaf het moment van geboorte lijken ze een muur om zich heen te hebben. Een muur om achter weg te kruipen of, als de gelegenheid zich voordoet, om er op te klauteren om zo de koning van het kasteel te worden.

Op hun best zijn Saturnus-Ascendant-mensen de betrouwbaarheid zelve. Zij hebben een gevoel van morele rechtvaardigheid nodig waarbinnen ze kunnen leven; hoe ouder ze worden des te principiëler ze zijn. Op middelbare leeftijd hebben ze vaste waarden, waarvan ze vinden dat iedereen daar naar moet leven. Geen wonder dat ze door heel wat mensen nogal ouderwets gevonden worden. De waarheid is dat ze niet van het verleden houden om het verleden zelve, maar dat ze eenvoudig zo zuinig zijn dat ze iets waardevols gewoon niet weg kunnen gooien, hoe ouderwets het ook is. Maar het zijn ook praktische mensen die een lang gekoesterd principe of theorie onmiddellijk van de hand doen als eenmaal blijkt dat het niet meer voldoet.

Op hun slechtst gaan ze zo volledig op in materiële zaken dat ze idealen, vriendelijkheid of edelmoedigheid niet eens meer als deugden zien.

Door te kijken of Saturnus harmonische dan wel disharmonische aspecten maakt met andere planeten kun je een beter beeld krijgen hoe dit alles tot uitdrukking wordt gebracht.

Saturnus sextiel of driehoek Ascendant

Veel van wat beschreven werd bij de conjunctie geldt ook voor het sextiel en de driehoek, maar het is, zeker bij het sextiel, allemaal wel wat minder uitgesproken. Mensen met deze combinatie maken een serieuze indruk, maar lijken wel zeker van hun zaak. Ze zijn meestal rustig, stabiel, deskundig, met een natuurlijk gezag. Dit is bij uitstek ook een combinatie die beter uit de verf komt naarmate hij of zij ouder is. In de jeugd kan het nog weleens iemand zijn die lichtelijk onzeker of voorzichtig is, maar naarmate er meer levenservaring is wordt de hele manier van doen steeds sterker en zelfverzekerd. Vaak is er een ironisch gevoel voor humor met de nodige rake observaties. Als ze ergens aan beginnen bereiden ze dat goed voor, en kijken ook naar wat er gedaan moet worden als het de verkeerde kant op zou gaan. Ze geven hun eigen grenzen aan, en zijn respectvol voor de grenzen van de anderen. Ze houden van beleefde omgangsvormen. Ze zien bepaalde waardevolle elementen uit het verleden die ook nu nog goed toepasbaar zijn.

Saturnus vierkant of inconjunct Ascendant

Veel van wat beschreven werd bij de conjunctie geldt ook voor het vierkant en het inconjunct, maar het gaat allemaal een stuk stroever en ongemakkelijker. De kans is groter dat voorzichtigheid doorschiet in angst, dat ernst overgaat in melancholie en depressie, en dat ze het in het algemeen moeilijk vinden om contact met anderen te maken. Dit is een combinatie die kan wijzen op eenzaamheid, geen verbinding kunnen of durven maken, vast komen te zitten door gebrek aan initiatief. Ook kan faalangst het moeilijk maken om zomaar eens iets te proberen. Ze overschatten vaak heel erg hoezeer anderen hen beoordelen – de angst voor kritiek en veroordeling kan veel spontaniteit dempen. Er kan sprake zijn van minderwaardigheidsgevoelens. Het kan ook zijn dat ze vast zitten in het verleden, en dat spoken van vroeger nog steeds het leven van nu bepalen. Mogelijk voelen ze zich ergens vreselijk schuldig over en weten ze niet goed hoe hier mee om te gaan. Dit is bij uitstek een combinatie die veel baat zou kunnen hebben bij psychologische ondersteuning.

Terug

Ascendant Jupiter aspecten

Het eerste deel van deze tekst bespreekt de conjunctie, als Jupiter en de Ascendant vlak bij elkaar staan, meestal ook in het zelfde teken van de dierenriem. Dit is de krachtigste expressie van deze combinatie en vaak goed zichtbaar in voorkomen en gedrag.

In het tweede deel vind je de belangrijkste andere aspecten. De harmonische, zoals het sextiel en de driehoek, en de disharmonische, zoals het vierkant en het wat minder sterke inconjunct.

De oppositie is een beetje anders: dan staat Jupiter inderdaad recht tegenover de Ascendant, maar per definitie ook vlak bij de Descendant (het begin van het zevende huis) en zijn de associaties die bij Jupiter horen eigenschappen die vooral sterk aanwezig zijn bij (huwelijks)partners en mensen met wie men een belangrijke en betekenisvolle relatie heeft. Het zijn kwaliteiten die men opzoekt, als compensatie, maar ook omdat ze bekend aandoen. Natuurlijk maakt het nog steeds deel uit van iemands leven, maar in de meeste gevallen is het de ander die deze energie inbrengt.

Bij ieder aspect is het altijd een goed idee om ook over de andere aspecten te lezen, in dit geval de conjunctie, omdat er vaak een grote overlap is in de manier waarop mensen die tot expressie brengen. De indeling in positieve en negatieve eigenschappen is in de praktijk echt niet zo eenduidig. Vaak lopen ze door elkaar, en zijn ze in de ene situatie veel positiever (of negatiever) dan in andere situaties, of bij andere mensen. Daar komt nog bij dat mensen er soms in slagen negatieve eigenschappen naar een positievere expressie om te buigen als ze meer ervaring krijgen, en wie af en toe naar anderen luistert kan ook een hoop leren. Helaas is het niet zo dat mensen, naarmate ze ouder worden, steeds positiever worden, dus we moeten ook vaststellen dat het omgekeerde minstens net zo vaak gebeurt.

Positief is net zo relatief als negatief; wat voor de één goed voelt kan voor de ander enorm vervelend zijn. Bovendien is de manier waarop één aspect wordt uitgedrukt, in dit geval tussen een planeet en de Ascendant, mede afhankelijk van de totale horoscoop. Ook dat maakt woorden als positief en negatief erg afhankelijk van de context.

Om al die redenen is het goed om goed om zowel over de conjunctie, als over de harmonische en disharmonische aspecten te lezen, zodat je een beter beeld hebt van het hoogst haalbare, maar ook de mogelijke valkuilen, als Jupiter en Ascendant een aspect maken.

De conjunctie

Individuen met Jupiter in conjunctie met de Ascendant gaan de wereld in, gretig om er zoveel mogelijk van te omarmen. Deze mensen hebben optimistische verwachtingen en willen de wereld in om deze te verkennen. Ze komen vaak over als opgewekt, optimistisch, en filosofisch over de beproevingen van het leven. Dit is de persoon die de wereld een blij gezicht geeft, zelfs als de rest van de horoscoop een meer voorzichtige, serieuze en twijfelachtige persoon beschrijft. Ze benaderen anderen schijnbaar zonder er twee keer over na te denken. Degenen met Jupiter op de Ascendant lijken vaak wat arrogant; bij sommige tekens veel meer dan bij andere. Vaak ziet het individu iedereen als zeer positief, zelfverzekerd en zeker van zichzelf en cultiveert het een vergelijkbare persoonlijkheid. Als de rest van de horoscoop een extraverte persoonlijkheid beschrijft, zal deze plaatsing die neiging versterken. Verlegen mensen kunnen misschien behoorlijk zelfverzekerd lijken onder vreemden, maar in mindere mate met mensen die ze een beetje kennen.

Het type zou ook vaak de indruk willen wekken hoog opgeleid te zijn, of verfijnd in de manieren van de wereld, goed bereisd, fysiek of mentaal. De reis door het leven heeft misschien te maken met verkenning van het zelf en dit zelfonderzoek en verkenning daarvan zullen vaak plaatsvinden terwijl het individu zich in een educatieve omgeving of in het buitenland bevindt. Als jong kind hebben personen met Jupiter conjunct de Ascendant mogelijk veel gereisd of zijn ze blootgesteld aan verschillende culturen of geloofssystemen.

Mensen met Jupiter op de Ascendant zijn gewoonlijk geweldige adviseurs. Ze zien in iedere situatie veel mogelijkheden, en zijn ook optimistisch over de uitkomst van bepaalde acties. Maar ze kunnen nog al eens struikelen als er veel details bij betrokken zijn; die zien ze soms iets te gemakkelijk over het hoofd.

Jupiter conjunct de Ascendant suggereert ook dat ze graag samenwerken met mensen met een andere achtergrond of cultuur dan die van henzelf. Ze zijn wat dat betreft eerder nieuwsgierig naar de visie van de ander dan bang om vreemde standpunten te horen. Onderwijs vormt vaak een belangrijk onderwerp voor ze, zowel als leraar als leerling. Ze vinden het prettig om kennis door te geven, en blijven vaak zelf ook hun leven lang leergierig. Hun roeping ligt vaak in lesgeven, publiceren, reizen, religie, politiek, filosofie of recht. Deze mensen zijn vaak invloedrijk in het vormgeven van de overtuigingen van andere mensen

Mensen met Jupiter bij de Ascendant hebben altijd een bepaalde hoeveelheid ruimte nodig, zowel fysiek als geestelijk. Ze zijn gewoonlijk erg toekomstgericht, in de verwachting dat het waarschijnlijk allemaal beter zal zijn dan vandaag.

------------

Jupiter conjunct de Ascendant lijkt voor een groot deel op Ascendant Boogschutter en de tekst hieronder is daardoor grotendeels gelijk

------------

Er is een onmiskenbaar geloof en enthousiasme bij deze mensen. Grootse plannen, grote beloften en de bereidheid om te verkennen en te experimenteren zijn thema's, hoewel ook werkelijk doen wat beloofd werd niet altijd lukt.

Deze individuen zijn wat rusteloze en vaak actieve mensen. Ze kunnen soms heel direct zijn, maar toch zijn ze aardig genoeg om ze hun fouten te vergeven. De meesten hebben veel te zeggen en te bieden. Hun inzichten en meningen zijn meestal interessant en opwindend, hoewel de details meestal ontbreken. Ze houden van discussie, weten over van alles veel (of doen alsof), en overal waar ze komen wordt het een stuk levendiger.

Mensen met Ascendant conjunct Jupiter hebben overal een mening over, en ze vinden het heerlijk om anderen precies te vertellen wat ze van dingen denken. Niet alle mensen met deze positie zijn extraverte mensen, maar ze hebben allemaal een manier van bewegen die in ieder geval een bepaald niveau van zelfvertrouwen uitstraalt. Sommigen zouden zelfs zeggen: naïef of overdreven optimistisch. Zelfs de stille mensen deinzen niet terug voor het leven en voor ervaringen opdoen.

Ze verkennen graag nieuwe plekken, zoeken ervaringen op die ze nog niet kennen, willen andere mensen leren kennen en vinden het buitenland een stuk interessanter dan hun geboorteplaats. Ze hebben een hekel om aan een bepaalde kleine groep gebonden te zijn, of dat nu hun vaderland, geboorteplaats of gezin is. Als reizigers zijn ze vriendelijk tegen iedereen die ze ontmoeten, maar ze hebben nooit tijd of zin om een diepgaande en duurzame band aan te gaan. Het onderweg zijn is voor hen belangrijk, niet de aankomst.

Een van de meest innemende eigenschappen is hun bereidheid om een ​​gevoel voor humor te behouden. Zelfs als ze zich neerslachtig voelen, slagen ze erin om humor in het leven te vinden en plezier te hebben met alles wat ze doen. Mensen met Ascendant conjunct Jupiter zijn zeer opgewekt, enigszins rusteloos, en maken zich zelden zorgen. Soms een paar minuten misschien. Zij hebben een gebrek aan uithoudings-en concentratievermogen; telkens beginnen ze enthousiast aan iets nieuws om het na een paar weken los te laten. Zij hebben ook een groot gevoel voor rechtvaardigheid. Zij hebben er een hekel aan dat mensen getiranniseerd worden en zullen graag naar voren komen om recht en orde te herstellen. Als het ernaar uitziet dat het een lange strijd gaat worden, gebruiken ze een excuus om weer door te gaan naar de volgende ervaring. Zij hebben niet het geduld om vast te houden en missen ook de bezetenheid om een martelaar te worden.

Mensen met Ascendant conjunct Jupiter moeten boven alles onafhankelijk zijn. Op hun best stralen ze een zelfverzekerdheid uit die aanstekelijk kan werken. Maar ze willen anderen niet domineren en zelf willen ze zeker niet gedomineerd worden. Zij hebben een hekel om zichzelf of in een kantoorbaan op te sluiten, of in de keuken thuis, of in een huwelijk dat als een vrijheidsbeperking zou kunnen worden ervaren. Hun enige doel in het leven is om zichzelf en de mensen rondom hen te bevrijden, om zo voortdurend hun horizon te verbreden.

Op hun slechtst zijn ze onverantwoordelijk, onbetrouwbaar en tactloos. Ook zijn ze ontembaar en egoïstisch op een eigenaardige onpersoonlijke manier. Maar zij kunnen ook de grote leiders der mensheid zijn, want zij voelen een sterke neiging om de begane paden te verlaten en de nog niet in kaart gebrachte gebieden van de menselijke ziel te ontdekken.

Door te kijken of Jupiter harmonische dan wel disharmonische aspecten maakt met andere planeten kun je een beter beeld krijgen hoe dit alles tot uitdrukking wordt gebracht.

Jupiter sextiel of driehoek Ascendant

Veel van wat beschreven werd bij de conjunctie geldt ook voor het sextiel en de driehoek, maar het is, zeker bij het sextiel, allemaal wel wat minder uitgesproken. Mensen met deze combinatie zullen vaak mild en vriendelijk overkomen, met een rustig soort zelfvertrouwen. Geïnteresseerd in degene die ze tegenkomen, maar duidelijk wel een eigen richting aan het volgen. Hun ideeën zijn groots, hun verhalen interessant, misschien een tikkeltje overdreven, en al gauw merk je ook dat ze al heel wat reizen en avonturen hebben meegemaakt, of dat ze net terug zijn uit het buitenland. Ze zijn duidelijk meer met de grote vraagstukken van het leven bezig dan met de details van het alledaagse leven. Er is vaak wel een licht, vriendelijk gevoel voor humor.

Jupiter vierkant of inconjunct Ascendant

Veel van wat beschreven werd bij de conjunctie geldt ook voor het vierkant en het inconjunct, maar het gaat allemaal een stuk stroever en ongemakkelijker. De kans dat iemand arrogant, of uit de hoogte doet, is veel groter bij de disharmonische aspecten van Jupiter. Op de een of andere manier lijken ze veel bezig om indruk op je te maken, maar er valt vrij gemakkelijk door heen te prikken. Andere keren doen ze meteen joviaal, alsof je al tijden vrienden bent, waarna je vervolgens ontdekt dat ze eigenlijk iets van je willen. Een andere mogelijkheid is dat ze met veel bravoure, bluf en praten in de overtreffende trap je proberen te overtroeven, alsof ze er zeker van willen zijn dat wat zij doen altijd beter, indrukwekkender, succesvoller en indrukwekkender is dan jouw zielig projectje. Maar misschien is dit iets te scherp – vaak genoeg zijn hun zonden nog wel te vergeven, omdat eronder toch vaak een warm hart klopt.

Terug

Ascendant Mars aspecten

Het eerste deel van deze tekst bespreekt de conjunctie, als Mars en de Ascendant vlak bij elkaar staan, meestal ook in het zelfde teken van de dierenriem. Dit is de krachtigste expressie van deze combinatie en vaak goed zichtbaar in voorkomen en gedrag.

In het tweede deel vind je de belangrijkste andere aspecten. De harmonische, zoals het sextiel en de driehoek, en de disharmonische, zoals het vierkant en het wat minder sterke inconjunct.

De oppositie is een beetje anders: dan staat Mars inderdaad recht tegenover de Ascendant, maar per definitie ook vlak bij de Descendant (het begin van het zevende huis) en zijn de associaties die bij Mars horen eigenschappen die vooral sterk aanwezig zijn bij (huwelijks)partners en mensen met wie men een belangrijke en betekenisvolle relatie heeft. Het zijn kwaliteiten die men opzoekt, als compensatie, maar ook omdat ze bekend aandoen. Natuurlijk maakt het nog steeds deel uit van iemands leven, maar in de meeste gevallen is het de ander die deze energie inbrengt.

Bij ieder aspect is het altijd een goed idee om ook over de andere aspecten te lezen, in dit geval de conjunctie, omdat er vaak een grote overlap is in de manier waarop mensen die tot expressie brengen. De indeling in positieve en negatieve eigenschappen is in de praktijk echt niet zo eenduidig. Vaak lopen ze door elkaar, en zijn ze in de ene situatie veel positiever (of negatiever) dan in andere situaties, of bij andere mensen. Daar komt nog bij dat mensen er soms in slagen negatieve eigenschappen naar een positievere expressie om te buigen als ze meer ervaring krijgen, en wie af en toe naar anderen luistert kan ook een hoop leren. Helaas is het niet zo dat mensen, naarmate ze ouder worden, steeds positiever worden, dus we moeten ook vaststellen dat het omgekeerde minstens net zo vaak gebeurt.

Positief is net zo relatief als negatief; wat voor de één goed voelt kan voor de ander enorm vervelend zijn. Bovendien is de manier waarop één aspect wordt uitgedrukt, in dit geval tussen een planeet en de Ascendant, mede afhankelijk van de totale horoscoop. Ook dat maakt woorden als positief en negatief erg afhankelijk van de context.

Om al die redenen is het goed om goed om zowel over de conjunctie, als over de harmonische en disharmonische aspecten te lezen, zodat je een beter beeld hebt van het hoogst haalbare, maar ook de mogelijke valkuilen, als Mars en Ascendant een aspect maken.

De conjunctie

Degenen met Mars conjunct de Ascendant hebben de neiging om de wereld als een zeer competitieve plek te zien en deze vanuit dit gezichtspunt te benaderen. Vaak is er ook een vaag gevoel dat er elk moment een conflict kan uitbreken. Soms werden ze geboren in of groeide ze op in een sfeer van conflict en ruzie. Af en toe was de bevalling zelf gewelddadig of ging het om een ​​operatie, zoals bijvoorbeeld bij een keizersnede.

In elk geval maakt iemand met deze combinatie de indruk altijd klaar te staan voor actie, en soms ook voor conflict. Dat hoeft niet noodzakelijkerwijs fysiek te zijn – dit is ook een uitstekende combinatie voor een advocaat die de argumenten van de officier van justitie moet zien te ontkrachten, of de politicus die opkomt voor de belangen van achtergebleven groepen in de samenleving. Niettemin kan de schijn van kracht, moed en bravoure soms slechts een masker zijn dat het individu heeft leren cultiveren om zichzelf te beschermen. Maar vaker zijn het mensen die wel genieten van een goed gevecht – vooral als ze winnen. Maar als er disharmonische aspecten met Mars zijn  kan het ook iemand aangeven die met iedereen ruzie maakt, overal boos over wordt, bruusk en grof is, en anderen tegen zich in het harnas jaagt.

Mars conjunct Ascendant-mensen willen graag doorgaan. Er is veel energie, en dat uit zich soms als haast, ongeduld en irritatie. Maar als er ruimte voor is dan kunnen zij veel in korte tijd bereiken door constant hard te werken, en niet bij het eerste de beste probleem al op te geven. Omdat de Ascendant ook aangeeft hoe je aan projecten begint is dit een uitstekende combinatie voor het opstarten van iets nieuws. Dit zijn bij uitstek de mensen die er voor zorgen dat er wat gebeurt in de wereld.

Dit is een heel eerlijke, doortastende combinatie, goed voor elke vorm van initiatief nemen, tenzij beperkt door andere factoren in de horoscoop. Sommigen zijn mogelijk te impulsief of opdringerig. Positiever is dat er meestal sterk leiderschap is met deze plaatsing, en het is ideaal voor alle levenssituaties waarin het individu legitiem kan concurreren en tot het uiterste moet gaan. Uiterlijk stralen deze mensen vaak kracht uit. Soms ziet het individu er nogal gespierd uit alsof het gepantserd is tegen elke mogelijke aanval. Bij zowel mannen als vrouwen is er vaak een sterke seksuele energie. Ook ligt het bij deze combinatie voor de hand dat ze veel energie steken in sport of andere fysieke activiteiten.

------------

Mars conjunct de Ascendant voor een groot deel op Ascendant Ram en de tekst hieronder is daardoor grotendeels gelijk

------------

Er is verder helemaal niets geheimzinnig, dubbelzinnig of ingewikkelds aan iemand met Mars conjunct de Ascendant, of Mars in het eerste huis – what you see is what you get. Ze hebben waarschijnlijk geen kwaad in de zin, maar botsen toch vaak genoeg met andere mensen door hun soms wat onbehouwen manier van doen. Ze zijn soms een beetje overhaast, willen altijd snelle resultaten en barsten van ergernis als mensen of omstandigheden hun vooruitgang blokkeren.

Ze zijn er dol op om met nieuwe projecten te beginnen. Dikwijls vervelen ze zich als er routinewerkzaamheden bijkomen. Als het plan van de grond getild is willen ze al weer verder naar de volgende zaak, zonder het af te maken. Ze houden veel meer van het begin dan de afronding. Alleen als Mars in een vasthoudend teken staat als Stier of Schorpioen kan het zijn dat ze meer aandacht geven aan het helemaal afmaken van datgene waar ze aan waren begonnen.

Zij kunnen een bestaande toestand niet lang dulden; dit is duidelijk geen type voor routine en nog minder voor stilstand. Wanneer ze zich door inactiviteit geremd voelen worden ze rusteloos en prikkelbaar. Als ze de ruimte krijgen om dingen te doen zijn ze daar blij mee, en ze zullen altijd wel iets vinden om aan te pakken.

Op hun best zijn het moedige mensen die de gedachte van een nederlaag niet kunnen verdragen. Winnen is voor hen echt wel belangrijk, en ze zien ook veel dingen als een competitie. Ze zijn er trots op dat ze zichzelf en hun verwanten kunnen onderhouden en van niemand steun behoeven. Zij houden meer van feiten dan van theorieën. Om hun gedachten uit te leggen zullen ze een concreet, aan duidelijkheid niets te wensen overlatend voorbeeld geven. Zij denken in termen van het ‘Hier’ en het ‘Heden’ en voelen zich niet op hun gemak in de wereld van de fantasie.

Sommige mensen met Mars bij de Ascendant zijn competitief, maar over het algemeen leggen ze de meeste druk op zichzelf. Deze mensen vinden het heerlijk om vooruit te komen in alles wat ze doen. Ze maken zich snel klaar als ze ergens heen moeten, lopen snel, met het hoofd iets naar voren gebogen. Ze hebben weinig geduld met uitstel, vertraging en hindernissen. Hun humeur kan ook snel wisselen, zowel ten goede als ten slechte.

Mars/Ascendant houdt van actie en probeert vaak wat activiteit op te wekken. Hun sterke punten liggen in hun ondernemende manier van doen.

In het begin van hun leven zagen de ouders waarschijnlijk al vroeg dat ze te maken hadden met een onafhankelijk kind die je maar beter wat eigen ruimte moest geven, en snel naar een sportvereniging moest sturen om al die energie kwijt te raken. Als volwassenen houden mensen met deze combinatie vaak vast aan die rol in het leven. Mensen rennen niet naar ze toe om hen te helpen – ze lijken het prima te vinden om dingen alleen te doen. Deze mensen hebben geleerd zelfredzaam te zijn, en dit komt meestal voort uit hun vroege ervaringen.

Door te kijken of Mars harmonische dan wel disharmonische aspecten met andere planeten maakt kun je een beter beeld krijgen hoe dit alles tot uitdrukking wordt gebracht.

Mars sextiel of driehoek Ascendant

Veel van wat beschreven werd bij de conjunctie geldt ook voor het sextiel en de driehoek, maar het is, zeker bij het sextiel, allemaal wel wat minder uitgesproken. Mensen met deze combinatie komen krachtig over, ze maken hun aanwezigheid vanaf het begin duidelijk. Ze hebben durf, moed, nemen gemakkelijk initiatief. Ze zijn soms ook nogal dominant en luidruchtig zonder direct veel weerstand op te roepen. Het is duidelijk dat ze niet over zich heen laten lopen, voor zichzelf kunnen opkomen, en indien nodig, ook de confrontatie niet zullen schuwen. Ze zijn onafhankelijk, actief en energiek. Ze hebben ook een sterk fysieke aanwezigheid, hun lichaam is onmiskenbaar ook aanwezig in de ontmoeting. Ze hebben vaak een seksuele uitstraling, of zijn fysiek sterk, getraind, soepel.

Mars vierkant of inconjunct Ascendant

Veel van wat beschreven werd bij de conjunctie geldt ook voor het vierkant en het inconjunct, maar het gaat allemaal een stuk stroever en ongemakkelijker.

Een disharmonische Mars bij de Ascendant kan de neiging hebben om grof, luidruchtig en ongevoelig te zijn. Ze denderen door alle gevoeligheden heen en worden dan dominant en vinden het moeilijk om hun geduld te bewaren. Het ontbreekt aan medegevoel en ze kunnen geen rekening houden met de stemmingen en gedachten van andere mensen. Ze kunnen plotsteling heftig reageren met voorbijgaan aan de behoeftes van anderen. De meer primitieve instincten van seks, honger, agressie en woede zijn nooit ver weg. Gewoonlijk houden ze zichzelf wel redelijk in bedwang, maar beschaving en zelfcontrole kost ze wel enige moeite. Ze voelen zich eigenlijk beter als er ruimte is voor een zekere wildheid.

Mars is een planeet die geassocieerd wordt met conflict, net als het vierkant aspect, dus dat versterkt elkaar; Mars vierkant de Ascendant is niet gemakkelijk voor de omgeving. Dit zijn mensen die gemakkelijk in conflicten met anderen terecht komen. Ofwel door hun eigen agressieve opstelling, ofwel omdat ze opgroeien in een omgeving waar regelmatig conflicten zijn, en dan leer je als vanzelf wel van je af te bijten. Vaak zijn ze ook ruw, grof, lawaaierig – je ziet ze zeker niet over het hoofd, ze laten duidelijk weten dat ze er zijn. In ontmoetingen voel je vaak dat ze de boel willen domineren, en dat alleen al kan er voor zorgen dat de ander ook zijn stekels opzet. Op die manier ontstaan ook vaak ruzies – ze willen hoe dan ook dat het op hun manier gaat, zonder de bereidheid om te luisteren of aan te passen. Ook hier is de seksuele energie sterk, en al is die mogelijk vrij ruw, dat is voor velen ook wel een opwindende combinatie. Deze combinatie is vaak erg roekeloos, waardoor de kans op ongelukken (groot en klein) sterk toeneemt. Tegelijkertijd is er vaak ook wel een robuust lichaam. Zowel de conjunctie als het vierkant geven vaak mensen aan die enorm veel voor elkaar weten te krijgen, juist omdat ze gewend zijn om strijd te leveren. Ze geven niet op bij tegenslag, krijgen er zelfs meer energie van, vastbesloten als ze zijn op hun doel te bereiken. Ze zijn misschien niet altijd aardig, maar kunnen wel erg veel bereiken.

Terug

Ascendant Venus aspecten

Het eerste deel van deze tekst bespreekt de conjunctie, als Venus en de Ascendant vlak bij elkaar staan, meestal ook in het zelfde teken van de dierenriem. Dit is de krachtigste expressie van deze combinatie en vaak goed zichtbaar in voorkomen en gedrag.

In het tweede deel vind je de belangrijkste andere aspecten. De harmonische, zoals het sextiel en de driehoek, en de disharmonische, zoals het vierkant en het wat minder sterke inconjunct.

De oppositie is een beetje anders: dan staat Venus inderdaad recht tegenover de Ascendant, maar per definitie ook vlak bij de Descendant (het begin van het zevende huis) en zijn de associaties die bij Venus horen eigenschappen die vooral sterk aanwezig zijn bij (huwelijks)partners en mensen met wie men een belangrijke en betekenisvolle relatie heeft. Het zijn kwaliteiten die men opzoekt, als compensatie, maar ook omdat ze bekend aandoen. Natuurlijk maakt het nog steeds deel uit van iemands leven, maar in de meeste gevallen is het de ander die deze energie inbrengt.

Bij ieder aspect is het altijd een goed idee om ook over de andere aspecten te lezen, in dit geval de conjunctie, omdat er vaak een grote overlap is in de manier waarop mensen die tot expressie brengen. De indeling in positieve en negatieve eigenschappen is in de praktijk echt niet zo eenduidig. Vaak lopen ze door elkaar, en zijn ze in de ene situatie veel positiever (of negatiever) dan in andere situaties, of bij andere mensen. Daar komt nog bij dat mensen er soms in slagen negatieve eigenschappen naar een positievere expressie om te buigen als ze meer ervaring krijgen, en wie af en toe naar anderen luistert kan ook een hoop leren. Helaas is het niet zo dat mensen, naarmate ze ouder worden, steeds positiever worden, dus we moeten ook vaststellen dat het omgekeerde minstens net zo vaak gebeurt.

Positief is net zo relatief als negatief; wat voor de één goed voelt kan voor de ander enorm vervelend zijn. Bovendien is de manier waarop één aspect wordt uitgedrukt, in dit geval tussen een planeet en de Ascendant, mede afhankelijk van de totale horoscoop. Ook dat maakt woorden als positief en negatief erg afhankelijk van de context.

Om al die redenen is het goed om goed om zowel over de conjunctie, als over de harmonische en disharmonische aspecten te lezen, zodat je een beter beeld hebt van het hoogst haalbare, maar ook de mogelijke valkuilen, als Venus en Ascendant een aspect maken.

De conjunctie

Mensen met een Ascendant conjunct Venus zijn geneigd om andere mensen vriendelijk en diplomatiek te benaderen. Er is een sterke behoefte om harmonie en vrede te handhaven of te creëren, soms zelfs als het handhaven van die vrede betekent dat het individu moet instemmen met voorstellen die in feite in strijd zijn met hun diepste wensen.

Mensen met Venus vlak bij de Ascendant proberen samen te werken en compromissen te sluiten. Ze benaderen de wereld vanuit het standpunt dat ze erbij willen horen en populair en geliefd willen zijn. Ze kunnen anderen ontmoeten met in het achterhoofd de vraag: ‘Wat hebben we gemeen?’ Er zijn vaak sterke problemen over ‘een goed kind’ zijn in de vroege jaren met Venus dicht bij de Ascendant of in het eerste huis. Een enkele keer is er ook een verlangen om dingen zo gemakkelijk mogelijk te houden, te gaan voor overzichtelijk en onnodige complicaties te vermijden.

Sommigen zijn erg geneigd om zichzelf en anderen steeds met elkaar te vergelijken, of dat nu fysiek, moreel of intellectueel is. Je zou kunnen zeggen dat mensen met Venus bij de Ascendant de wereld benaderen en indelen via smaak; wie heeft goede smaak, wie niet? Wie weet zich stijlvol te presenteren, en wie niet? Wie doet de juiste dingen, en wie niet? Het is misschien overbodig te zeggen dat wat juist is per tijd, plaats en persoon kan verschillen – maar elke persoon met een sterke Venus heeft wel een standaard daarvoor ontwikkeld waar ze anderen aan afmeten. Ze hebben een zekere gevoeligheid voor wat wel of niet passend gedrag is in bepaalde situaties.

Er is meestal ook een grote bezorgdheid over het uiterlijk en op alle niveaus. Deze plaatsing is goed in het verpakken, of het nu gaat om een ​​verpakking van zichzelf, een product of een idee. Er is vaak een onderscheidend kleurgevoel. Fysiek is er meestal een sterke behoefte om zichzelf zo  aantrekkelijk en aangenaam mogelijk te presenteren; het type kan gewoon geen oude kleren dragen, maar moet zich goed voelen over hun uiterlijk. Ze zijn gevoelig voor het idee dat ze anderen kunnen aantrekken of afstoten door hoe ze zich fysiek presenteren. Traditioneel wordt verondersteld dat Venus conjunct de Ascendant een goed uiterlijk moet geven en dit is zeker vaak het geval. Dit zijn vaker wel dan niet “de mooie mensen”. Vrouwen met deze combinatie zijn soms supervrouwelijk; mannen hebben een zacht uiterlijk, maar ook dat is voor velen aantrekkelijk. Al geldt voor beide dat dat nog aanzienlijk anders kan uitpakken als andere planeten óók verbindingen maken met de Ascendant.

Personen bij wie Venus vlak bij de Ascendant of in het eerste huis staat, kregen in hun kinderjaren meestal positieve opmerkingen vanwege hun uiterlijk, in tegenstelling tot Venus in het 12e huis, waar het kind vaak het idee oppikt dat anderen ze om de een of andere reden onaantrekkelijk vinden. Venus die een disharmonisch aspect met de Ascendant maakt, suggereert soms dat de persoon zich ongepast kleedt voor het uiterlijke beeld dat ze proberen over te brengen.

Sommige mensen met Venus conjunct de Ascendant lijken erg bezorgd om geld, stralen misschien van nature een interesse in het materiële uit, en geven ook aan daar veel belang aan te  hechten. Er is een zekere hang naar luxe, gemak, en het leven van het goede leven. En het leven is voor hen goed als ze veel dingen van waarde hebben, tevreden met zichzelf zijn en veel waardering van anderen krijgen.

Mensen met Venus bij de Ascendant hebben vaak de gave om anderen het gevoel te geven dat ze geliefd zijn, en dit draagt ​​in hoge mate bij aan hun persoonlijke populariteit. Sommigen met deze plaatsing projecteren hun Venus op anderen door ze te zien als aardig, mooi, goed of zelfs rijk. Velen met deze plaatsing voelen zich waardevoller in een partnerschap, en daarbij zullen ze ook op de financiële situatie van de partner letten, al hoeft dat zeker niet doorslaggevend te zijn. Soms is er ook een sterke bezorgdheid over de relatie. Afhankelijk van de algemene toestand van Venus en het 7e huis, kan het lastig zijn om de moeilijkere, gecompliceerde en smerige aspecten van iemands relaties te accepteren, wanneer je altijd alles ‘leuk’ wilt houden.

-------------

Venus conjunct de Ascendant lijkt voor een deel op Ascendant Weegschaal (vooral als Venus in een Lucht of Vuurteken staat), en voor een ander deel op Ascendant Stier (als Venus in een Aarde of Waterteken staat), en de tekst hieronder is daardoor grotendeels gelijk.

-------------

Mensen met Venus conjunct de Ascendant kunnen op een charmante manier, vriendelijke en respectvolle manier overtuigend zijn. Ze weten wat werkt in een relatie en daar maken ze ook gebruik van. Ze hebben een goed gevoel voor evenwicht, ze snappen dat het in een relatie om geven en nemen gaat, maar dat betekent niet dat ze niet zullen proberen hun doelen te bereiken door zachte middelen en vriendelijk argumenteren. Ook kunnen ze goed bemiddelen bij conflicten – “voor beide standpunten valt wel iets te zeggen”. Op die manier weten ze vaak de strijdende partijen te verzoenen. Maar zelf zijn ze bepaald niet dol op conflicten, en soms geven ze liever toe dan dat ze hun gelijk proberen te halen.

Het zijn dus vaak aardige mensen, goedgemanierd, tactvol, zacht, het voorbeeld van goede smaak en algemene ontwikkeling. Zij hebben behoefte aan harmonie om zich heen en zijn erg gesteld op vriendschappen en beleefde omgangsvormen. Zij brengen wel eens een kleine attentie mee voor familieleden en buren. Ze houden van kunst, van mooie dingen en mooie mensen, en hun huis laat zien dat ze een eigen smaak hebben.

Ze zijn bij uitstek gericht op de buitenkant, en de verschijning. Natúúrlijk zit echte schoonheid van binnen, maar dan kun je je toch nog wel goed kleden? Ze letten op harmonie, evenwicht, op elkaar afgestemde kleuren – en als er een feestje is denken ze van tevoren na wie ze aan elkaar zouden kunnen koppelen. Niets mooiers dan een conversatie op niveau, gelijkgestemden die ook beschaafd en vriendelijk zijn. Als iedereen gelukkig is zijn zij het ook.

Op hun best zijn mensen met Venus conjunct de Ascendant de vriendelijkheid zelve. In hun leven staat slagen in het leggen van menselijke contacten centraal. Zonder vriendschap voelen ze zich diep bedroefd, onvolledig en zonder doel in het leven. Voor hen draait het uiteindelijk altijd om de liefde.

Ze hebben een sterke behoefte om van het leven te genieten. Ze willen een leuk, aangenaam leven met aardige spulletjes, en voldoende geld, niet te veel onaangename verrassingen en veel mensen met wie ze zich verbonden weten. Ook als ze weinig hebben kunnen ze er veel van maken; maar liever leven ze met wat meer luxe en gemak. Ze letten er op dat de dingen die ze in huis halen een bepaalde kwaliteit hebben, ze stemmen alles op elkaar af, en zorgen dat er een fijne sfeer hangt. Ze zijn vaak een uitstekende gastheer – of vrouw, en zorgen er voor dat iedereen zich op zijn gemak voelt.

Ze houden vaak van kunst of ambachtelijk gemaakte spullen om in huis te halen. Ze kunnen genieten van aardse producten – ze zijn echt wel bereid een omweg te maken om iets goeds te kopen. Iets wat kwaliteit heeft, en dan mag het ook wel wat meer kosten. Sommigen zijn zelf ook actief kunstenaar – en met Venus kan dat alles zijn, afhankelijk van teken achtergrond en aspecten met andere planeten. De aardse vormen zijn dans, beeldhouwen, keramiek, schilderen en tekenen, zang, of architectuur. In combinatie met vooral Neptunus/Vissen zie je vaker muziek, film en fotografie, al viel bij een aantal bekende schilders mij ook de combinatie Stier/Vissen een paar keer op. Gebruik van moderne media en mixed art zou hier ook bij horen.  Literatuur en poëzie, en ook wel theater, zien we vooral bij verbindingen met Mercurius/Tweelingen, architectuur in combinatie met Saturnus/Steenbok.

Met alleen een sterke Venus heb je nog geen goede, spannende, vernieuwende of verrassende kunst – daar heb je met name disharmonische aspecten naar Venus toe voor nodig. Pas dan wordt het voorspelbare en vriendelijke verlaten, en ontstaat er meer dan alleen maar een esthetisch aangenaam moment.

Hetzelfde geldt voor Venus bij de Ascendant – als er vooral harmonische aspecten zijn is het belangrijk dat er harmonie, vrede en vriendelijkheid is, maar is het vaak ook vrij conventioneel. Maar als er meer disharmonische aspecten bijkomen worden ook de schoonheid en aantrekkelijkheid spannender, aparter, en individueler.

Door te kijken of Venus harmonische dan wel disharmonische aspecten met andere planeten maakt kun je een beter beeld krijgen hoe dit alles tot uitdrukking wordt gebracht.

Venus sextiel of driehoek Ascendant

Veel van wat beschreven werd bij de conjunctie geldt ook voor het sextiel en de driehoek, maar het is, zeker bij het sextiel, allemaal wel wat minder uitgesproken. Mensen met deze combinatie maken vaak een prettige indruk, ze zijn sociaal vaardig en weten anderen mensen direct op hun gemak te stellen. Het is zeker ook een goede indicatie voor een goede band met de partner. Ze benaderen de wereld op een vriendelijke manier, maken gemakkelijk contact en zorgen ervoor dat de ander zich goed voelt. Soms zijn ze nogal flirterig, maar meestal niet opdringerig. Ze hebben een goed oog voor mooie dingen, weten waar de betere restaurants zijn, welk museum momenteel een prachtige expositie heeft, en waar je de beste kleren kunt kopen. Ze zijn – zelfs als ze er eigenlijk vrij gewoontjes uitzien – altijd in staat om goed voor de dag te komen, en aantrekkelijk te zijn zonder daar veel moeite voor te lijken doen. En zowel mannen als vrouwen hebben altijd een goed oog voor mogelijk aantrekkelijke partners, zelfs als ze zich verder gewoon aan de belofte van huwelijkstrouw houden.

Venus vierkant of inconjunct Ascendant

Veel van wat beschreven werd bij de conjunctie geldt ook voor het vierkant en het inconjunct, maar het gaat allemaal wat stroever en ongemakkelijker. Ook deze combinaties slagen er vaak nog wel in om charmant te zijn, maar toch geven ze anderen een wat ongemakkelijk gevoel, alsof al die vriendelijkheid niet helemaal echt en oprecht is. De afstemming op de ander is er vaak net naast, het complimentje lijkt soms op onderhuidse kritiek, of voelt alsof er iets voor terug gedaan moet worden. Ze doen duidelijk hun best om er mooi en aantrekkelijk uit te zien (en het zal ook vaak wel werken), maar het is allemaal net iets te opzichtig en te veel van het goede. Als de disharmonische aspecten heel sterk zijn kan er ook sprake zijn van onvriendelijk, grof en platvloers gedrag. Intieme relaties zijn vaak een bron van ongemak, ergernis en moeilijkheden, maar ze zijn sterk geneigd om de ander daarvan de schuld te geven. Soms geven te veel geld uit aan luxe goederen, of zijn ze shopaholics.

Terug

Ascendant Mercurius aspecten

Het eerste deel van deze tekst bespreekt de conjunctie, als Mercurius en de Ascendant vlak bij elkaar staan, meestal ook in het zelfde teken van de dierenriem. Dit is de krachtigste expressie van deze combinatie en vaak goed zichtbaar in voorkomen en gedrag.

In het tweede deel vind je de belangrijkste andere aspecten. De harmonische, zoals het sextiel en de driehoek, en de disharmonische, zoals het vierkant en het wat minder sterke inconjunct.

De oppositie is een beetje anders: dan staat Mercurius inderdaad recht tegenover de Ascendant, maar per definitie ook vlak bij de Descendant (het begin van het zevende huis) en zijn de associaties die bij Mercurius horen eigenschappen die vooral sterk aanwezig zijn bij (huwelijks)partners en mensen met wie men een belangrijke en betekenisvolle relatie heeft. Het zijn kwaliteiten die men opzoekt, als compensatie, maar ook omdat ze bekend aandoen. Natuurlijk maakt het nog steeds deel uit van iemands leven, maar in de meeste gevallen is het de ander die deze energie inbrengt.

Bij ieder aspect is het altijd een goed idee om ook over de andere aspecten te lezen, in dit geval de conjunctie, omdat er vaak een grote overlap is in de manier waarop mensen die tot expressie brengen. De indeling in positieve en negatieve eigenschappen is in de praktijk echt niet zo eenduidig. Vaak lopen ze door elkaar, en zijn ze in de ene situatie veel positiever (of negatiever) dan in andere situaties, of bij andere mensen. Daar komt nog bij dat mensen er soms in slagen negatieve eigenschappen naar een positievere expressie om te buigen als ze meer ervaring krijgen, en wie af en toe naar anderen luistert kan ook een hoop leren. Helaas is het niet zo dat mensen, naarmate ze ouder worden, steeds positiever worden, dus we moeten ook vaststellen dat het omgekeerde minstens net zo vaak gebeurt.

Positief is net zo relatief als negatief; wat voor de één goed voelt kan voor de ander enorm vervelend zijn. Bovendien is de manier waarop één aspect wordt uitgedrukt, in dit geval tussen een planeet en de Ascendant, mede afhankelijk van de totale horoscoop. Ook dat maakt woorden als positief en negatief erg afhankelijk van de context.

Om al die redenen is het goed om goed om zowel over de conjunctie, als over de harmonische en disharmonische aspecten te lezen, zodat je een beter beeld hebt van het hoogst haalbare, maar ook de mogelijke valkuilen, als Mercurius en Ascendant een aspect maken.

De conjunctie

De onmiddellijke indruk die een Ascendant conjunct Mercurius persoon geeft is dat ze slim, jeugdig en nieuwsgierig zijn - en erg spraakzaam. Deze mensen hebben een zeer uitgesproken behoefte om te praten en vaak om te schrijven, vooral over hun eigen ervaringen en die van anderen. Meer de feiten en gegevens, de anekdotes en gebeurtenissen, dan diepe beschouwingen en filosofische essays. Alle contacten van Mercurius met de Ascendant bevorderen (autobiografisch) schrijven. Zoals altijd moet je goed kijken in welk teken Mercurius staat, en wat er voor informatie er in de horoscoop te vinden is over Tweelingen en Maagd, omdat die allemaal van invloed zijn op deze plaatsing van Mercurius en deel uitmaken van het totale complex.

Mensen met Mercurius in aspect met de Ascendant zijn geïnteresseerd in allerlei meningen – die van henzelf incluis, maar vaak nog meer die van anderen. Ze vinden het prettig als ze gewaardeerd worden om hun kennis, en overzicht van de feiten. Als ze praten gebruiken ze vaak hun handen. En ze zijn sowieso vaak heel beweeglijk.

Mensen met een Ascendant Mercurius hebben over het algemeen een sterke band met hun broers en zussen, en afhankelijk van harmonische of disharmonische aspecten was die band positief of negatief. Het kan ook zijn dat ze veel over, of met hen praten, of dat het contact nu niet zo sterk is, maar dat ze wel een grote rol hebben gespeeld in de vorming van hun karakter.

Het is altijd interessant om te vragen wat hun ervaringen op de basisschool waren, want dit was de tijd dat ze ontdekten dat er een oneindige hoeveelheid kennis te verwerven valt. En met kennis bouwen ze ook een belangrijk deel van hun persoonlijkheid op.

Met Mercurius conjunct aan beide uiteinden van Ascendant-Descendant as, is er een sterke behoefte om met iemand anders te communiceren in een een-op-een-setting, een behoefte om zichzelf, en zichzelf in relatie tot andere mensen, te bespreken. Veel mensen worden aangetrokken tot therapiesituaties met deze contacten, omdat er behoefte is om naar hen te luisteren. Het is door verbale uitwisseling met een andere persoon dat het individu in staat is om tot zijn eigen standpunt over bepaalde onderwerpen te komen.

Degenen met een Ascendant Mercurius worden graag gezien als intelligent en welbespraakt, maar harde aspecten van Mercurius beschrijven af ​​en toe vroege communicatieve problemen, vooral als de configuratie Saturnus of Pluto betreft. De drang om te communiceren wordt daarna meestal veel urgenter.

----------

Mercurius conjunct de Ascendant lijkt voor een groot deel op Ascendant Tweelingen (als Mercurius in een Lucht of Vuurteken staat) of meer op Ascendant Maagd (als Mercurius in een Aarde of Waterteken staat), en de tekst hieronder is daardoor grotendeels gelijk.

----------

Mercurius conjunct de Ascendant kan zich op twee verschillende manieren uiten. De ene stijl (beetje als Tweelingen) is bruisend, veranderlijk, spraakzaam en een beetje eigenzinnig. Deze mensen zijn interessant en leuk, maar soms wel een beetje vermoeiend. Ze leggen constant dingen uit, of het nu hun eigen gedrag en mening is of die van de wereld om hen heen. Ze zijn ook nieuwsgierig en willen van alles uitzoeken. Als dat zo uitkomt vinden ze het ook leuk om te roddelen, zelden erg gemeen of venijnig, vaak wel grappig en gevat.

Een andere stijl (beetje als Maagd) is een nogal koele en intellectuele houding. Deze mensen zijn vaak behoorlijk geestig en slim, maar presenteren zich op een minder opgewekte en veranderlijke manier dan de eerste groep. Hun observaties zijn scherp en de algemene manier is een beetje bruusk. Als je ook slim bent maken ze gemakkelijk vrienden, maar ben je in hun ogen niet het helderste licht aan de hemel dan laten ze je dat ook wel weten. Eerst subtiel, maar als je het dan nog niet doorhebt soms ook gewoon scherp.

Ongeacht de stijl, de mensen met Mercurius conjunct Ascendant zijn toegewijd aan analyse en het begrijpen van hun wereld. Hun observatievermogen is goed ontwikkeld, ze zijn mentaal actief, soms onrustig, met een geest die nooit lijkt te stoppen. En ze hebben bijna altijd iets helders of geestigs te zeggen. Het is gemakkelijk voor mensen met deze positie om op een zijspoor te geraken, omdat hun nieuwsgierigheid groot is, hun geest snel is en hun aandacht vrij kort is!

Ze zijn erg behendig in het spelen van een grote hoeveelheid rollen en ze geloven ook niet echt in altijd jezelf zijn: dat wisselt een beetje met wie ze op dat moment in contact staan. Hun behendige en snelle geest kan ideeën, of althans brokken van ideeën, in heel korte tijd opnemen; daarna achten ze zich direct kundig op het desbetreffende gebied. Ze hebben een vlotte en overtuigende manier van praten en beginnen soms een zin zonder te weten hoe die zal eindigen . . . maar ze draaien er wel een punt aan en dikwijls nog een geestige ook. Mercurius conjunct Ascendant mensen zijn dol op het doorgeven van informatie; ze kunnen een geheim niet lang bewaren en zijn gek op andermans vertrouwelijk gepraat. Het zijn doorgaans uitstekende journalisten, of leraren. Ze houden ervan de bemiddelaar te zijn, de katalysator die mogelijkheden voor anderen schept.

Ze voelen zich meer op hun gemak bij gezellige stadsmensen dan gesloten plattelanders. Ze gaan gemakkelijk met mensen om en komen heel gemakkelijk tot een vriendschappelijke band om... deze weer even gemakkelijk te verbreken als het hun past. Zij geven de voorkeur aan een grote kring van vrienden boven een clubje van ingewijden.

Degenen die zijn geboren met Mercurius conjunct Ascendant zien de wereld als een plek om te leren. Ze zijn nieuwsgierig naar de mensen om hen heen en hebben vaak veel sociale contacten. Een goede dag is een dag met veel ontmoetingen en een paar interessante gesprekken.

Dit zijn mensen die graag vragen stellen, zich vrij bewegen en zich mengen met anderen. Absoluut rusteloos en vaak snel in expressie, ademen ze een sfeer van ongeduld uit, zelfs als ze het niet zo menen.

Soms is er sprake van een zekere sluwheid, of geven je het gevoel iets te bijdehand te zijn, wat vooral gevoelige mensen kan intimideren. Hun vaardigheid met woorden kan een geweldige troef zijn, hoewel ze zich soms te veel identificeren met hun mentale behendigheid en in de persoonlijke interacties en communicatie vergeten om de mensen om hen heen te koesteren. Een bepaald gebrek aan warmte in de presentatie kan het resultaat zijn. Mensen met bijvoorbeeld belangrijke planeten in watertekens (Kreeft, Schorpioen en Vissen)  kunnen zich bij hen een beetje ongemakkelijk voelen, dat wil zeggen, voordat ze hen persoonlijker leren kennen. Sterke lucht types (Tweelingen, Weegschaal en Waterman) zullen het plezier en de slimheid van deze individuen meer waarderen.

Mensen met Mercurius conjunct de Ascendant hebben van jongs af aan een nieuwsgierige instelling. Zij kunnen het ene moment uitermate ernstig zijn en het volgende zeer luchthartig. In hun gesprekken dartelen ze van een oppervlakkig onderwerp naar een zeer serieuze aangelegenheid. In zekere zin blijven ze altijd een kinderlijke verwondering houden. Zij hebben iets van Peter Pan in hun karakterstructuur waardoor ze nooit tot volle wasdom lijken te komen. Heel hun leven houden ze een jeugdige geest die geïnteresseerd is in nieuwe ideeën, alleen maar omdat ze nieuw zijn. Als ze het over waarheid hebben bedoelen ze feitelijk juist, niet de grote waarheden van de filosofie – dat laten ze graag aan de Boogschutter over.

Door te kijken of Mercurius harmonische dan wel disharmonische aspecten maakt met andere planeten kun je een beter beeld krijgen hoe dit alles tot uitdrukking wordt gebracht.

Mercurius sextiel of driehoek Ascendant

Veel van wat beschreven werd bij de conjunctie geldt ook voor het sextiel en de driehoek, maar het is, zeker bij het sextiel, allemaal wel wat minder uitgesproken. Mensen met deze combinatie zijn vaak snel en gemakkelijk met woorden, en vaker wel dan niet ook slim, gevat, taalvaardig, en nieuwsgierig. Hun geest is altijd in beweging, en hun handen meestal ook. Ze kunnen goed communiceren en allerlei ideeën overbrengen, en zich snel en met schijnbaar gemak met anderen verbinden. Ze houden vaak wel goed overzicht, ook als de situatie druk en voor anderen nogal chaotisch is. Ze reageren vooral op hun directe omgeving, maar zijn vaak ook wel goed op de hoogte van het laatste nieuws en de meest pikante roddels. Ze kunnen ongelofelijk grappig zijn, maar meestal zijn hun grappen niet al te hard of venijnig. Vaak zijn er wel een aantal onderwerpen waar ze veel over weten, en graag onderhoudend over praten.

Mercurius vierkant of inconjunct Ascendant

Veel van wat beschreven werd bij de conjunctie geldt ook voor het vierkant en het inconjunct, maar het gaat allemaal een stuk stroever en ongemakkelijker. Dit kan iemand aangeven die niet goed uit z’n woorden komt, of dingen zegt die anderen niet goed begrijpen. Of op bepaalde momenten te veel praat, en op andere momenten juist weer te weinig informatie geeft. Er is ook een neiging om wat zenuwachtig te zijn, rusteloos en nerveus, alsof het niet goed lukt om zorgelijke gedachten uit te zetten. Dit zijn mensen die soms dat wat anderen zeggen verkeerd begrijpen, of dingen horen die helemaal niet werden gezegd. Soms vinden ze het moeilijk om onzin informatie te scheiden van betrouwbare bronnen, zodat ze soms hele vreemde denkbeelden proberen te delen, waarvan het voor anderen volkomen duidelijk is dat er weinig van klopt.

Terug

Ascendant Maan aspecten

Het eerste deel van deze tekst bespreekt de conjunctie, als de Maan en de Ascendant vlak bij elkaar staan, meestal ook in het zelfde teken van de dierenriem. Dit is de krachtigste expressie van deze combinatie en vaak goed zichtbaar in voorkomen en gedrag.

In het tweede deel vind je de belangrijkste andere aspecten. De harmonische, zoals het sextiel en de driehoek, en de disharmonische, zoals het vierkant en het wat minder sterke inconjunct.

De oppositie is een beetje anders: dan staat de Maan inderdaad recht tegenover de Ascendant, maar per definitie ook vlak bij de Descendant (het begin van het zevende huis) en zijn de associaties die bij de Maan horen eigenschappen die vooral sterk aanwezig zijn bij (huwelijks)partners en mensen met wie men een belangrijke en betekenisvolle relatie heeft. Het zijn kwaliteiten die men opzoekt, als compensatie, maar ook omdat ze bekend aandoen. Natuurlijk maakt het nog steeds deel uit van iemands leven, maar in de meeste gevallen is het de ander die deze energie inbrengt.

Bij ieder aspect is het altijd een goed idee om ook over de andere aspecten te lezen, in dit geval de conjunctie, omdat er vaak een grote overlap is in de manier waarop mensen die tot expressie brengen. De indeling in positieve en negatieve eigenschappen is in de praktijk echt niet zo eenduidig. Vaak lopen ze door elkaar, en zijn ze in de ene situatie veel positiever (of negatiever) dan in andere situaties, of bij andere mensen. Daar komt nog bij dat mensen er soms in slagen negatieve eigenschappen naar een positievere expressie om te buigen als ze meer ervaring krijgen, en wie af en toe naar anderen luistert kan ook een hoop leren. Helaas is het niet zo dat mensen, naarmate ze ouder worden, steeds positiever worden, dus we moeten ook vaststellen dat het omgekeerde minstens net zo vaak gebeurt.

Positief is net zo relatief als negatief; wat voor de één goed voelt kan voor de ander enorm vervelend zijn. Bovendien is de manier waarop één aspect wordt uitgedrukt, in dit geval tussen een planeet en de Ascendant, mede afhankelijk van de totale horoscoop. Ook dat maakt woorden als positief en negatief erg afhankelijk van de context.

Om al die redenen is het goed om goed om zowel over de conjunctie, als over de harmonische en disharmonische aspecten te lezen, zodat je een beter beeld hebt van het hoogst haalbare, maar ook de mogelijke valkuilen, als de Maan en Ascendant een aspect maken.

De conjunctie

De Ascendant conjunct Maan suggereert dat het individu andere mensen zal benaderen alsof zij zorg en bescherming nodig hebben, en dat zij daarvoor in zekere zin verantwoordelijk voor zijn. Als andere horoscoop factoren overeenkomen, zullen ze de indruk wekken sterk op anderen te reageren, zich gemakkelijk aan hen aan te passen, en soms gemakkelijk beïnvloedbaar te zijn. Afhankelijk van de aspecten zijn ze vooral met hun eigen behoeftes, of juist die van anderen bezig.

Vaak is er een sterke identificatie met de moederfiguur en de moederrol zelf. In de beginjaren is er meestal een sterke vrouwelijke aanwezigheid. Mogelijk waren meerdere vrouwelijke gezinsleden bij de opvoeding betrokken. Mensen met deze plaatsing zullen soms uitzonderlijk gevoelig zijn geweest (of moesten dat zijn) voor de behoeften van de moederfiguur. Misschien was de situatie zodanig dat ze haar juist moesten beschermen. In sommige gevallen traden ze op als moeder voor hun eigen moeder en gingen daarna de wereld in om anderen emotioneel te voeden of door hen gevoed te worden. Zeker als er sterke disharmonische aspecten naar de Maan toe zijn kan dat een situatie beschrijven waar de moeder zelf met psychologische problemen kampte en verzorging nodig had.

Om haar gedrag relatief normaal te houden, ontwikkelt het kind een soort radar om haar signalen op te pikken en te begrijpen. Dat wordt later een vermogen om signalen te lezen van iedereen waarmee ze in contact komen. De zieke moeder kan soms ook beter met het kind omgaan als het nog een baby of zuigeling is en nog steeds van haar afhankelijk is. Dus als volwassene straalt de opkomende Maan nog steeds een sterke behoeftigheid en vaak een kinderlijke afhankelijkheid uit. De Maan lijkt het kind te beschrijven in relatie tot vroege moederfiguren en dus benaderen de mensen met Ascendant conjunct Maan andere mensen soms als een behoeftig kind dat beschermd en verzorgd wil worden.

De persoon met de opkomende Maan kan, net als Neptunus conjunct de Ascendant, zo ontvankelijk en gevoelig zijn voor alles en iedereen die ze ontmoeten, dat ze het moeilijk vinden om erachter te komen waar zij ophouden en anderen beginnen. Ze absorberen alles wat ze tegenkomen

-------------

De Maan conjunct de Ascendant lijkt voor een groot deel op Ascendant Kreeft, en de tekst hieronder is daardoor grotendeels gelijk.

-------------

Deze mensen komen over als zachtaardige wezens. Ze doen vertrouwelijk aan. Wanneer ze een kamer binnenkomen, trekken ze niet meteen de aandacht. Ze kijken liever eerst even de kat uit de boom, en ze willen zich er eerst van vergewissen dat alles veilig is.

De grote tegenstelling bij Ascendant conjunct Maan is dat ze aan de ene kant graag druk bezig zijn met praktische, alledaagse dingen, maar dat ze aan de andere kant naar binnen gekeerde mensen zijn met een kwetsbaar gevoelsleven. Ze lijken onzelfzuchtig en kunnen veel warmte, liefde en aandacht geven aan hen die dat nodig hebben – en soms ook wel aan hen die dat helemaal niet nodig hebben, maar toevallig in de buurt waren. Ze willen anderen graag beschermen en koesteren en zijn er heel goed in om anderen op hun gemak te stellen en voor ze te zorgen. Maar daarmee kunnen ze gemakkelijk in het gevoel terecht komen dat niemand hén ziet en verzuchten: ‘Niemand geeft iets om mij: niemand begrijpt dat ik ook genegenheid en aandacht nodig heb.’

Met andere woorden, zij hebben wel aanleg om medelijden met zichzelf te hebben en sommigen van hen zijn er dol op om stilletjes in een hoekje te gaan zitten om hun grieven te koesteren. Deze gekwetste gevoelens komen vooral voor als ze vinden dat ze niet voldoende worden gewaardeerd voor de aandacht die zij aan anderen hebben besteed.

Hun eerste instinct, wanneer ze worden bedreigd of onfatsoenlijk worden bejegend, is om zichzelf te beschermen. Wanneer zich nieuwe situaties voordoen, kunnen ze zich onmiddellijk terugtrekken of verlegen zijn. Over het algemeen komen deze mensen over als zorgzame mensen. Ze lijken heel lief - zelfs onschuldig. Meestal lijken deze mensen bescheiden genoeg om redelijk benaderbaar te zijn. Sommige mensen met Ascendant conjunct Maan hebben zich echter zozeer in zichzelf teruggetrokken dat ze precies het tegenovergestelde zijn. Ze lijken dan erg introvert en in zichzelf gekeerd.

Een Ascendant conjunct Maan betekent dat de wereld voelend verkend wordt via impressies, gevoeligheid voor sferen en stemming – om te weten wat ze van iemand vinden onderzoeken ze het gevoel dat hij of zij bij hen oproept. Dat maakt het soms moeilijk om het onderscheid te zien tussen projectie en impressie. Met andere woorden – ze zien niet altijd dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor wat ze voelen, maar zoeken de oorzaak daarvan altijd bij de ander of de situatie waar ze in zitten. Maar daarmee geven ze ook de macht uit handen, want ze zien de buitenwereld als datgene wat hun gevoelens veroorzaakt.

In zowel hun huiselijk leven als in de contacten met de buitenwereld via bijvoorbeeld werk zijn ze geneigd om confrontaties te vermijden. Als ze vermoeden dat wat ze willen zeggen misschien moeilijk voor de ander is om te ontvangen zullen ze het erg omslachtig en voorzichtig duidelijk proberen te maken, zodat het soms niet helemaal duidelijk is wat ze eigenlijk willen zeggen. Aan de andere kant – juist omdat ze ergernissen een beetje oppotten, kan het wel eens gebeuren dat ze voor iedereen onverwachts plotseling uitvallen, en laten merken dat ze gekwetst zijn.

Als bron van inspiratie zullen ze in gedachten eerder naar het verleden terugkeren, dan dat ze zich een beeld proberen te vormen van wat de toekomst zal brengen. Daarom zijn ze emotioneel erg behoudend; zij houden krampachtig vast wat ze hebben. Met het stijgen der jaren reageren ze steeds schrikachtiger op een verandering. Omdat ze nogal gevoelig zijn voor hun omgeving, kunnen ze ook gemakkelijk in de war raken, vooral in het openbaar. Zij hebben behoefte aan een door henzelf ingericht huis waar ze zichzelf kunnen nestelen om geestelijk weer een beetje bij te komen. Familie is erg belangrijk voor ze, als bron van identiteit, continuïteit, en vertrouwen.

Door te kijken of de Maan harmonische dan wel disharmonische aspecten maakt met andere planeten kun je een beter beeld krijgen hoe dit alles tot uitdrukking wordt gebracht.

Maan sextiel of driehoek Ascendant

Veel van wat beschreven werd bij de conjunctie geldt ook voor het sextiel en de driehoek, maar het is, zeker bij het sextiel, allemaal wel wat minder uitgesproken. Mensen met deze combinatie staan goed in contact met wat ze voelen, maar kunnen ook gemakkelijk de gevoelens van anderen opmerken en daar op reageren. Ze lijken vaak wel vriendelijk, moederlijk, verzorgend, aardig. Ook zijn ze over het algemeen wel in staat om uitdrukking te geven aan wat ze voelen, waardoor ze ook door anderen beter begrepen worden. Als ze ergens komen voelen ze vaak wel aan wat de stemming is en passen daarop hun gedrag aan. Mede daardoor voelen ze zich gemakkelijk ergens thuis, en veilig. Vaak gaat het allemaal half automatisch, of maar half bewust, maar als ze er bewust aandacht aan schenken snappen ze wel waar je het over hebt. Ze weten bijna als vanzelf wat ze op een bepaald moment nodig hebben om weer in evenwicht te komen. Soms is dat rust, soms is dat actie, soms is dat iemand opzoeken en praten, maar het gaat allemaal gemakkelijk. Voor zowel mannen als vrouwen geldt dat ze goed overweg kunnen met vrouwelijk gezelschap, zonder dat het perse om flirten gaat.

Maan vierkant of inconjunct Ascendant

Veel van wat beschreven werd bij de conjunctie geldt ook voor het vierkant en het inconjunct, maar het gaat allemaal een stuk stroever en ongemakkelijker. Het lijkt wel of wat ze doen nooit helemaal synchroon loopt met wat ze voelen, of wat ze nodig hebben, waardoor het er vaak een beetje ongemakkelijk uit ziet. Soms is er ook sprake van angst, onrust, of andere negatieve gevoelens. Vaak schatten ze niet goed in wat de ander eigenlijk voelt. Ze pikken ook veel gemakkelijker de negatieve gevoelens van anderen op, maar verwarren daarbij vaak wie daarbij bron, en wie ontvanger is. Als ze dicht bij iemand komen, op momenten van intimiteit, zijn er vaak verwarrende gedachten en gevoelens waardoor ze afstand creëren, en omgekeerd, als ze afstand en verwijdering naar iemand voelen vragen ze zich af of ze misschien iets verkeerds hebben gedaan. Er is de neiging om bij onprettige gevoelens ongezond, of te veel te gaan eten -als troost of om een bepaald gevoelde leegte op te vullen. Tot verbazing van zowel henzelf als anderen om hen heen kan de stemming ook zomaar omslaan, zonder aanwijsbare reden. Het is voor hen moeilijk om zich helemaal veilig, en helemaal op hun gemak te voelen, net alsof ze steeds net op de verkeerde plaats en tijd zijn.

Terug

Ascendant Zon aspecten

Het eerste deel van deze tekst bespreekt de conjunctie, als de Zon en de Ascendant vlak bij elkaar staan, meestal ook in het zelfde teken van de dierenriem. Dit is de krachtigste expressie van deze combinatie en vaak goed zichtbaar in voorkomen en gedrag.

In het tweede deel vind je de belangrijkste andere aspecten. De harmonische, zoals het sextiel en de driehoek, en de disharmonische, zoals het vierkant en het wat minder sterke inconjunct.

De oppositie is een beetje anders: dan staat de Zon inderdaad recht tegenover de Ascendant, maar per definitie ook vlak bij de Descendant (het begin van het zevende huis) en zijn de associaties die bij de Zon horen eigenschappen die vooral sterk aanwezig zijn bij (huwelijks)partners en mensen met wie men een belangrijke en betekenisvolle relatie heeft. Het zijn kwaliteiten die men opzoekt, als compensatie, maar ook omdat ze bekend aandoen. Natuurlijk maakt het nog steeds deel uit van iemands leven, maar in de meeste gevallen is het de ander die deze energie inbrengt.

Bij ieder aspect is het altijd een goed idee om ook over de andere aspecten te lezen, in dit geval de conjunctie, omdat er vaak een grote overlap is in de manier waarop mensen die tot expressie brengen. De indeling in positieve en negatieve eigenschappen is in de praktijk echt niet zo eenduidig. Vaak lopen ze door elkaar, en zijn ze in de ene situatie veel positiever (of negatiever) dan in andere situaties, of bij andere mensen. Daar komt nog bij dat mensen er soms in slagen negatieve eigenschappen naar een positievere expressie om te buigen als ze meer ervaring krijgen, en wie af en toe naar anderen luistert kan ook een hoop leren. Helaas is het niet zo dat mensen, naarmate ze ouder worden, steeds positiever worden, dus we moeten ook vaststellen dat het omgekeerde minstens net zo vaak gebeurt.

Positief is net zo relatief als negatief; wat voor de één goed voelt kan voor de ander enorm vervelend zijn. Bovendien is de manier waarop één aspect wordt uitgedrukt, in dit geval tussen een planeet en de Ascendant, mede afhankelijk van de totale horoscoop. Ook dat maakt woorden als positief en negatief erg afhankelijk van de context.

Om al die redenen is het goed om goed om zowel over de conjunctie, als over de harmonische en disharmonische aspecten te lezen, zodat je een beter beeld hebt van het hoogst haalbare, maar ook de mogelijke valkuilen, als de Zon en Ascendant een aspect maken.

De conjunctie

Degenen met de Zon conjunct Ascendant vinden het vaak onmogelijk om onopvallend te zijn. In hun directe omgeving hebben ze de neiging om altijd opgemerkt te worden, waar ze ook gaan, wat ze ook doen.

Degenen met de Zon conjunct Ascendant in hun horoscoop werden geboren bij zonsopgang, aan het begin van een nieuwe dag. Stel je voor dat alle vogels beginnen te zingen op het moment dat je wordt geboren…

Kenmerkend is dat deze mensen graag aan het begin van projecten staan ​​en meestal een zeer uitgesproken leiderschapspotentieel hebben. Ze hebben de neiging om zelfgemotiveerd te zijn en enthousiast aan de touwtjes van hun leven te trekken, en zo hun lot beheersen. Dit zijn niet de mensen met een fatalistische levenshouding. Integendeel, er is sterk het gevoel dat de gebeurtenissen van het leven altijd ook door eigen keuzes zijn ontstaan.

Er is vaak een geschiedenis in de vroege kinderjaren waarin het kind zich constant 'bekeken' en opgemerkt voelde. Harmonische of disharmonische aspecten naar de Zon toe zullen de redenen hiervoor beschrijven, en of het een prettige ervaring was of niet. Vaak werd van het kind verwacht dat het straalde en gelukkig moest zijn. De ouders, vooral de vader, waren meestal trots op het kind, dat misschien de eerstgeborene was. Mogelijk werd van het kind ook verwacht dat het de niet vervulde mogelijkheden van de ouders alsnog zou gaan realiseren.

Met een beetje geluk is dit een zelfredzaam en zelfverzekerd individu, maar aspecten van de Zon moeten zorgvuldig worden bestudeerd om dit te bevestigen.

In ieder geval hebben degenen met de Zon op de Ascendant of in het eerste huis de neiging om veel naar zichzelf te kijken; ze zijn ‘zelfbewust’ en lijken vaak het vermogen te hebben om buiten zichzelf te treden en naar zichzelf te kijken en zich voor te stellen hoe andere mensen naar hen kijken. In gedachten stellen ze zich ook voor hoe anderen hen een complimentje zullen geven voor datgene wat ze op dat moment aan het doen zijn.

De persoon met Ascendant en Zon in hetzelfde teken belichaamt meestal niet alleen heel sterk de kenmerken van dat teken, maar komt ook vaak over als iemand met een grote aanwezigheid. En authenticiteit. Er is geen persona voor het individu om zich achter te verschuilen. Ze zijn wie ze zijn, en hebben meestal geen dubbele agenda.

De vader had vaak een sterke invloed in het leven van het kind en de persoon zal de neiging hebben zich te identificeren met de vader, zijn manier van kijken, zijn houding en soms hoe hij lichamelijk was. Deze persoon kan letterlijk ‘in vaders voetsporen treden’.

Waar de Zon zich in het 12e huis bevindt en vooral wanneer deze zich feitelijk buiten de orb bevindt van de conjunctie met de Ascendant, voelt het individu zich vaak over het hoofd gezien als een kind, niet herkend als een individu op zichzelf, op de achtergrond of achter de schermen. Mensen met de Zon in het twaalfde huis werken vaak op de een of andere manier 'achter de schermen', maar deze plaatsing is ook vaak terug te vinden in de horoscopen van wereldleiders. Het zou kunnen dat een van de redenen hiervoor is dat als iemand in het verleden zich over het hoofd gezien voelt, het individu er vaak voor zal zorgen dat hij in de toekomst niet genegeerd wordt. Bij het leiden van een openbaar leven moet een individu natuurlijk ook veel van zijn persoonlijke leven opofferen, wat passend is voor de Zon in 12.

--------------

De Zon conjunct de Ascendant lijkt voor een groot deel op Ascendant Leeuw, en de tekst hieronder is daardoor grotendeels gelijk.

--------------

Mensen met Ascendant conjunct Zon stralen een speciale energie en magnetisme uit die de aandacht van anderen trekken. Soms is het omdat het luide mensen zijn die veel aandacht besteden aan hun persoonlijke uiterlijk, andere keren is het te wijten aan een koninklijke manier van doen, trots, zelfverzekerd, met een charisma dat gemakkelijk de interesse van anderen wekt. Nederigheid ligt hen beslist niet, en ze hebben een groot eergevoel. Als je hen per ongeluk vernedert kunnen ze bijzonder krachtig en fel uit de hoek komen, de ander meer dan duidelijk makend dat ze dat niet accepteren.

Ze zijn erg zelfbewust en lichaamsbewust. Ze weten heel goed hoe ze overkomen en letten van nature op de manier waarop anderen naar hen kijken. Andere keren zijn ze nogal snobistisch, vooral bewust van hun imago, en dan letten ze er ook op of de mensen met wie ze samenzijn hun aanzien verhogen of verlagen. In dat laatste geval maken ze zich, zo snel als kan, uit de voeten. Maar dat zijn de uitzonderingen; zolang ze maar zo nu en dan bewondering krijgen zijn ze vaak erg hartelijk voor anderen. Een Ascendant conjunct Zon die niet geplaagd wordt door overmatige eigendunk is er vaak erg op gericht om er voor te zorgen dat anderen zich goed voelen, dat ze zich gezien en welkom voelen. Ze kunnen zich wel degelijk bekommeren om anderen; ze willen graag dat iedereen zich goed voelt, en dat maakt ze vaak erg hartelijke mensen, bijvoorbeeld door de ander te overladen met complimenten.

Vaak hebben ze het gevoel dat ze op het podium staan, zelfs in hun eigen huis, zozeer zijn ze zich bewust van het feit dat anderen naar hen kijken. Ze zijn zeker geneigd om te overschatten hoe vaak anderen aan hen denken. Zelfs als ze gewoon over straat lopen veronderstellen ze dat veel mensen naar hen kijken.

Ze vinden dat zij krachtens hun geboorte en verschijning een paar streepjes vóór hebben en wijden hun leven grotendeels aan het verwerven van dat rechtmatig plekje onder de Zon. Het leven is voor hen een spel dat gespeeld moet worden en waarvan men moet genieten. Zij zijn ware levensgenieters, meestal wel vrolijk, en kunnen maar weinig begrip opbrengen voor mensen die het leven maar moeilijk vinden; niet zeuren, spelen!

Dat betekent echter niet dat ze lui zijn. Ze houden van hard werken en van orders geven, om zo de grote lijn van het werk te kunnen overzien. Ze zien zichzelf graag en willen ook door anderen gezien worden als de grote baas of bazin, die de minder belangrijke dingen aan ‘zijn mensen’ overlaat. Dit zijn bij uitstek managers, hetzij van beroep, hetzij van karakter.

Ascendant conjunct Zon mensen hebben als minder prettige eigenschap dat ze dominerend kunnen zijn. Zij kunnen een gezelschap nadrukkelijk aan zich binden en dan moet men zich ook nog dankbaar tonen voor het feit dat zij willen bepalen wat er gaat gebeuren. Maar hoewel zij van macht en positie houden, willen ze toch niet vechten voor hun autoriteit. Liever willen ze dat anderen gewoon erkennen dat zij bijzonder zijn. Als u hen een complimentje geeft, doen zij alles voor u.

Maar een kritische opmerking, of gewoon genegeerd worden, verdragen ze een stuk moeilijker. Ze zijn wat minder gewend om echt te moeten vechten voor erkenning – het raakt ze zo diep dat ze zich soms gekwetst terug trekken. Maar niet voor lang. Als ze dan weer terugkomen doen ze dat het liefst een beetje dramatisch.

Ascendant conjunct Zon mensen hebben over het algemeen een sterke fysieke gesteldheid. Ze besteden speciale aandacht aan hun persoonlijke uitstraling. Meestal kiezen ze kleding en kapsels die jeugdig zijn. Ongeacht hun werkelijke leeftijd zijn het kinderen in hart en nieren.

Succes op liefdesgebied is erg belangrijk voor hun eigenwaarde, want dat betekent dat ze voor iemand bijzonder zijn. Maar ook omdat ze de vele liefde die in hun hart aanwezig is aan een ander kunnen geven.

Door te kijken of de Zon harmonische dan wel disharmonische aspecten met andere planeten maakt kun je een beter beeld krijgen hoe dit alles verder tot uitdrukking wordt gebracht.

Zon sextiel of driehoek Ascendant

Veel van wat beschreven werd bij de conjunctie geldt ook voor het sextiel en de driehoek, maar het is, zeker bij het sextiel, allemaal wel wat minder uitgesproken. Mensen met deze combinatie vinden het meestal niet moeilijk om keuzes te maken, omdat ze weten wat ze het meest waardevol vinden. Ze kunnen ook sturing aan anderen geven, en ze op een vriendelijke, maar duidelijke manier vertellen wat ze moeten doen. Ze zijn zelfbewust en oké met zichzelf, tenzij bepaalde aspecten een ander verhaal vertellen. Ze zijn in staat verantwoordelijkheid te dragen, en kunnen met hun leiderschapskwaliteiten anderen inspireren. Vaak zijn ze hartelijk en weten ze hoe ze anderen welkom moeten heten. Er is een eenheid in wat ze uitstralen en wie ze zijn – wat ze authentiek, oprecht en vertrouwenwekkend maakt. Ze doen wat ze zeggen, en hebben meestal geen dubbele agenda. Ze vinden hun eigen ervaringen belangrijk, maar kunnen ook goed luisteren naar die van anderen. Vaak is er wel de nodige ambitie om verder te komen in het leven, zijn ze zelfstandig, goed in staat om de eigen koers te varen zonder al te egoïstisch over te komen, en hebben ze een goede dosis zelfvertrouwen. Het zijn vaak leuke opvoeders, die zowel stimulerend voor het kind zijn, maar ook gemakkelijk grenzen aangeven. Voor zowel mannen als vrouwen geldt dat ze zich op hun gemak voelen met andere mannen.

Zon vierkant of inconjunct Ascendant

Veel van wat beschreven werd bij de conjunctie geldt ook voor het vierkant en het inconjunct, maar het gaat allemaal een stuk stroever en ongemakkelijker. Het komt vaker voor dat ze niet goed weten wat ze eigenlijk willen, of dat wel weten, maar niet goed zien hoe ze dat dan zouden moeten aanpakken. Sommigen lijken slap en futloos, alsof ze weinig energie hebben, en ook weinig plezier beleven aan dingen. Ook kan er verschil zijn tussen wat ze zeggen en wat ze feitelijk doen, waardoor ze niet authentiek, onoprecht en niet goed te vertrouwen lijken. Als ze sturing aan anderen geven, doen ze dat te autoritair, zonder goed naar de ander te luisteren, of speelt hun ego een te grote rol, waardoor ze dominant en bazig lijken. Vaak lijkt er een soort van constant ongemak met zichzelf te zijn, alsof ze niet echt lekker in hun vel zitten. Aan de andere kant vragen ze soms te veel aandacht voor hun eigen verhaal, maar lijken ze niet zo geïnteresseerd in anderen. Een te groot ego op de verkeerde momenten, of de aandacht naar zich toe trekken terwijl het nu net even niet om hen gaat. Voor zowel mannen als vrouwen geldt dat ze in gezelschap van andere mannen soms te competitief zijn, te veel willen domineren, of arrogant overkomen.

Terug

Ascendant Vissen

Heerser Neptunus

Mensen met Ascendant Vissen kunnen gemakkelijk van stemming wisselen. Ze reageren niet alleen sterker dan anderen op de sfeer in hun omgeving, maar ze kunnen ook gemakkelijk door ideeën, stemmingen en angsten die zonder aanwijsbare oorzaak uit hun diepten opborrelen zich plotseling heel anders voelen. Ze zijn niet perse geïnteresseerd in rationele redenen; zij gaan gevoelsmatig te werk en geloven eenvoudig dat een bepaalde impuls de juiste is. Ze kunnen niet altijd uitleggen wat ze geloven. Er is dikwijls een mystieke trek aanwezig. Meer dan de andere tekens houden ze zich met de ziel bezig en willen graag door de dunne barrière breken, die deze wereld van de andere scheidt. Hun gevoelens en intuïtie zijn hun kompas in het leven, niet nuchtere, rationele overwegingen.

Ze zijn als een oceaan; altijd in beweging maar zonder een vaste bestemming. Ze zijn ontvankelijk voor de geringste veranderingen en proberen zich altijd aan te passen aan de heersende omstandigheden, maar missen de sterke motivatie om naar de top te klimmen. Ook kunnen ze makkelijk ontmoedigd worden; door andere mensen, door zichzelf of door moeilijke omstandigheden. Soms kunnen ze zich zomaar somber en hulpeloos voelen, andere keren uitgelaten vrolijk en geïnspireerd.

Hun grote gave is hun vriendelijkheid. Zij stralen medeleven uit en maken zich snel bemind. Zij kunnen zich goed met andere mensen vereenzelvigen omdat ze zelf meestal een sterke, afgebakende eigen identiteit missen. Zij willen niet dat er een onoverbrugbare kloof is tussen henzelf en andere mensen en zullen nooit barrières oprichten. Zij staan volledig open voor andere mensen en zijn daarom ook erg kwetsbaar. Ze kunnen het beste een bepaald onderscheidingsvermogen ontwikkelen voor de energie van anderen, aangezien mensen met een negatieve instelling hen ook veel gemakkelijker naar beneden kunnen trekken. Hun fysieke gesteldheid lijkt minder sterk te zijn dan de meeste.

Ze bewegen zich op een vaag richtingloze, zachte manier over de wereld. Ze komen over als kunstenaars en liefhebbers van vrede; maar hun open geest en hart kunnen ze een kameleon-achtige persoonlijkheid geven. Anderen weten niet altijd zeker wie ze van de ene op de andere dag zullen ontmoeten met een Ascendant Vissen. Hoewel ze vaak stil en verlegen zijn, kunnen ze op een andere dag spraakzaam en gepassioneerd zijn. Ze zijn enorm beïnvloedbaar, hebben een dromerige instelling en stralen een zachtaardige persoonlijkheid uit. Ze zien de wereld zoals ze die op een bepaald moment willen zien, dus objectiviteit is niet per se een sterk punt. Besluitvorming ook niet!

Mensen met een Ascendant Vissen verzetten zich tegen elke vorm van etikettering - hun karakters zijn veranderlijk en ze willen op geen enkele manier worden vastgepind of in een hokje gestopt worden. Ze hebben een rusteloze, zoekende natuur die met geen enkele manier van leven of zijn altijd gelukkig kan zijn. Ze hebben geen doorslaggevend plan voor morgen of zelfs maar voor vandaag, maar houden de zaken liever open. Omdat ze vaak genoeg van gedachten veranderen en zich graag een weg door het leven 'voelen', kan te veel organisatie of structuur als zeer beperkend worden beschouwd.

Soms lijken ze rond te lopen met hun hoofd in de wolken, en zelfs als je hun aandacht hebt, is hun dromerigheid bijna altijd duidelijk. Deze mensen hebben vaak een onweerstaanbare charme die op een rustige manier overkomt, met een zachte uitstraling om zich heen. Zowel hun uiterlijk als hun manier van doen zijn meestal behoorlijk intrigerend voor anderen.

Op hun slechtst zijn ze onbetrouwbaar en slinks en doen alles om aan een verplichting te ontkomen. Daar staat weer tegenover dat ze artistiek begaafd zijn en een uitstekend talent hebben om een compromis te sluiten. Als laatste maar niet als de minst belangrijke gave, noemen we nog hun spiritualiteit. Ze hebben vaak een sterke belangstelling voor een eigen, individuele verbinding met het goede, ware en schone.

Zij willen vrij zijn van iedere beperking en vooral van iedere emotionele druk. Vreemd genoeg hebben ze toch een sterke behoefte aan emotionele zekerheid; ze zijn als een eenzame zeeman die naar de thuishaven verlangt. Deze mensen zoeken naar een stabiel partnerschap, een partnerschap dat betrouwbaar is. Mensen met Ascendant Vissen worden aangetrokken tot partners die hen scherp houden, en ze lijken een praktische, realistische partner nodig te hebben. Een Ascendant Vissen betekent automatisch dat het zevende huis – de relatie met de partner – in Maagd staat, een teken dat gericht is op nuchtere analyse, praktische vaardigheden en alledaags realisme.

Aanvullende informatie

Dat je Ascendant in het teken Vissen valt vertelt wel het een en ander over de manier waarop je overkomt op anderen, welke indruk je in eerste instantie wekt, hoe je (fysieke) verschijning is, en wat voor jou een kenmerkende manier is om aan nieuwe dingen te beginnen. Maar de combinatie van Ascendant en teken is niet het hele verhaal. Je moet eigenlijk nog vijf andere stappen zetten om het verhaal volledig te maken.

1 – Kijk naar planeten bij de Ascendant of in het eerste huis

Om meer te weten te komen over je Ascendant moet je eigenlijk een persoonlijke geboorte horoscoop hebben, want dan kun je ook zien of er planeten dicht bij de Ascendant zelf staan, of in je eerste huis. Als dat zo is kunnen die op een krachtige manier de expressie wijzigen. De invloed van planeten op deze belangrijke plek kan namelijk sterker zijn dan het teken Vissen. Op deze site kun je hier meer lezen over planeten vlak bij de Ascendant of in het eerste huis.

2 – Kijk in welk teken de heerser van de Ascendant staat

Het teken waar de heerser van de Ascendant in staat geeft een verder verfijning aan de manier waarop je je energie naar buiten brengt, en het laat ook zien of je dat gemakkelijk af gaat, of dat daar bepaalde blokkades bij zijn. Als Neptunus, de heerser van het teken Vissen, in een Waterteken staat (dus Kreeft, Schorpioen of Vissen) zullen gevoelens, emoties, stemmingen en inspiratie nóg belangrijker worden. Als Neptunus in Aarde tekens staat (dus Stier, Maagd of Steenbok) zal er meer nuchterheid, en een grotere voorkeur voor het concrete en zichtbare zijn. Als Neptunus in Vuur tekens staat (dus Ram, Leeuw of Boogschutter) is er meer enthousiasme en zelfvertrouwen. En als Neptunus in Lucht tekens staat (dus Tweelingen, Weegschaal en Waterman) gaan contacten met andere mensen, en verbindingen maken een grotere rol spelen

3 – Kijk in welk huis de heerser van de Ascendant staat

De planeet die bij Vissen hoort is Neptunus. Die wordt daarom de heerser van de Ascendant genoemd. Je zou ook moeten kijken in welk huis die staat – want dat laat zien welk deel van je leven extra belangrijk is en waar je zelf veel energie in stopt. Op deze site kun je hier meer lezen over de heerser van de Ascendant in de twaalf verschillende huizen.

4 – Kijk welke aspecten de heerser van de Ascendant maakt

Het is ook belangrijk om te onderzoeken welke aspecten Neptunus de heerser van deze Ascendant maakt. Harmonische aspecten zullen er toe leiden dat veel van de positieve eigenschappen gemakkelijker uitgedrukt kunnen worden, terwijl disharmonische aspecten dat veel moeilijker maken (er zal op zijn minst harder voor gewerkt moeten worden). Als de disharmonische aspecten echt overheersend zijn kan dat ook betekenen dat het iemand door anderen vaker als negatief, vervelend, onaangenaam, enzovoorts wordt gezien. Alles over de verschillende aspecten vind je hier.

5- Kijk welke planeten aspecten maken met de Ascendant

Tenslotte kunnen ook alle planeten aspecten naar de Ascendant zelf maken, en daarbij een verdere wijziging aanbrengen in de manier waarop je jezelf tot uitdrukking brengt. Dat effect is minder sterk dan planeten conjunct de Ascendant of in het eerste huis, maar het effect is wel onmiskenbaar.

Disharmonische aspecten zorgen er voor dat die expressie hoekiger en soms verstorend wordt – soms zijn ze dan een echte stoorzenders, of zorgen ervoor dat mensen net op de verkeerde tijd en plaats iets zeggen. De afstemming op andere mensen en de situatie waarin ze zich bevinden is er soms echt naast, waardoor negatieve reacties worden uitgelokt. Harmonische aspecten zorgen er daarentegen voor dat men op veel mensen een positieve indruk maakt, en dat de reacties goed afgestemd zijn op de omgeving, en de mensen met wie men op dat moment is.

Terug

Ascendant Waterman

Heerser Uranus

Mensen met Ascendant Waterman voelen zich vaak unieke en originele individuen; en ze zijn ook precies dat – individuen, en ze zullen je dat feit niet laten vergeten. Deze mensen zijn vaak nieuwsgierig en soms behoorlijk geleerd, zowel in de wetenschap als de politiek – en een enkeling waagt zich ook aan de Grote Ideeën over de vooruitgang van het menselijk ras. En ook als ze er niet voor doorgeleerd hebben beschikken ze in ieder geval wel over een mening.

Zij kunnen hun ideeën op een wat ongebruikelijke manier naar voren brengen met het doel ze interessanter en levendiger te maken. Zij zijn geestelijk zo onafhankelijk, dat ze moeilijk algemeen aanvaarde meningen kunnen accepteren. Zij moeten die altijd onderzoeken of beter gezegd, zij leggen ze zodanig uit dat ze in hun eigen opvattingen passen. Hun hoogste doel is het nastreven van de waarheid. Dat kan de objectieve waarheid van de wetenschap zijn of, wat waarschijnlijker is, de subjectieve waarheid van de sociale hervormer; iemand die anderen ‘goed doet’ of de fanatieke politicus. Feiten gekoppeld aan onbaatzuchtigheid is een typerende instelling voor de Waterman. Zij zijn geïnteresseerd in morgen, niet in gisteren. Zij geloven in vooruitgang en boven alles geloven zij in de kracht van de menselijke geest om moeilijkheden te overwinnen.

Het is moeilijk om een ​​Waterman Ascendant te choqueren. Ze hebben het allemaal gezien, of willen in ieder geval dat je denkt dat ze dat hebben gedaan. Sterker nog, ze vinden het vaak leuk om anderen te choqueren. Ze houden er wel van om, zij het rustig, anderen te provoceren en uit te dagen. Ook hebben ze soms weinig ontzag voor het gezag en kunnen ze in de ogen van anderen oneerbiedig zijn.

De meeste mensen met deze Ascendant zijn best vriendelijk en sympathiek, ze kunnen vaak gemakkelijk met veel verschillende mensen overweg Ze geven anderen over het algemeen nogal wat vrijheid - in de regel aanvaarden ze mensen uit alle lagen van de bevolking als gelijken. En hun ietwat koele en afstandelijke nieuwsgierigheid naar alles wat er om hen heen gebeurt, spreekt het meest aan.

Vreemd genoeg kunnen mensen met Ascendant Waterman een beetje afstandelijk zijn, terwijl ze ook overkomen als humanitair en vriendelijk, en heel benaderbaar.

Vaak bestempeld als onafhankelijke en originele kinderen, voelen mensen met Ascendant Waterman zich vaak een beetje 'anders' of 'speciaal' gedurende hun hele leven. Ze hebben vaak het gevoel dat ze van buitenaf naar binnen kijken, en hun vermogen om te observeren en af ​​te leiden is vaak griezelig. Ze zijn ook bedreven in het aan het werk krijgen van dingen, zelfs als de onderdelen waaruit het geheel bestaat een puzzel met ongebruikelijke stukjes lijkt, vooral als het om groepen mensen gaat. Dit onderscheidt hen als managers en teamleiders.

De Ascendant onthult vaak fysieke manieren en zelfs kledingkeuze, omdat het laat zien hoe mensen zich aan de wereld presenteren. Met Waterman hier hebben mensen soms een eigenzinnigheid in hun manier van doen, en sommigen kleden zich op een ietwat ongebruikelijke manier - niet genoeg om ze te laten opvallen als vreemd, maar net genoeg om hun oorspronkelijke persoonlijkheid uit te drukken.

Omdat deze mensen zo open lijken te staan ​​voor nieuwe ideeën, kan het verrassend zijn als je hun uitgesproken koppige neiging tegenkomt. De Ascendant laat zien hoe individuen reageren op nieuwe situaties, en met het rijzen van Waterman, kan er weerstand tegen verandering zijn die in tegenspraak lijkt te zijn met de over het algemeen progressieve aard.. Er is een duidelijke onbuigzaamheid bij Ascendant Waterman, en soms de neiging om hun mening aan anderen op te dringen.

Met hun oog op de toekomst van de mensheid als geheel, zien sommige mensen geboren met een Waterman Ascendant de meer persoonlijke behoeften van de mensen die het dichtst bij hen staan ​​over het hoofd. Op hun slechtst zijn het grillige, onbenaderbare mensen die altijd doen waar ze zin in hebben en nooit echt deelnemen aan een huwelijk, een gezinsleven of een werkgroep. Zij kunnen zeer tactloos de waarheid eruit flappen en daarbij geen acht slaan op de gevoelens van anderen. Zij zijn te theoretisch en besluiteloos als direct handelen is vereist.

Zij zijn bij uitstek redelijke mensen, maar kunnen nogal eens grillig reageren als hartstocht en opgekropte emoties een uitweg zoeken. Ze voelen zich vaak aangetrokken tot partners die over zelfvertrouwen en enthousiasme beschikken. Een Waterman Ascendant betekent automatisch dat het zevende huis – de relatie met de partner – in Leeuw staat, een teken dat houdt van sociale contacten, gezien worden en het goede leven. Via de partner kunnen ze leren om meer persoonlijke warmte te geven. De uitdaging zal zijn om met elkaar samen te leven en toch onafhankelijk te blijven. Bij iedere vorm van dwang zetten zij direct hun stekels op. Ook als ze zeer intensief met iets bezig zijn of als een vriendschappelijke relatie verplichtingen geeft, zijn ze al gauw bang dat hun onafhankelijkheid in gevaar komt. Zij zijn bijzonder gesteld op hun vrijheid en een compromis op dit gebied is voor hen moeilijk aanvaardbaar.

Aanvullende informatie

Dat je Ascendant in het teken Vissen valt vertelt wel het een en ander over de manier waarop je overkomt op anderen, welke indruk je in eerste instantie wekt, hoe je (fysieke) verschijning is, en wat voor jou een kenmerkende manier is om aan nieuwe dingen te beginnen. Maar de combinatie van Ascendant en teken is niet het hele verhaal. Je moet eigenlijk nog vijf andere stappen zetten om het verhaal volledig te maken.

1 – Kijk naar planeten bij de Ascendant of in het eerste huis

Om meer te weten te komen over je Ascendant moet je eigenlijk een persoonlijke geboorte horoscoop hebben, want dan kun je ook zien of er planeten dicht bij de Ascendant zelf staan, of in je eerste huis. Als dat zo is kunnen die op een krachtige manier de expressie wijzigen. De invloed van planeten op deze belangrijke plek kan namelijk sterker zijn dan het teken Waterman. Op deze site kun je hier meer lezen over planeten vlak bij de Ascendant of in het eerste huis.

2 – Kijk in welk teken de heerser van de Ascendant staat

Het teken waar de heerser van de Ascendant in staat geeft een verder verfijning aan de manier waarop je je energie naar buiten brengt, en het laat ook zien of je dat gemakkelijk af gaat, of dat daar bepaalde blokkades bij zijn. Als Uranus, de heerser van het teken Waterman, in een Waterteken staat (dus Kreeft, Schorpioen of Vissen) zullen gevoelens, emoties, stemmingen en inspiratie belangrijker worden. Als Uranus in Aarde tekens staat (dus Stier, Maagd of Steenbok) zal er meer nuchterheid, en een grotere voorkeur voor het concrete en zichtbare zijn. Als Uranus in Vuur tekens staat (dus Ram, Leeuw of Boogschutter) is er meer enthousiasme en zelfvertrouwen. En als Uranus in Lucht tekens staat (dus Tweelingen, Weegschaal en Waterman) gaan contacten met andere mensen, en verbindingen maken een nóg grotere rol spelen

3 – Kijk in welk huis de heerser van de Ascendant staat

De planeet die bij Waterman hoort is Uruanus. Die wordt daarom de heerser van de Ascendant genoemd. Je zou ook moeten kijken in welk huis die staat – want dat laat zien welk deel van je leven extra belangrijk is en waar je zelf veel energie in stopt. Op deze site kun je hier meer lezen over de heerser van de Ascendant in de twaalf verschillende huizen.

4 – Kijk welke aspecten de heerser van de Ascendant maakt

Het is ook belangrijk om te onderzoeken welke aspecten Uranus, de heerser van deze Ascendant maakt. Harmonische aspecten zullen er toe leiden dat veel van de positieve eigenschappen gemakkelijker uitgedrukt kunnen worden, terwijl disharmonische aspecten dat veel moeilijker maken (er zal op zijn minst harder voor gewerkt moeten worden). Als de disharmonische aspecten echt overheersend zijn kan dat ook betekenen dat het iemand door anderen vaker als negatief, vervelend, onaangenaam, enzovoorts wordt gezien. Alles over de verschillende aspecten vind je hier.

5- Kijk welke planeten aspecten maken met de Ascendant

Tenslotte kunnen ook alle planeten aspecten naar de Ascendant zelf maken, en daarbij een verdere wijziging aanbrengen in de manier waarop je jezelf tot uitdrukking brengt. Dat effect is minder sterk dan planeten conjunct de Ascendant of in het eerste huis, maar het effect is wel onmiskenbaar.

Disharmonische aspecten zorgen er voor dat die expressie hoekiger en soms verstorend wordt – soms zijn ze dan een echte stoorzenders, of zorgen ervoor dat mensen net op de verkeerde tijd en plaats iets zeggen. De afstemming op andere mensen en de situatie waarin ze zich bevinden is er soms echt naast, waardoor negatieve reacties worden uitgelokt. Harmonische aspecten zorgen er daarentegen voor dat men op veel mensen een positieve indruk maakt, en dat de reacties goed afgestemd zijn op de omgeving, en de mensen met wie men op dat moment is.

Terug

Ascendant Steenbok

Heerser Saturnus

Er is een onmiskenbare ernst zichtbaar bij mensen met Ascendant Steenbok. Zelfs als ze een grapje maken, is het met een uitgestreken gezicht, zodat je er soms niet eens zeker van bent of het wel grappig bedoeld was. Maar toch hebben veel humoristische mensen Steenbok Ascendant. Het zit hem allemaal in de timing ... en het feit dat ze niet giechelen voordat de grap voorbij is.

Deze mensen geven je meteen het idee dat ze competent zijn, dat ze weten wat ze willen en dat ze een bepaalde autoriteit hebben. Het zijn over het algemeen erg imago-bewuste mensen: de kleding die ze dragen en hun manier van doen zijn belangrijk voor hen. Ze willen er succesvol uitzien, en dat lukt meestal ook. Ze kunnen goed omgaan met het dragen van verantwoordelijkheid. In feite groeien ze door hen voor iets verantwoordelijk te maken.

Soms waren zij het zelf die al vroeg in hun leven om zich heen keken en de behoefte voelden om de gestructureerde, betrouwbare en verantwoordelijke gezinsleden te zijn. Dus vaak namen zij al op jonge leeftijd een sterk gevoel van traditie, familie en verantwoordelijkheid aan. Ze namen vanaf het begin het leven, en zichzelf, serieus. Niet dat ze daar onder lijden – integendeel, het geeft hen een gevoel van kracht.

Wel zijn ze geneigd om zich meer dan menig ander zich zorgen te maken over veiligheid – voor zichzelf en hun gezinsleden. Ze komen op anderen over als hardwerkende, competente en betrouwbare mensen. Wat anderen misschien niet zien onder dat koele, beheerste uiterlijk, is een innerlijke strijd: ze vragen zich vaak af: “Doe ik genoeg?”, “Verdien ik dit allemaal?”, “Hoe kan ik dingen beter maken? " Ze maken zich veel zorgen over de toekomst.

Als succes voor deze mensen gemakkelijk leek te zijn geweest, is dat niet zo. Ze lieten het er gewoon zo uitzien met een geduldige, hardwerkende, gedreven persoonlijkheid. Sommige mensen met Ascendant Steenbok beoefenen een vorm van zelfverloochening. Ze weten hoe ze kunnen leven zonder het frivole en lichtzinnige. Toch geven ze geld uit aan de kleding die ze echt willen (die met de juiste labels) en andere statussymbolen. Hoewel ze zelden opzichtig zijn, is hun rustige sfeer van succes vaak het resultaat van bewuste inspanning.

Zij hebben een ‘winterse’ mentaliteit in die zin, dat zij de harde realiteit onder ogen zien. Zij letten op de praktische levensvatbaarheid van een plan, een vriendschap, een gedachte en houden zich zeker niet bezig met de versiering aan de oppervlakte. Zij worden gedreven door de wil om te overleven, om het leven de baas te worden. Hoe moeilijk of vol obstakels hun pad ook is, zij zullen het afleggen zelfs als ze zich beperkingen moeten opleggen. Eigenlijk kunnen ze heel goed omgaan met situaties waarin alleen het minimale voor handen is. Misschien worden ze wel egocentrisch en eenzaam, maar ze zullen doorzetten totdat de gevaarlijke tocht volbracht is.

Zij kunnen dus ‘ijskoud’ van karakter zijn en concentreren zich met groot geduld en volhardingsvermogen op de zaken waar ze mee bezig zijn. Zij moeten een vaste greep op het leven hebben. Zolang als ze hun lot maar in eigen hand kunnen houden hebben ze daar graag enige ongemakken voor over.

Deze greep op het leven, die in feite een greep is op zichzelf, op de mensen om hen heen en in een breder verband op de gehele gemeenschap, staat centraal in de gedachte van de Steenbok Ascendant. Maar dat is eerder hun einddoel dan hun beginpunt. Als jonge mensen zijn ze dikwijls angstig, verlegen en onhandig; pas als ze achter in de twintig of begin dertig zijn, zijn ze uitgegroeid tot de wilskrachtige en standvastige mensen die ze van nature zijn. Ze schijnen altijd ouder dan ze in werkelijkheid zijn en het lijkt wel alsof ze met een diep gevoel van cynisme en wereldse wijsheid geboren worden.

Hun jeugd was misschien moeilijk, maar ze veranderen langzaam maar zeker hun leven. Saturnus heerst over deze Ascendant, en dit betekent over het algemeen een soort achterwaartse manier van leven - als kinderen zijn ze serieus en dragen ze veel verantwoordelijkheid; en naarmate ze ouder worden, worden ze prachtig en leren ze los te komen.

Eerzucht en afweer zijn soms twee belangrijkste karaktertrekken van de Steenbok Ascendant. Vanaf het moment van geboorte lijken ze een muur om zich heen te hebben. Een muur om achter weg te kruipen of, als de gelegenheid zich voordoet, om er op te klauteren om zo de koning van het kasteel te worden.

Op hun best zijn Steenbok-Ascendant-mensen de betrouwbaarheid zelve. Zij hebben een gevoel van morele rechtvaardigheid nodig waarbinnen ze kunnen leven; hoe ouder ze worden des te principiëler ze zijn. Op middelbare leeftijd hebben ze vaste waarden, waarvan ze vinden dat iedereen daar naar moet leven. Geen wonder dat ze door heel wat mensen nogal ouderwets gevonden worden. De waarheid is dat ze niet van het verleden houden om het verleden zelve, maar dat ze eenvoudig zo zuinig zijn dat ze iets waardevols gewoon niet weg kunnen gooien, hoe ouderwets het ook is. Maar het zijn ook praktische mensen die een lang gekoesterd principe of theorie onmiddellijk van de hand doen als eenmaal blijkt dat het niet meer voldoet.

Op hun slechtst gaan ze zo volledig op in materiële zaken dat ze idealen, vriendelijkheid of edelmoedigheid niet eens meer als deugden zien.

Een Steenbok Ascendant betekent automatisch dat het zevende huis – de relatie met de partner – in Kreeft staat, een teken dat gericht is op zorg voor anderen, vriendelijkheid en behoudzucht. Wat ze gemeenschappelijk hebben is een zeker conservatisme, en beiden houden ook van veiligheid en rust. Ze voelen zich goed bij een traditioneel huwelijk, en een niet al te opwindend huiselijk leven. Tenzij er andere aanwijzingen zijn is dit een langdurige, maar niet erg avontuurlijke combinatie.

Aanvullende informatie

Dat je Ascendant in het teken Steenbok valt vertelt wel het een en ander over de manier waarop je overkomt op anderen, welke indruk je in eerste instantie wekt, hoe je (fysieke) verschijning is, en wat voor jou een kenmerkende manier is om aan nieuwe dingen te beginnen. Maar de combinatie van Ascendant en teken is niet het hele verhaal. Je moet eigenlijk nog vijf andere stappen zetten om het verhaal volledig te maken.

1 – Kijk naar planeten bij de Ascendant of in het eerste huis

Om meer te weten te komen over je Ascendant moet je eigenlijk een persoonlijke geboorte horoscoop hebben, want dan kun je ook zien of er planeten dicht bij de Ascendant zelf staan, of in je eerste huis. Als dat zo is kunnen die op een krachtige manier de expressie wijzigen. De invloed van planeten op deze belangrijke plek kan namelijk sterker zijn dan het teken Steenbok. Op deze site kun je hier meer lezen over planeten vlak bij de Ascendant of in het eerste huis.

2 – Kijk in welk teken de heerser van de Ascendant staat

Het teken waar de heerser van de Ascendant in staat geeft een verder verfijning aan de manier waarop je je energie naar buiten brengt, en het laat ook zien of je dat gemakkelijk af gaat, of dat daar bepaalde blokkades bij zijn. Als Saturnus, de heerser van het teken Steenbok, in een Waterteken staat (dus Kreeft, Schorpioen of Vissen) zullen gevoelens, emoties, stemmingen en inspiratie belangrijker worden. Als Saturnus in Aarde tekens staat (dus Stier, Maagd of Steenbok) zal er nóg meer nuchterheid, en een grotere voorkeur voor het concrete en zichtbare zijn. Als Saturnus in Vuur tekens staat (dus Ram, Leeuw of Boogschutter) is er meer enthousiasme en zelfvertrouwen. En als Saturnus in Lucht tekens staat (dus Tweelingen, Weegschaal en Waterman) gaan contacten met andere mensen, en verbindingen maken een grotere rol spelen

3 – Kijk in welk huis de heerser van de Ascendant staat

De planeet die bij Steenbok hoort is Saturnus. Die wordt daarom de heerser van de Ascendant genoemd. Je zou ook moeten kijken in welk huis die staat – want dat laat zien welk deel van je leven extra belangrijk is en waar je zelf veel energie in stopt. Op deze site kun je hier meer lezen over de heerser van de Ascendant in de twaalf verschillende huizen.

4 – Kijk welke aspecten de heerser van de Ascendant maakt

Het is ook belangrijk om te onderzoeken welke aspecten Saturnus de heerser van deze Ascendant maakt. Harmonische aspecten zullen er toe leiden dat veel van de positieve eigenschappen gemakkelijker uitgedrukt kunnen worden, terwijl disharmonische aspecten dat veel moeilijker maken (er zal op zijn minst harder voor gewerkt moeten worden). Als de disharmonische aspecten echt overheersend zijn kan dat ook betekenen dat het iemand door anderen vaker als negatief, vervelend, onaangenaam, enzovoorts wordt gezien. Alles over de verschillende aspecten vind je hier.

5- Kijk welke planeten aspecten maken met de Ascendant

Tenslotte kunnen ook alle planeten aspecten naar de Ascendant zelf maken, en daarbij een verdere wijziging aanbrengen in de manier waarop je jezelf tot uitdrukking brengt. Dat effect is minder sterk dan planeten conjunct de Ascendant of in het eerste huis, maar het effect is wel onmiskenbaar.

Disharmonische aspecten zorgen er voor dat die expressie hoekiger en soms verstorend wordt – soms zijn ze dan een echte stoorzenders, of zorgen ervoor dat mensen net op de verkeerde tijd en plaats iets zeggen. De afstemming op andere mensen en de situatie waarin ze zich bevinden is er soms echt naast, waardoor negatieve reacties worden uitgelokt. Harmonische aspecten zorgen er daarentegen voor dat men op veel mensen een positieve indruk maakt, en dat de reacties goed afgestemd zijn op de omgeving, en de mensen met wie men op dat moment is.

Terug

Ascendant Boogschutter

Heerser Jupiter

De wereld is een avontuurlijke plek, er zijn altijd wel nieuwe dingen om te ervaren, en er is altijd hoop voor de mensen met Ascendant Boogschutter. Er is een onmiskenbaar geloof en enthousiasme bij deze mensen. Grootse plannen, grote beloften en de bereidheid om te verkennen en te experimenteren zijn thema's, hoewel ook werkelijk doen wat beloofd werd niet altijd lukt.

Deze individuen zijn wat rusteloze en vaak actieve mensen. Ze kunnen soms heel direct zijn, maar toch zijn ze aardig genoeg om ze hun fouten te vergeven. De meesten hebben veel te zeggen en te bieden. Hun inzichten en meningen zijn meestal interessant en opwindend, hoewel de details meestal ontbreken. Ze houden van discussie, weten over van alles veel (of doen alsof), en overal waar ze komen wordt het een stuk levendiger.

Mensen met Ascendant Boogschutter hebben overal een mening over, en ze vinden het heerlijk om anderen precies te vertellen wat van dingen denken. Niet alle mensen met deze positie zijn extraverte mensen, maar ze hebben allemaal een manier van bewegen die in ieder geval een bepaald niveau van zelfvertrouwen uitstraalt. Sommigen noemen ze zelfs naïef of overdreven optimistisch. Zelfs de stille mensen deinzen niet terug voor het leven en voor ervaringen opdoen.

Ze verkennen graag nieuwe plekken, zoeken ervaringen op die ze nog niet kennen, willen andere mensen leren kennen en vinden het buitenland een stuk interessanter dan hun geboorteplaats. Ze hebben een hekel om aan een bepaalde kleine groep gebonden te zijn, of dat nu hun vaderland, geboorteplaats of gezin is. Als reizigers zijn ze vriendelijk tegen iedereen die ze ontmoeten, maar ze hebben nooit tijd of zin om een diepgaande en duurzame band aan te gaan. Het onderweg zijn is voor hen belangrijk, niet de aankomst. Ze zijn de grote avonturiers van de dierenriem, die verder willen kijken dan hun neus lang is en het liefst tot achter de horizon willen zien.

Een van de meest innemende eigenschappen is hun bereidheid om een ​​gevoel voor humor te behouden. Zelfs als ze zich neerslachtig voelen, slagen ze erin om humor in het leven te vinden en plezier te hebben met alles wat ze doen. Sommige mensen met Ascendant Boogschutter hebben ook een onstuimig, bijna piratenachtige karakter. Zij houden ervan de dingen ondersteboven te keren en de mensen in spanning te laten welke verrassing zij nu weer in petto hebben. In discussies, waar ze dol op zijn, lanceren ze nieuwe ideeën als rubberballen, alleen maar om te kijken welke kant ze heen springen. Het zijn echte pioniers, mensen die gewoon eens iets willen uitproberen.

Ze zijn zeer opgewekt, enigszins rusteloos, en maken zich zelden zorgen. Soms een paar minuten misschien. Zij hebben een gebrek aan uithoudings-en concentratievermogen; telkens beginnen ze enthousiast aan iets nieuws om het na een paar weken los te laten. Zij hebben ook een groot gevoel voor rechtvaardigheid. Zij hebben er een hekel aan dat mensen getiranniseerd worden en zullen graag naar voren komen om recht en orde te herstellen. Als het ernaar uitziet dat het een lange strijd gaat worden, gebruiken ze een excuus om weer door te gaan naar de volgende ervaring. Zij hebben niet het geduld om vast te houden en missen ook de bezetenheid om een martelaar te worden.

Mensen met Ascendant Boogschutter moet boven alles onafhankelijk zijn. Op hun best stralen ze een zelfverzekerdheid uit die aanstekelijk kan werken. Maar ze willen anderen niet domineren en zelf willen ze zeker niet gedomineerd worden. Zij hebben een hekel om zichzelf of in een kantoorbaan op te sluiten, of in de keuken thuis, of in een huwelijk dat als een vrijheidsbeperking zou kunnen worden ervaren. Hun enige doel in het leven is om zichzelf en de mensen rondom hen te bevrijden, om zo voortdurend hun horizon te verbreden.

Op hun slechtst zijn Boogschutter Ascendanten onverantwoordelijk, onbetrouwbaar en tactloos. Ook zijn ze ontembaar en egoïstisch op een eigenaardige onpersoonlijke manier. Maar zij kunnen ook de grote leiders der mensheid zijn, want zij voelen een sterke neiging om de begane paden te verlaten en de nog niet in kaart gebrachte gebieden van de menselijke ziel te ontdekken.

Een Boogschutter Ascendant betekent automatisch dat het zevende huis – de relatie met de partner – in Tweelingen staat, een teken dat gericht is op sociale contacten, praten en schrijven, en altijd op zoek is naar nieuwe weetjes. Wat beiden gemeenschappelijk hebben is een zekere onrust, en beiden willen graag vrij gelaten worden, dus een verbinding werkt het best als die wat losjes georganiseerd is. Beide tekens houden ook niet van grote emoties en drama – dan zijn ze snel weg.

Aanvullende informatie

Dat je Ascendant in het teken Boogschutter valt vertelt wel het een en ander over de manier waarop je overkomt op anderen, welke indruk je in eerste instantie wekt, hoe je (fysieke) verschijning is, en wat voor jou een kenmerkende manier is om aan nieuwe dingen te beginnen. Maar de combinatie van Ascendant en teken is niet het hele verhaal. Je moet eigenlijk nog vijf andere stappen zetten om het verhaal volledig te maken.

1 – Kijk naar planeten bij de Ascendant of in het eerste huis

Om meer te weten te komen over je Ascendant moet je eigenlijk een persoonlijke geboorte horoscoop hebben, want dan kun je ook zien of er planeten dicht bij de Ascendant zelf staan, of in je eerste huis. Als dat zo is kunnen die op een krachtige manier de expressie wijzigen. De invloed van planeten op deze belangrijke plek kan namelijk sterker zijn dan het teken Boogschutter. Op deze site kun je hier meer lezen over planeten vlak bij de Ascendant of in het eerste huis.

2 – Kijk in welk teken de heerser van de Ascendant staat

Het teken waar de heerser van de Ascendant in staat geeft een verder verfijning aan de manier waarop je je energie naar buiten brengt, en het laat ook zien of je dat gemakkelijk af gaat, of dat daar bepaalde blokkades bij zijn. Als Jupiter, de heerser van het teken Boogschutter, in een Waterteken staat (dus Kreeft, Schorpioen of Vissen) zullen gevoelens, emoties, stemmingen en inspiratie belangrijker worden. Als Jupiter in Aarde tekens staat (dus Stier, Maagd of Steenbok) zal er meer nuchterheid, en een grotere voorkeur voor het concrete en zichtbare zijn. Als Jupiter in Vuur tekens staat (dus Ram, Leeuw of Boogschutter) is er nóg meer enthousiasme en zelfvertrouwen. En als Jupiter in Lucht tekens staat (dus Tweelingen, Weegschaal en Waterman) gaan contacten met andere mensen, en verbindingen maken een grotere rol spelen

3 – Kijk in welk huis de heerser van de Ascendant staat

De planeet die bij Boogschutter hoort is Jupiter. Die wordt daarom de heerser van de Ascendant genoemd. Je zou ook moeten kijken in welk huis die staat – want dat laat zien welk deel van je leven extra belangrijk is en waar je zelf veel energie in stopt. Op deze site kun je hier meer lezen over de heerser van de Ascendant in de twaalf verschillende huizen.

4 – Kijk welke aspecten de heerser van de Ascendant maakt

Het is ook belangrijk om te onderzoeken welke aspecten Jupiter, de heerser van deze Ascendant maakt. Harmonische aspecten zullen er toe leiden dat veel van de positieve eigenschappen gemakkelijker uitgedrukt kunnen worden, terwijl disharmonische aspecten dat veel moeilijker maken (er zal op zijn minst harder voor gewerkt moeten worden). Als de disharmonische aspecten echt overheersend zijn kan dat ook betekenen dat het iemand door anderen vaker als negatief, vervelend, onaangenaam, enzovoorts wordt gezien. Alles over de verschillende aspecten vind je hier.

5- Kijk welke planeten aspecten maken met de Ascendant

Tenslotte kunnen ook alle planeten aspecten naar de Ascendant zelf maken, en daarbij een verdere wijziging aanbrengen in de manier waarop je jezelf tot uitdrukking brengt. Dat effect is minder sterk dan planeten conjunct de Ascendant of in het eerste huis, maar het effect is wel onmiskenbaar.

Disharmonische aspecten zorgen er voor dat die expressie hoekiger en soms verstorend wordt – soms zijn ze dan een echte stoorzenders, of zorgen ervoor dat mensen net op de verkeerde tijd en plaats iets zeggen. De afstemming op andere mensen en de situatie waarin ze zich bevinden is er soms echt naast, waardoor negatieve reacties worden uitgelokt. Harmonische aspecten zorgen er daarentegen voor dat men op veel mensen een positieve indruk maakt, en dat de reacties goed afgestemd zijn op de omgeving, en de mensen met wie men op dat moment is.

Terug

Ascendant Schorpioen

Heerser Pluto

Mensen met Ascendant Schorpioen hebben vaak een sterke, rustige aanwezigheid, maar zijn desondanks moeilijk over het hoofd te zien. Er is iets met hen dat de wereld vertelt dat je maar beter niet over hun grenzen kunt gaan. Hun manier van doen dwingt respect af, en in sommige gevallen ook angst. Ze kunnen stil of luid zijn, maar ze lijken altijd krachtig en vastberaden.

Het zijn zelden mensen die onopgemerkt door het leven gaan. Sommigen van hen zijn zelfs in de war wanneer ze worden geconfronteerd met het feit dat ze zulke sterke reacties van anderen krijgen. Ze lijken dwars door mensen heen te kijken, door oppervlakkigheid heen te kijken. Dit kan voor sommigen behoorlijk intimiderend zijn en voor anderen intrigerend. Ascendant Schorpioen mensen zoeken in hun omgang met anderen naar antwoorden door tussen de regels door te lezen. Oppervlakkige details worden genegeerd wanneer ze gevoel krijgen voor mensen en situaties om hen heen. Dan kunnen ze heel direct zijn, en vragen stellen die proberen diep in je door te dringen.

Deze mensen hechten veel waarde aan hun privacy. Ze hebben een sterke behoefte om hun omgeving te beheersen en zijn experts in strategie. Zelden zullen mensen hun kansen door ongeduld en plotselinge invallen opblazen, ze plannen hun bewegingen zorgvuldig en opzettelijk, vertrouwend op hun geweldige vermogen om anderen aan te voelen en situaties goed in te schatten.

Ascendant Schorpioen is geneigd om het leven heel serieus te nemen, zij kunnen het niet met opgeruimd en licht gemoed tegemoet treden. Misschien een enkele keer, als ze het gevoel hebben dat alles onder controle is. Maar over het algemeen nemen zijn het hele menselijke bestaan serieus, maar het meest serieus zijn ze over zichzelf: wie ze zijn, wat ze hier doen, waar ze heengaan en soms zelfs wanneer ze zullen sterven.

Zij bezitten een levendige fantasie die zij goed onder controle houden. Het zijn mensen die steeds over zichzelf nadenken, en die altijd letten op wat ze voelen bij bepaalde mensen, of in bepaalde situaties. Dat geeft ze ook een bepaalde raadselachtigheid, want ze zullen zelden het achterste van hun tong laten zien; ze houden ervan geheimzinnig te doen, andere mensen te laten gissen naar hun geheimen die ze voor zichzelf houden, terwijl ze het heerlijk vinden om anderen hun geheimen te ontfutselen.

De psyché van de Schorpioen Ascendant is wat gecompliceerder dan die van de meeste andere dierenriemtekens. Op zijn slechtst is hij iemand die valletjes zet, sluw, kwaadaardig en wraakzuchtig. Sommigen zijn echt moeilijke mensen om mee om te gaan, omdat ze steeds lijken te geloven dat anderen alleen door slechte motieven worden gedreven. Dan benaderen ze de wereld via woede en paranoia, en zijn ze hun eigen slechtste vijand.

Maar ze kunnen ook heel anders zijn. Ze zijn niet snel geschokt, en sommigen zijn er  heel goed in om anderen te helpen hun pijn een plek te geven, door gewoon goed te luisteren en niet te oordelen. Ze schrikken niet van sterke emoties.

Ascendant Schorpioen kan ook ergens helemaal induiken en bijna bezeten met een bepaalde taak bezig zijn. Dan voelen ze zich sterk betrokken bij wat ze doen, en laten ze zich ook niet snel afleiden. Als ze zo zijn kun je ze maar beter niet onderbreken door onbelangrijke vraagjes te stellen; dan kunnen ze met de nodige giftigheid laten weten dat ze daar geen enkele waardering voor hebben. Als ze zich ergens helemaal voor inzetten zijn ze ook niet erg bereid om een compromis te sluiten of een nederlaag te accepteren. Juist in die betrokkenheid met iets groters of belangrijkers dan zijzelf vinden zij hun bestemming en zin van het leven.

Als jong volwassenen hebben Ascendant Schorpioen doorgaans al hun levensdoel gevonden; dat kan zijn in hun carrière, hun huwelijk, hun godsdienst of hun politieke partij. Zij hebben een hang naar macht die ze op hun werk, in hun gezin en onder hun vrienden zullen uitoefenen. Op middelbare leeftijd moeten ze een gezagspositie hebben, Hebben ze die niet, dan kunnen ze gaan mokken of rancuneus worden.

Mensen met Ascendant Schorpioen voelen zich aangetrokken tot nuchtere, natuurlijke partners. Betrouwbaarheid bij hun partner is erg belangrijk. Ze zoeken over het algemeen volledige toewijding en hebben weinig geduld met vluchtige partners. Een Schorpioen Ascendant betekent automatisch dat het zevende huis – de relatie met de partner – in Stier staat, een teken dat gericht is op stabiliteit, nuchterheid, trouw en zekerheid. Het zijn beide tekens die een hang hebben naar sensualiteit, dus de seksuele relatie moet wel goed zijn, anders worden beide ontevreden.

Aanvullende informatie

Dat je Ascendant in het teken Schorpioen valt vertelt wel het een en ander over de manier waarop je overkomt op anderen, welke indruk je in eerste instantie wekt, hoe je (fysieke) verschijning is, en wat voor jou een kenmerkende manier is om aan nieuwe dingen te beginnen. Maar de combinatie van Ascendant en teken is niet het hele verhaal. Je moet eigenlijk nog vijf andere stappen zetten om het verhaal volledig te maken.

1 – Kijk naar planeten bij de Ascendant of in het eerste huis

Om meer te weten te komen over je Ascendant moet je eigenlijk een persoonlijke geboorte horoscoop hebben, want dan kun je ook zien of er planeten dicht bij de Ascendant zelf staan, of in je eerste huis. Als dat zo is kunnen die op een krachtige manier de expressie wijzigen. De invloed van planeten op deze belangrijke plek kan namelijk sterker zijn dan het teken Schorpioen. Op deze site kun je hier meer lezen over planeten vlak bij de Ascendant of in het eerste huis.

2 – Kijk in welk teken de heerser van de Ascendant staat

Het teken waar de heerser van de Ascendant in staat geeft een verder verfijning aan de manier waarop je je energie naar buiten brengt, en het laat ook zien of je dat gemakkelijk af gaat, of dat daar bepaalde blokkades bij zijn. Als Pluto, de heerser van het teken Schorpioen, in een Waterteken staat (dus Kreeft, Schorpioen of Vissen) zullen gevoelens, emoties, stemmingen en inspiratie nóg belangrijker worden. Als Pluto in Aarde tekens staat (dus Stier, Maagd of Steenbok) zal er meer nuchterheid, en een grotere voorkeur voor het concrete en zichtbare zijn. Als Pluto in Vuur tekens staat (dus Ram, Leeuw of Boogschutter) is er meer enthousiasme en zelfvertrouwen. En als Pluto in Lucht tekens staat (dus Tweelingen, Weegschaal en Waterman) gaan contacten met andere mensen, en verbindingen maken een grotere rol spelen

3 – Kijk in welk huis de heerser van de Ascendant staat

De planeet die bij Schorpioen hoort is Pluto. Die wordt daarom de heerser van de Ascendant genoemd. Je zou ook moeten kijken in welk huis die staat – want dat laat zien welk deel van je leven extra belangrijk is en waar je zelf veel energie in stopt. Op deze site kun je hier meer lezen over de heerser van de Ascendant in de twaalf verschillende huizen.

4 – Kijk welke aspecten de heerser van de Ascendant maakt

Het is ook belangrijk om te onderzoeken welke aspecten Pluto de heerser van deze Ascendant maakt. Harmonische aspecten zullen er toe leiden dat veel van de positieve eigenschappen gemakkelijker uitgedrukt kunnen worden, terwijl disharmonische aspecten dat veel moeilijker maken (er zal op zijn minst harder voor gewerkt moeten worden). Als de disharmonische aspecten echt overheersend zijn kan dat ook betekenen dat het iemand door anderen vaker als negatief, vervelend, onaangenaam, enzovoorts wordt gezien. Alles over de verschillende aspecten vind je hier.

5- Kijk welke planeten aspecten maken met de Ascendant

Tenslotte kunnen ook alle planeten aspecten naar de Ascendant zelf maken, en daarbij een verdere wijziging aanbrengen in de manier waarop je jezelf tot uitdrukking brengt. Dat effect is minder sterk dan planeten conjunct de Ascendant of in het eerste huis, maar het effect is wel onmiskenbaar.

Disharmonische aspecten zorgen er voor dat die expressie hoekiger en soms verstorend wordt – soms zijn ze dan een echte stoorzenders, of zorgen ervoor dat mensen net op de verkeerde tijd en plaats iets zeggen. De afstemming op andere mensen en de situatie waarin ze zich bevinden is er soms echt naast, waardoor negatieve reacties worden uitgelokt. Harmonische aspecten zorgen er daarentegen voor dat men op veel mensen een positieve indruk maakt, en dat de reacties goed afgestemd zijn op de omgeving, en de mensen met wie men op dat moment is.

Terug

Ascendant Weegschaal

Heerser Venus

Iedereen lijkt mensen met Ascendant Weegschaal wel aardig te vinden. Ze komen gezellig en eerlijk over. Kijk wat beter naar hun leven, en deze aardige mensen hebben misschien nogal wat problemen gehad in hun relaties. Sommigen van hen hebben een reeks relaties gehad, elk met een eigen verhaal. Ze trekken moeiteloos anderen naar zich toe. Bovendien weten ze gewoon niet wat ze met zichzelf moeten doen zonder een belangrijke ander in hun leven.

Ze hebben een charmante glimlach en een vriendelijke benadering van anderen. In eerste instantie doen ze heel gezellig en gemakkelijk, en in tweede instantie ook. Ze houden niet van confrontaties, maar als het moet kunnen ze wel degelijk goed beargumenteren waarom ze een bepaald standpunt hebben ingenomen. Maar soms zullen ze gewoon toegeven om de sfeer niet te slecht te laten worden. Uiteindelijk willen ze liever dat alles weer pais en vree wordt dan dat ze een ruzie “winnen”. Liever geluk dan gelijk.

Zelfs als ze er niet speciaal goed uitzien, zijn ze toch op een bepaalde manier aantrekkelijk. Maar de meesten besteden wel de nodige aandacht aan hun persoonlijke uiterlijk: de kleuren matchen met elkaar, hun haar is verzorgd, ze letten op hoe ze lopen en staan. Ze zien er niet perse uit zoals iedereen, maar het is duidelijk dat ze er op letten wat ze dragen en hoe ze er uit zien.

Mensen met Ascendant Weegschaal kunnen overtuigend zijn, al zullen ze dat op een vriendelijke en respectvolle manier doen. Maar ze weten wat werkt in een relatie en daar maken ze ook gebruik van. Weegschaal-mensen hebben een goed gevoel voor evenwicht, ze snappen dat het een geven en nemen is, maar dat betekent niet dat ze niet zullen proberen hun doelen te bereiken door zachte middelen en vriendelijk argumenteren. Ook kunnen ze goed bemiddelen bij conflicten – “voor beide standpunten valt wel iets te zeggen”. Op die manier weten ze vaak de strijdende partijen te verzoenen. Het archetype van Ascendant Weegschaal is wel de diplomaat die actief heen en weer gaand tussen twee partijen er in slaagt om ze nader tot elkaar te brengen.

Het zijn dus vaak aardige mensen, goedgemanierd, tactvol, zacht, het voorbeeld van goede smaak en algemene ontwikkeling. Zij hebben behoefte aan harmonie om zich heen en zijn erg gesteld op vriendschappen en beleefde omgangsvormen. Zij brengen wel eens een kleine attentie mee voor familieleden en buren. Ze houden van kunst, van mooie dingen en mooie mensen, en hun huis laat zien dat ze een eigen smaak hebben.

Ze zijn bij uitstek gericht op de buitenkant, en de verschijning. Natúúrlijk zit echte schoonheid van binnen, maar dan kun je je toch nog wel goed kleden? Ze letten op harmonie, evenwicht, op elkaar afgestemde kleuren – en als er een feestje is denken ze van tevoren na wie ze aan elkaar zouden kunnen koppelen. Niets mooiers dan een conversatie op niveau, gelijkgestemden die ook beschaafd en vriendelijk zijn. Als iedereen gelukkig is zijn zij het ook.

Helaas voor de Ascendant Weegschalen, de werkelijkheid gooit wel eens roet in het eten. Als een crisis opdoemt hebben ze bijzonder weinig weerstandsvermogen. Weegschalen hebben een broertje dood aan beslissingen nemen, want als je één oplossing kiest verwerp je de andere en verwerping van wat dan ook is voor de Weegschaal een grote zonde. Als ze wel een keus moéten maken, dan worden ze slachtoffer van het ‘Maar als .. … syndroom: ‘Zou het beter geweest zijn als ik een andere weg had ingeslagen ?’

Op hun best zijn Ascendant Weegschaal mensen de vriendelijkheid zelve. In hun leven staat slagen in het leggen van menselijke contacten centraal. Zonder vriendschap voelen ze zich diep bedroefd, onvolledig en zonder doel in het leven. Maar binnen de straal van genegenheid, in het bijzonder in het huwelijk of de vaste relatie, worden zij waarlijk mens. Zij mogen dan niet heel avontuurlijk zijn, ze houden zich verre van het extreme, en hebben een grote voorkeur voor het veilige midden – maar ze laten wel zien dat het in de wereld uiteindelijk altijd om de liefde draait.

Als ze ergens conflicten bespeuren, maken ze zich het liefst uit de voeten, maar de ironie is dat ze juist worden aangetrokken tot bekwame, actieve partners. Een Weegschaal Ascendant betekent automatisch dat het zevende huis – de relatie met de partner – in Ram staat, een teken dat juist sterk gericht is op actie, energie, initiatief en zo af en toe eens een lekkere ruzie om alles weer duidelijk te  krijgen. Daarom worden hun relaties soms gekenmerkt door gekibbel of conflict.

Aanvullende informatie

Dat je Ascendant in het teken Vissen valt vertelt wel het een en ander over de manier waarop je overkomt op anderen, welke indruk je in eerste instantie wekt, hoe je (fysieke) verschijning is, en wat voor jou een kenmerkende manier is om aan nieuwe dingen te beginnen. Maar de combinatie van Ascendant en teken is niet het hele verhaal. Je moet eigenlijk nog vijf andere stappen zetten om het verhaal volledig te maken.

1 – Kijk naar planeten bij de Ascendant of in het eerste huis

Om meer te weten te komen over je Ascendant moet je eigenlijk een persoonlijke geboorte horoscoop hebben, want dan kun je ook zien of er planeten dicht bij de Ascendant zelf staan, of in je eerste huis. Als dat zo is kunnen die op een krachtige manier de expressie wijzigen. De invloed van planeten op deze belangrijke plek kan namelijk sterker zijn dan het teken Weegschaal. Op deze site kun je hier meer lezen over planeten vlak bij de Ascendant of in het eerste huis.

2 – Kijk in welk teken de heerser van de Ascendant staat

Het teken waar de heerser van de Ascendant in staat geeft een verder verfijning aan de manier waarop je je energie naar buiten brengt, en het laat ook zien of je dat gemakkelijk af gaat, of dat daar bepaalde blokkades bij zijn. Als Venus, de heerser van het teken Weegschaal, in een Waterteken staat (dus Kreeft, Schorpioen of Vissen) zullen gevoelens, emoties, stemmingen en inspiratie belangrijker worden. Als Venus in Aarde tekens staat (dus Stier, Maagd of Steenbok) zal er meer nuchterheid, en een grotere voorkeur voor het concrete en zichtbare zijn. Als Venus in Vuur tekens staat (dus Ram, Leeuw of Boogschutter) is er meer enthousiasme en zelfvertrouwen. En als Venus in Lucht tekens staat (dus Tweelingen, Weegschaal en Waterman) gaan contacten met andere mensen, en verbindingen maken een nóg grotere rol spelen

3 – Kijk in welk huis de heerser van de Ascendant staat

De planeet die bij Weegschaal hoort is Venus. Die wordt daarom de heerser van de Ascendant genoemd. Je zou ook moeten kijken in welk huis die staat – want dat laat zien welk deel van je leven extra belangrijk is en waar je zelf veel energie in stopt. Op deze site kun je hier meer lezen over de heerser van de Ascendant in de twaalf verschillende huizen.

4 – Kijk welke aspecten de heerser van de Ascendant maakt

Het is ook belangrijk om te onderzoeken welke aspecten Venus, de heerser van deze Ascendant maakt. Harmonische aspecten zullen er toe leiden dat veel van de positieve eigenschappen gemakkelijker uitgedrukt kunnen worden, terwijl disharmonische aspecten dat veel moeilijker maken (er zal op zijn minst harder voor gewerkt moeten worden). Als de disharmonische aspecten echt overheersend zijn kan dat ook betekenen dat het iemand door anderen vaker als negatief, vervelend, onaangenaam, enzovoorts wordt gezien. Alles over de verschillende aspecten vind je hier.

5- Kijk welke planeten aspecten maken met de Ascendant

Tenslotte kunnen ook alle planeten aspecten naar de Ascendant zelf maken, en daarbij een verdere wijziging aanbrengen in de manier waarop je jezelf tot uitdrukking brengt. Dat effect is minder sterk dan planeten conjunct de Ascendant of in het eerste huis, maar het effect is wel onmiskenbaar.

Disharmonische aspecten zorgen er voor dat die expressie hoekiger en soms verstorend wordt – soms zijn ze dan een echte stoorzenders, of zorgen ervoor dat mensen net op de verkeerde tijd en plaats iets zeggen. De afstemming op andere mensen en de situatie waarin ze zich bevinden is er soms echt naast, waardoor negatieve reacties worden uitgelokt. Harmonische aspecten zorgen er daarentegen voor dat men op veel mensen een positieve indruk maakt, en dat de reacties goed afgestemd zijn op de omgeving, en de mensen met wie men op dat moment is.

Terug

Ascendant Maagd

Heerser Mercurius

Mensen met Ascendant Maagd zijn vaak een beetje ingetogen in hun persoonlijke manieren en uiterlijk. Over het algemeen is er een intelligente en gereserveerde uitstraling die onmiskenbaar is. In een nieuwe situatie wachten ze liever eerst even af. Dit zijn eigenlijk ietwat verlegen mensen die tijd nodig hebben om dingen om hen heen te analyseren voordat ze zich werkelijk thuis voelen in een nieuwe situatie, of bij onbekende mensen. Sommigen zijn in staat om hen even deze ruimte te geven, en dan blijken ze vriendelijk en hartelijk, maar anderen oordelen sneller en menen een nogal afstandelijke, koele en zelfs kritische manier te zien.

Ze staan bekend als rustige, in eerste instantie weinig opvallende mensen die liever in een achterkamertje werken dan dat ze de glorie en het prestige van persoonlijke erkenning nastreven. Dikwijls zijn ze timide, vooral in situaties waarin ze zich onzeker voelen. Zodra ze de kans hebben gekregen om op te warmen voor nieuwe mensen en situaties, zul je merken dat ze veel te bieden hebben. Ze hebben een dan vaak een rustige, niet opdringerige charme.  

Ze helpen je uit de problemen, vaak op een concrete en praktische manier, of door gewoon de juiste vragen te stellen waardoor je zelf beter ziet wat je zou moeten doen. Ze zijn namelijk buitengewoon goed in analyseren, en zien wat in een bepaalde situatie belangrijk is, en wat minder van belang. Daardoor kunnen ze ook goed aangeven wat de meeste prioriteit zou moeten krijgen – en dat maakt ze tot hele efficiënte werkers die veel gedaan krijgen in korte tijd. Omdat ze ook op die manier naar jou kijken, heb je vaak wel het gevoel dat je echt gezien wordt, en als je hen iets vertelt reageren ze meestal op datgene wat jij ook het belangrijkst vindt in je verhaal.

Een van de belangrijkste kenmerken van deze positie is lichaamsbewustzijn. Mensen met Ascendant Maagd zijn gevoelig voor elk ongemak of andere signalen die hun lichaam hen geeft. Velen zijn vooral geïnteresseerd in en bezorgd over de lichamelijke gezondheid, en sommigen voelen zich aangetrokken tot het bewustzijn van lichaam en geest en oefeningen zoals yoga. Ze zijn vaak nogal kieskeurig over eten, of er in ieder geval erg van bewust wat ze naar binnen werken. Hoewel sommigen een goede eetlust hebben, kan er een onmiskenbare kieskeurigheid zijn over wat ze in hun lichaam stoppen. En als ze een crème gebruiken zullen ze eerst nalezen wat er precies in zit.

Een valkuil voor Ascendant Maagd mensen is de neiging om zich veel zorgen te maken, vooral wanneer ze met nieuwe situaties worden geconfronteerd. Hun actieve geest kan zich soms allerlei situaties voor de geest halen die verkeerd zouden kunnen aflopen – maar die op dat moment helemaal niet aan de orde zijn.

Maagd-mensen zijn doortrokken van een praktische levenshouding. Ze houden alles kritisch in de gaten, ook zichzelf. Zij onderzoeken, stellen vragen en proberen dingen te verbeteren. Zij zien het leven meer als een aantal nooit eindigende opdrachten, de ene prettig, de andere zwaar, maar alle even noodzakelijk.

Het koren wordt van het kaf gescheiden; het koren wordt weer tussen stenen fijngemalen waarbij het omhulsel verwijderd wordt. Dit proces van analyse en onderscheid tussen het nuttige en het overbodige staat centraal in het denken van de Maagd Ascendant. Zij houden ervan dingen tot op de kern af te pellen en alleen de ideeën en gevoelens te laten meetellen die van belang zijn.

Als ze egoïstisch zijn, dan is dat meestal ín de vorm van een zekere arrogantie; zij vinden nogal eens dat ze het allemaal beter weten; een subtiele vorm van kritiek op anderen.

Hun scherpzinnigheid leidt ertoe dat ze het leven in vakken verdelen. Zij bezitten een nogal overdreven gevoel voor perfectie, wat betekent dat zij niet zullen rusten voordat ieder detail zeer precies is uitgevoerd. Dit maakt dat ze dikwijls zenuwachtig en rusteloos zijn, waardoor ze niet kunnen slapen als ze de oplossing voor een probleem niet hebben gevonden. Soms zijn het echte tobbers; ze maken zich altijd ergens zorgen over en zijn niet in staat zich te ontspannen en van het leven te genieten.

Zij houden zich dikwijls bezig met morele vraagstukken; een ‘vrijblijvende’ houding is niets voor de Maagd. Ze kunnen ook pragmatisch zijn en bekijken een probleem liever uit allerlei invalshoeken, dan dat ze voor een zwart-wit oplossing kiezen.

Op hun slechtst lijken Maagd-Ascendant-mensen koel, droog en pedant. Op hun best teven ze in een frisse en rustige omgeving waar ze heel vriendelijk en behulpzaam voor anderen kunnen zijn.

Een Maagd Ascendant betekent automatisch dat het zevende huis – de relatie met de partner – in Vissen staat, een teken dat juist sterk gericht is op sfeer en voelen. Daardoor kunnen ze de neiging hebben om mensen aan te trekken (of zich aangetrokken te voelen tot) mensen die hulp nodig hebben, maar ook tot kunstenaars, of mensen met een sterke spirituele belangstelling. Ondanks hun neiging om goed georganiseerd en professioneel over te komen, kunnen relaties soms rommelig zijn, simpelweg omdat deze mensen hun partners en partnerschappen niet altijd duidelijk zien, of omdat de partner zich niet altijd wil houden aan de strakke schema’s.

Aanvullende informatie

Dat je Ascendant in het teken Maagd valt vertelt wel het een en ander over de manier waarop je overkomt op anderen, welke indruk je in eerste instantie wekt, hoe je (fysieke) verschijning is, en wat voor jou een kenmerkende manier is om aan nieuwe dingen te beginnen. Maar de combinatie van Ascendant en teken is niet het hele verhaal. Je moet eigenlijk nog vijf andere stappen zetten om het verhaal volledig te maken.

1 – Kijk naar planeten bij de Ascendant of in het eerste huis

Om meer te weten te komen over je Ascendant moet je eigenlijk een persoonlijke geboorte horoscoop hebben, want dan kun je ook zien of er planeten dicht bij de Ascendant zelf staan, of in je eerste huis. Als dat zo is kunnen die op een krachtige manier de expressie wijzigen. De invloed van planeten op deze belangrijke plek kan namelijk sterker zijn dan het teken Vissen. Op deze site kun je hier meer lezen over planeten vlak bij de Ascendant of in het eerste huis.

2 – Kijk in welk teken de heerser van de Ascendant staat

Het teken waar de heerser van de Ascendant in staat geeft een verder verfijning aan de manier waarop je je energie naar buiten brengt, en het laat ook zien of je dat gemakkelijk af gaat, of dat daar bepaalde blokkades bij zijn. Als Mercurius, de heerser van het teken Maagd, in een Waterteken staat (dus Kreeft, Schorpioen of Vissen) zullen gevoelens, emoties, stemmingen en inspiratie belangrijker worden. Als Mercurius in Aarde tekens staat (dus Stier, Maagd of Steenbok) zal er nóg meer nuchterheid, en een grotere voorkeur voor het concrete en zichtbare zijn. Als Mercurius in Vuur tekens staat (dus Ram, Leeuw of Boogschutter) is er meer enthousiasme en zelfvertrouwen. En als Mercurius in Lucht tekens staat (dus Tweelingen, Weegschaal en Waterman) gaan contacten met andere mensen, en verbindingen maken een grotere rol spelen

3 – Kijk in welk huis de heerser van de Ascendant staat

De planeet die bij Maagd hoort is Mercurius. Die wordt daarom de heerser van de Ascendant genoemd. Je zou ook moeten kijken in welk huis die staat – want dat laat zien welk deel van je leven extra belangrijk is en waar je zelf veel energie in stopt. Op deze site kun je hier meer lezen over de heerser van de Ascendant in de twaalf verschillende huizen.

4 – Kijk welke aspecten de heerser van de Ascendant maakt

Het is ook belangrijk om te onderzoeken welke aspecten Mercurius, de heerser van deze Ascendant maakt. Harmonische aspecten zullen er toe leiden dat veel van de positieve eigenschappen gemakkelijker uitgedrukt kunnen worden, terwijl disharmonische aspecten dat veel moeilijker maken (er zal op zijn minst harder voor gewerkt moeten worden). Als de disharmonische aspecten echt overheersend zijn kan dat ook betekenen dat het iemand door anderen vaker als negatief, vervelend, onaangenaam, enzovoorts wordt gezien. Alles over de verschillende aspecten vind je hier.

5- Kijk welke planeten aspecten maken met de Ascendant

Tenslotte kunnen ook alle planeten aspecten naar de Ascendant zelf maken, en daarbij een verdere wijziging aanbrengen in de manier waarop je jezelf tot uitdrukking brengt. Dat effect is minder sterk dan planeten conjunct de Ascendant of in het eerste huis, maar het effect is wel onmiskenbaar.

Disharmonische aspecten zorgen er voor dat die expressie hoekiger en soms verstorend wordt – soms zijn ze dan een echte stoorzenders, of zorgen ervoor dat mensen net op de verkeerde tijd en plaats iets zeggen. De afstemming op andere mensen en de situatie waarin ze zich bevinden is er soms echt naast, waardoor negatieve reacties worden uitgelokt. Harmonische aspecten zorgen er daarentegen voor dat men op veel mensen een positieve indruk maakt, en dat de reacties goed afgestemd zijn op de omgeving, en de mensen met wie men op dat moment is.

Terug

Ascendant Leeuw

Heerser Zon

Mensen met Ascendant Leeuw kunnen het niet helpen, maar ze worden opgemerkt zo gauw ze ergens verschijnen. Ze stralen een speciale energie en magnetisme uit die de aandacht van anderen trekken. Soms is het omdat het luide mensen zijn die veel aandacht besteden aan hun persoonlijke uiterlijk (vooral hun haar!); andere keren is het te wijten aan een koninklijke manier van doen, trots, zelfverzekerd, met een charisma dat gemakkelijk de interesse van anderen wekt. Nederigheid ligt hen beslist niet, en ze hebben een groot eergevoel.

Wie de toorn van een Leeuw Ascendant wil opwekken (niet aan te raden overigens) moet eens een vernederende opmerking maken, of hun eergevoel aantasten. Dan kunnen ze bijzonder krachtig en fel uit de hoek komen, de ander meer dan duidelijk makend dat ze dat niet accepteren.

Ze zijn erg zelfbewust en lichaamsbewust. Ze weten heel goed hoe ze overkomen en letten van nature op de manier waarop anderen naar hen kijken. Een extreem voorbeeld van een Leeuw Ascendant is de bodybuilder – die er jarenlang aan kan werken om “het ideale lichaam” te bereiken, een lichaam dat gezien mag worden. Andere keren zijn ze nogal snobistisch, vooral bewust van hun imago, en dan letten ze er ook op of de mensen met wie ze samenzijn hun aanzien verhogen of verlagen. In dat laatste geval maken ze zich, zo snel als kan, uit de voeten. Maar dat zijn de uitzonderingen; zolang ze maar zo nu en dan bewondering krijgen zijn ze vaak erg hartelijk voor anderen. Een Leeuw Ascendant die niet geplaagd wordt door overmatige eigendunk is er vaak erg op gericht om er voor te zorgen dat anderen zich goed voelen, dat ze zich gezien en welkom voelen. Ze kunnen zich wel degelijk bekommeren om anderen; ze willen graag dat iedereen zich goed voelt, en dat maakt ze vaak erg hartelijke mensen. En waar de Kreeft Ascendant dat doet door voor anderen te zorgen, doet de Leeuw Ascendant dat door complimenten te geven.

Vaak hebben ze het gevoel dat ze op het podium staan, zelfs in de privacy van hun eigen huis, zozeer zijn ze zich bewust van het feit dat anderen naar hen kijken. Ze zijn zeker geneigd om te overschatten hoe vaak anderen aan hen denken. Zelfs als ze gewoon over straat lopen veronderstellen ze dat veel mensen naar hen kijken.

Ze vinden dat zij krachtens hun geboorte en verschijning een paar streepjes vóór hebben en wijden hun leven grotendeels aan het verwerven van dat rechtmatig plekje onder de Zon. Het leven is voor hen een spel dat gespeeld moet worden en waarvan men moet genieten. Zij zijn ware levensgenieters, meestal wel vrolijk, en kunnen maar weinig begrip opbrengen voor mensen die het leven maar moeilijk vinden; niet zeuren, spelen!

Dat betekent echter niet dat ze lui zijn. Ze houden van hard werken en van orders geven, om zo de grote lijn van het werk te kunnen overzien. Ze zien zichzelf graag en willen ook door anderen gezien worden als de grote baas of bazin, die de minder belangrijke dingen aan ‘zijn mensen’ overlaat. Dit zijn bij uitstek managers, hetzij van beroep, hetzij van karakter.

Ascendant Leeuw-mensen hebben als minder prettige eigenschap dat ze dominerend kunnen zijn. Zij kunnen een gezelschap mensen nadrukkelijk aan zich binden en dan moet men zich ook nog dankbaar tonen voor het feit dat zij willen bepalen wat er gaat gebeuren. Maar hoewel zij van macht en positie houden, willen ze toch niet vechten voor hun autoriteit. Liever willen ze dat anderen gewoon erkennen dat zij bijzonder zijn. Als u hen een complimentje geeft, doen zij alles voor u.

Maar een kritische opmerking, of gewoon genegeerd worden, verdragen ze een stuk moeilijker. Ze zijn wat minder gewend om echt te moeten vechten voor erkenning – het raakt ze zo diep dat ze zich soms gekwetst terug trekken. Maar niet voor lang. Als ze dan weer terugkomen doen ze dat het liefst een beetje dramatisch.

Leeuw Ascendant mensen hebben vaak een sterke fysieke gesteldheid. Ze besteden speciale aandacht aan hun persoonlijke uitstraling. Meestal kiezen ze kleding en kapsels die jeugdig zijn. Ongeacht hun werkelijke leeftijd zijn het kinderen in hart en nieren.

Succes op liefdesgebied is erg belangrijk voor hun eigenwaarde. Een Leeuw Ascendant betekent automatisch dat het zevende huis – de relatie met de partner – in Waterman staat, een teken dat sterk gericht is op vriendschap. Beiden zijn erg mens- gericht, maar de Waterman is over het algemeen wat koeler en afstandelijker. Via de partner zou hij of zij kunnen leren wat minder op zichzelf gericht te zijn, en meer het algemeen belang voor ogen houden.

Aanvullende informatie

Dat je Ascendant in het teken Leeuw valt vertelt wel het een en ander over de manier waarop je overkomt op anderen, welke indruk je in eerste instantie wekt, hoe je (fysieke) verschijning is, en wat voor jou een kenmerkende manier is om aan nieuwe dingen te beginnen. Maar de combinatie van Ascendant en teken is niet het hele verhaal. Je moet eigenlijk nog vijf andere stappen zetten om het verhaal volledig te maken.

1 – Kijk naar planeten bij de Ascendant of in het eerste huis

Om meer te weten te komen over je Ascendant moet je eigenlijk een persoonlijke geboorte horoscoop hebben, want dan kun je ook zien of er planeten dicht bij de Ascendant zelf staan, of in je eerste huis. Als dat zo is kunnen die op een krachtige manier de expressie wijzigen. De invloed van planeten op deze belangrijke plek kan namelijk sterker zijn dan het teken Leeuw. Op deze site kun je hier meer lezen over planeten vlak bij de Ascendant of in het eerste huis.

2 – Kijk in welk teken de heerser van de Ascendant staat

Het teken waar de heerser van de Ascendant in staat geeft een verder verfijning aan de manier waarop je je energie naar buiten brengt, en het laat ook zien of je dat gemakkelijk af gaat, of dat daar bepaalde blokkades bij zijn. Als de Zon, de heerser van het teken Leeuw, in een Waterteken staat (dus Kreeft, Schorpioen of Vissen) zullen gevoelens, emoties, stemmingen en inspiratie belangrijker worden. Als de Zon in Aarde tekens staat (dus Stier, Maagd of Steenbok) zal er meer nuchterheid, en een grotere voorkeur voor het concrete en zichtbare zijn. Als de Zon in Vuur tekens staat (dus Ram, Leeuw of Boogschutter) is er nóg meer enthousiasme en zelfvertrouwen. En als de Zon in Lucht tekens staat (dus Tweelingen, Weegschaal en Waterman) gaan contacten met andere mensen, en verbindingen maken een grotere rol spelen

3 – Kijk in welk huis de heerser van de Ascendant staat

De planeet die bij Leeuw hoort is de Zon. Die wordt daarom de heerser van de Ascendant genoemd. Je zou ook moeten kijken in welk huis die staat – want dat laat zien welk deel van je leven extra belangrijk is en waar je zelf veel energie in stopt. Op deze site kun je hier meer lezen over de heerser van de Ascendant in de twaalf verschillende huizen.

4 – Kijk welke aspecten de heerser van de Ascendant maakt

Het is ook belangrijk om te onderzoeken welke aspecten de Zon, de heerser van deze Ascendant maakt. Harmonische aspecten zullen er toe leiden dat veel van de positieve eigenschappen gemakkelijker uitgedrukt kunnen worden, terwijl disharmonische aspecten dat veel moeilijker maken (er zal op zijn minst harder voor gewerkt moeten worden). Als de disharmonische aspecten echt overheersend zijn kan dat ook betekenen dat het iemand door anderen vaker als negatief, vervelend, onaangenaam, enzovoorts wordt gezien. Alles over de verschillende aspecten vind je hier.

5- Kijk welke planeten aspecten maken met de Ascendant

Tenslotte kunnen ook alle planeten aspecten naar de Ascendant zelf maken, en daarbij een verdere wijziging aanbrengen in de manier waarop je jezelf tot uitdrukking brengt. Dat effect is minder sterk dan planeten conjunct de Ascendant of in het eerste huis, maar het effect is wel onmiskenbaar.

Disharmonische aspecten zorgen er voor dat die expressie hoekiger en soms verstorend wordt – soms zijn ze dan een echte stoorzenders, of zorgen ervoor dat mensen net op de verkeerde tijd en plaats iets zeggen. De afstemming op andere mensen en de situatie waarin ze zich bevinden is er soms echt naast, waardoor negatieve reacties worden uitgelokt. Harmonische aspecten zorgen er daarentegen voor dat men op veel mensen een positieve indruk maakt, en dat de reacties goed afgestemd zijn op de omgeving, en de mensen met wie men op dat moment is.

Terug

Ascendant Kreeft

Heerser Maan

Deze mensen komen over als zachtaardige wezens. Ze hebben iets bekends: ze zijn de man van hiernaast, het buurmeisje. Ze doen vertrouwelijk aan. Wanneer ze een kamer binnenkomen, trekken ze niet meteen de aandacht. Ze kijken liever eerst even de kat uit de boom, en ze willen zich er eerst van vergewissen dat alles veilig is.

De grote tegenstelling bij Ascendant Kreeft is dat ze aan de ene kant graag druk bezig zijn met praktische, alledaagse dingen, maar dat ze aan de andere kant naar binnen gekeerde mensen zijn met een kwetsbaar gevoelsleven. Ze lijken onzelfzuchtig en kunnen veel warmte, liefde en aandacht geven aan hen die dat nodig hebben – en soms ook wel aan hen die dat helemaal niet nodig hebben, maar toevallig in de buurt waren. Ze willen anderen graag beschermen en koesteren en zijn er heel goed in om anderen op hun gemak te stellen en voor ze te zorgen. Maar daarmee kunnen ze gemakkelijk in het gevoel terecht komen dat niemand hén ziet en verzuchten: ‘Niemand geeft iets om mij: niemand begrijpt dat ik ook genegenheid en aandacht nodig heb.’

Met andere woorden, zij hebben wel aanleg om medelijden met zichzelf te hebben en sommigen van hen zijn er dol op om stilletjes in een hoekje te gaan zitten om hun grieven te koesteren. Deze gekwetste gevoelens komen vooral voor als ze vinden dat ze niet voldoende worden gewaardeerd voor de aandacht die zij aan anderen hebben besteed.

Hun eerste instinct, wanneer ze worden bedreigd of onfatsoenlijk worden bejegend, is om zichzelf te beschermen. Wanneer zich nieuwe situaties voordoen, kunnen ze zich onmiddellijk terugtrekken of verlegen zijn. Over het algemeen komen deze mensen over als zorgzame mensen. Ze lijken heel lief - zelfs onschuldig. Meestal lijken deze mensen bescheiden genoeg om redelijk benaderbaar te zijn. Sommige mensen met  Kreeft Ascendant hebben zich echter zozeer in zichzelf teruggetrokken dat ze precies het tegenovergestelde zijn. Ze lijken dan erg introvert en in zichzelf gekeerd.

Een Ascendant Kreeft betekent dat de wereld voelend verkend wordt via impressies, gevoeligheid voor sferen en stemming – om te weten wat ze van iemand vinden onderzoeken ze het gevoel dat hij of zij bij hen oproept. Dat maakt het soms moeilijk om het onderscheid te zien tussen projectie en impressie. Met andere woorden – ze zien niet altijd dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor wat ze voelen, maar zoeken de oorzaak daarvan altijd bij de ander of de situatie waar ze in zitten. Maar daarmee geven ze ook de macht uit handen, want ze zien de buitenwereld als datgene wat hun gevoelens veroorzaakt.

Wat hun opvattingen over de moraal betreft zijn ze nogal ontvankelijk voor algemeen aanvaarde meningen, doch kunnen aan de andere kant merkwaardig vasthoudend zijn waar het (hun) principes betreft.

In zowel hun huiselijk leven als in de contacten met de buitenwereld via bijvoorbeeld werk zijn ze geneigd om confrontaties te vermijden. Als ze vermoeden dat wat ze willen zeggen misschien moeilijk voor de ander is om te ontvangen zullen ze het erg omslachtig voorzichtig duidelijk proberen te maken, zodat het soms niet helemaal duidelijk is wat ze eigenlijk willen zeggen. Aan de andere kant – juist omdat ze ergernissen een beetje oppotten, kan het wel eens gebeuren dat ze voor iedereen onverwachts plotseling uitvallen, en laten merken dat ze gekwetst zijn.

Als bron van inspiratie zullen ze in gedachten eerder naar het verleden terugkeren, dan dat ze zich een beeld proberen te vormen van wat de toekomst zal brengen. Daarom zijn ze emotioneel erg behoudend; zij houden krampachtig vast wat ze hebben. Met het stijgen der jaren reageren ze steeds schrikachtiger op een verandering. Omdat ze nogal gevoelig zijn voor hun omgeving, kunnen ze ook gemakkelijk in de war raken, vooral in het openbaar. Zij hebben behoefte aan een door henzelf ingericht huis waar ze zichzelf kunnen nestelen om geestelijk weer een beetje bij te komen. Familie is erg belangrijk voor ze, als bron van identiteit, continuïteit, en vertrouwen.

Een Kreeft Ascendant betekent automatisch dat het zevende huis – de relatie met de partner – in Steenbok staat, een teken dat sterk gericht is op structuur en veiligheid. Ze functioneren het beste wanneer hun partner blijk geeft van kracht, financiële en emotionele stabiliteit en knowhow. In feite geeft Kreeft Ascendant er de voorkeur aan als hun relatie duidelijk gedefinieerde regels heeft. Veiligheid is de basisbehoefte en ze zijn over het algemeen meer dan bereid om wat persoonlijke vrijheid op te geven om die te krijgen. Als het om het huwelijk gaat, hebben ze een nogal nuchtere, praktische benadering.

Aanvullende informatie

Dat je Ascendant in het teken Kreeft valt vertelt wel het een en ander over de manier waarop je overkomt op anderen, welke indruk je in eerste instantie wekt, hoe je (fysieke) verschijning is, en wat voor jou een kenmerkende manier is om aan nieuwe dingen te beginnen. Maar de combinatie van Ascendant en teken is niet het hele verhaal. Je moet eigenlijk nog vijf andere stappen zetten om het verhaal volledig te maken.

1 – Kijk naar planeten bij de Ascendant of in het eerste huis

Om meer te weten te komen over je Ascendant moet je eigenlijk een persoonlijke geboorte horoscoop hebben, want dan kun je ook zien of er planeten dicht bij de Ascendant zelf staan, of in je eerste huis. Als dat zo is kunnen die op een krachtige manier de expressie wijzigen. De invloed van planeten op deze belangrijke plek kan namelijk sterker zijn dan het teken Kreeft. Op deze site kun je hier meer lezen over planeten vlak bij de Ascendant of in het eerste huis.

2 – Kijk in welk teken de heerser van de Ascendant staat

Het teken waar de heerser van de Ascendant in staat geeft een verder verfijning aan de manier waarop je je energie naar buiten brengt, en het laat ook zien of je dat gemakkelijk af gaat, of dat daar bepaalde blokkades bij zijn. Als de Maan, de heerser van het teken Kreeft, in een Waterteken staat (dus Kreeft, Schorpioen of Vissen) zullen gevoelens, emoties, stemmingen en inspiratie nóg belangrijker worden. Als de Maan in Aarde tekens staat (dus Stier, Maagd of Steenbok) zal er meer nuchterheid, en een grotere voorkeur voor het concrete en zichtbare zijn. Als de Maan in Vuur tekens staat (dus Ram, Leeuw of Boogschutter) is er meer enthousiasme en zelfvertrouwen. En als de Maan in Lucht tekens staat (dus Tweelingen, Weegschaal en Waterman) gaan contacten met andere mensen, en verbindingen maken een grotere rol spelen

3 – Kijk in welk huis de heerser van de Ascendant staat

De planeet die bij Kreeft hoort is de Maan. Die wordt daarom de heerser van de Ascendant genoemd. Je zou ook moeten kijken in welk huis die staat – want dat laat zien welk deel van je leven extra belangrijk is en waar je zelf veel energie in stopt. Op deze site kun je hier meer lezen over de heerser van de Ascendant in de twaalf verschillende huizen.

4 – Kijk welke aspecten de heerser van de Ascendant maakt

Het is ook belangrijk om te onderzoeken welke aspecten de Maan, de heerser van deze Ascendant maakt. Harmonische aspecten zullen er toe leiden dat veel van de positieve eigenschappen gemakkelijker uitgedrukt kunnen worden, terwijl disharmonische aspecten dat veel moeilijker maken (er zal op zijn minst harder voor gewerkt moeten worden). Als de disharmonische aspecten echt overheersend zijn kan dat ook betekenen dat het iemand door anderen vaker als negatief, vervelend, onaangenaam, enzovoorts wordt gezien. Alles over de verschillende aspecten vind je hier.

5- Kijk welke planeten aspecten maken met de Ascendant

Tenslotte kunnen ook alle planeten aspecten naar de Ascendant zelf maken, en daarbij een verdere wijziging aanbrengen in de manier waarop je jezelf tot uitdrukking brengt. Dat effect is minder sterk dan planeten conjunct de Ascendant of in het eerste huis, maar het effect is wel onmiskenbaar.

Disharmonische aspecten zorgen er voor dat die expressie hoekiger en soms verstorend wordt – soms zijn ze dan een echte stoorzenders, of zorgen ervoor dat mensen net op de verkeerde tijd en plaats iets zeggen. De afstemming op andere mensen en de situatie waarin ze zich bevinden is er soms echt naast, waardoor negatieve reacties worden uitgelokt. Harmonische aspecten zorgen er daarentegen voor dat men op veel mensen een positieve indruk maakt, en dat de reacties goed afgestemd zijn op de omgeving, en de mensen met wie men op dat moment is.

Terug

Ascendant Tweelingen

Heerser Mercurius

Ascendant Tweelingen kan zich op twee verschillende manieren uiten. De ene stijl is bruisend, veranderlijk, spraakzaam en een beetje eigenzinnig. Deze mensen zijn interessant en leuk, maar soms wel een beetje vermoeiend. Ze leggen constant dingen uit, of het nu hun eigen gedrag en mening is of die van de wereld om hen heen. Ze zijn ook nieuwsgierig en willen van alles uitzoeken. Als dat zo uitkomt vinden ze het ook leuk om te roddelen, zelden erg gemeen of venijnig, vaak wel grappig en gevat.

Een andere stijl is een nogal koele en intellectuele houding. Deze mensen zijn vaak behoorlijk geestig en slim, maar presenteren zich op een minder opgewekte en veranderlijke manier dan de eerste groep. Hun observaties zijn scherp en de algemene manier is een beetje bruusk. Als je ook slim bent maken ze gemakkelijk vrienden, maar ben je in hun ogen niet het helderste licht aan de hemel dan laten ze je dat ook wel weten. Eerst subtiel, maar als je het dan nog niet doorhebt soms ook gewoon scherp.

Ongeacht de stijl, de mensen met Ascendant Tweelingen zijn toegewijd aan analyse en het begrijpen van hun wereld. Hun observatievermogen is goed ontwikkeld, ze zijn mentaal actief, soms onrustig, met een geest die nooit lijkt te stoppen. En ze hebben bijna altijd iets helders of geestigs te zeggen. Het is gemakkelijk voor mensen met deze positie om op een zijspoor te geraken, omdat hun nieuwsgierigheid groot is, hun geest snel is en hun aandacht vrij kort is!

Ze zijn erg behendig in het spelen van een grote hoeveelheid rollen en ze geloven ook niet echt in altijd jezelf zijn: dat wisselt een beetje met wie ze op dat moment in contact staan. Hun behendige en snelle geest kan ideeën, of althans brokken van ideeën, in heel korte tijd opnemen; daarna achten ze zich direct kundig op het desbetreffende gebied. Ze hebben een vlotte en overtuigende manier van praten en beginnen soms een zin zonder te weten hoe die zal eindigen . . . maar ze draaien er wel een punt aan en dikwijls nog een geestige ook. Tweelingen Ascendant mensen zijn dol op het doorgeven van informatie; ze kunnen een geheim niet lang bewaren en zijn gek op andermans vertrouwelijk gepraat. Het zijn doorgaans uitstekende journalisten, of leraren. Ze houden ervan de bemiddelaar te zijn, de katalysator die mogelijkheden voor anderen schept.

Ascendant Tweelingen voelen zich meer op hun gemak bij gezellige stadsmensen dan gesloten plattelanders. Ze gaan gemakkelijk met mensen om en komen heel gemakkelijk tot een vriendschappelijke band om... deze weer even gemakkelijk te verbreken als het hun past. Zij geven de voorkeur aan een grote kring van vrienden boven een clubje van ingewijden.

Degenen die zijn geboren met Ascendant Tweelingen zien de wereld als een plek om te leren. Ze zijn nieuwsgierig naar de mensen om hen heen en hebben vaak veel sociale contacten. Een goede dag is een dag met veel ontmoetingen en een paar interessante gesprekken.

Dit zijn mensen die graag vragen stellen, zich vrij bewegen en zich mengen met anderen. Absoluut rusteloos en vaak snel in expressie, ademen ze een sfeer van ongeduld uit, zelfs als ze het niet zo menen.

Soms is er sprake van een zekere sluwheid, of geven je het gevoel iets te bijdehand te zijn, wat vooral gevoelige mensen kan intimideren. Hun vaardigheid met woorden kan een geweldige troef zijn, hoewel Tweelingen Ascendant zich soms te veel identificeert met zijn mentale behendigheid en in de persoonlijke interacties en communicatie vergeet om de mensen om zich heen te koesteren. Een bepaald gebrek aan warmte in de presentatie kan het resultaat zijn. Mensen met bijvoorbeeld belangrijke planeten in watertekens (Kreeft, Schorpioen en Vissen)  kunnen zich bij hen een beetje ongemakkelijk voelen, dat wil zeggen, voordat ze hen persoonlijker leren kennen. Sterke lucht types (andere Tweelingen, Weegschaal en Waterman) zullen het plezier en de slimheid van deze individuen meer waarderen.

Mensen met Ascendant Tweelingen hebben van jongs af aan een nieuwsgierige instelling. Zij kunnen het ene moment uitermate ernstig zijn en het volgende zeer luchthartig. In hun gesprekken dartelen ze van een oppervlakkig onderwerp naar een zeer serieuze aangelegenheid. In zekere zin blijven ze altijd een kinderlijke verwondering houden. Zij hebben iets van Peter Pan in hun karakterstructuur waardoor ze nooit tot volle wasdom lijken te komen. Heel hun leven houden ze een jeugdige geest die geïnteresseerd is in nieuwe ideeën, alleen maar omdat ze nieuw zijn. Als ze het over waarheid hebben bedoelen ze feitelijk juist, niet de grote waarheden van de filosofie – dat laten ze graag aan de Boogschutter over.

Een Tweelingen Ascendant betekent automatisch dat het zevende huis – de relatie met de partner – in Boogschutter staat, een teken dat sterk gericht is op het begrijpen van de wereld in intellectuele, filosofische of religieuze termen. Ze vinden elkaar in een open houding, altijd op zoek naar manieren om alles beter te begrijpen, maar ze kunnen zich ook alle twee aan de ander ergeren; “jij bent zo oppervlakkig” versus “jij bent veel te abstract”.

Maar omdat beiden in een-op-een relaties een bepaalde hoeveelheid persoonlijke vrijheid en ruimte zoeken kunnen ze vaak wel een manier vinden om met de verschillen om te gaan. Zo lang ze maar de ruimte krijgen. Beiden houden van intellectuele debatten en wisselen graag ideeën uit, en alle twee houden niet van stil blijven zitten, een nestje bouwen en in een tredmolen lopen. Zij willen nu eenmaal er op uit vliegen, de wereld verkennen, iets nieuws leren. 

Aanvullende informatie

Dat je Ascendant in het teken Tweelingen valt vertelt wel het een en ander over de manier waarop je overkomt op anderen, welke indruk je in eerste instantie wekt, hoe je (fysieke) verschijning is, en wat voor jou een kenmerkende manier is om aan nieuwe dingen te beginnen. Maar de combinatie van Ascendant en teken is niet het hele verhaal. Je moet eigenlijk nog vijf andere stappen zetten om het verhaal volledig te maken.

1 – Kijk naar planeten bij de Ascendant of in het eerste huis

Om meer te weten te komen over je Ascendant moet je eigenlijk een persoonlijke geboorte horoscoop hebben, want dan kun je ook zien of er planeten dicht bij de Ascendant zelf staan, of in je eerste huis. Als dat zo is kunnen die op een krachtige manier de expressie wijzigen. De invloed van planeten op deze belangrijke plek kan namelijk sterker zijn dan het teken Tweelingen. Op deze site kun je hier meer lezen over planeten vlak bij de Ascendant of in het eerste huis.

2 – Kijk in welk teken de heerser van de Ascendant staat

Het teken waar de heerser van de Ascendant in staat geeft een verder verfijning aan de manier waarop je je energie naar buiten brengt, en het laat ook zien of je dat gemakkelijk af gaat, of dat daar bepaalde blokkades bij zijn. Als Mercurius, de heerser van het teken Tweelingen, in een Waterteken staat (dus Kreeft, Schorpioen of Vissen) zullen gevoelens, emoties, stemmingen en inspiratie belangrijker worden. Als Mercurius in Aarde tekens staat (dus Stier, Maagd of Steenbok) zal er meer nuchterheid, en een grotere voorkeur voor het concrete en zichtbare zijn. Als Mercurius in Vuur tekens staat (dus Ram, Leeuw of Boogschutter) is er meer enthousiasme en zelfvertrouwen. En als Mercurius in Lucht tekens staat (dus Tweelingen, Weegschaal en Waterman) gaan contacten met andere mensen, en verbindingen maken een nóg grotere rol spelen

3 – Kijk in welk huis de heerser van de Ascendant staat

De planeet die bij Tweelingen hoort is Mercurius. Die wordt daarom de heerser van de Ascendant genoemd. Je zou ook moeten kijken in welk huis die staat – want dat laat zien welk deel van je leven extra belangrijk is en waar je zelf veel energie in stopt. Op deze site kun je hier meer lezen over de heerser van de Ascendant in de twaalf verschillende huizen.

4 – Kijk welke aspecten de heerser van de Ascendant maakt

Het is ook belangrijk om te onderzoeken welke aspecten Mercurius de heerser van deze Ascendant maakt. Harmonische aspecten zullen er toe leiden dat veel van de positieve eigenschappen gemakkelijker uitgedrukt kunnen worden, terwijl disharmonische aspecten dat veel moeilijker maken (er zal op zijn minst harder voor gewerkt moeten worden). Als de disharmonische aspecten echt overheersend zijn kan dat ook betekenen dat het iemand door anderen vaker als negatief, vervelend, onaangenaam, enzovoorts wordt gezien. Alles over de verschillende aspecten vind je hier.

5- Kijk welke planeten aspecten maken met de Ascendant

Tenslotte kunnen ook alle planeten aspecten naar de Ascendant zelf maken, en daarbij een verdere wijziging aanbrengen in de manier waarop je jezelf tot uitdrukking brengt. Dat effect is minder sterk dan planeten conjunct de Ascendant of in het eerste huis, maar het effect is wel onmiskenbaar.

Disharmonische aspecten zorgen er voor dat die expressie hoekiger en soms verstorend wordt – soms zijn ze dan een echte stoorzenders, of zorgen ervoor dat mensen net op de verkeerde tijd en plaats iets zeggen. De afstemming op andere mensen en de situatie waarin ze zich bevinden is er soms echt naast, waardoor negatieve reacties worden uitgelokt. Harmonische aspecten zorgen er daarentegen voor dat men op veel mensen een positieve indruk maakt, en dat de reacties goed afgestemd zijn op de omgeving, en de mensen met wie men op dat moment is.

Terug

Ascendant Stier

Heerser Venus

Langzaam, stabiel en bekwaam zijn de woorden die we veilig kunnen gebruiken voor personen die zijn geboren met een Stier Ascendant. Deze mensen hebben een enorm uithoudingsvermogen; ze beschikken over een enigszins traag op gang komende, maar langdurig stabiele energie. Ze lijken eerder vriendelijk dan sterk, maar daar zou je je nog aardig in kunnen vergissen. Ze stralen wel altijd stabiliteit uit, en betrouwbaarheid.

Het teken op de Ascendant laat over het algemeen zien hoe mensen iets nieuws beginnen. Stier is van nature resistent tegen verandering en niet erg flexibel. Het kan voor hen moeilijk zijn om van koers te veranderen – ze zijn vaak nogal eigenwijs en vastberaden in hun manier van doen. Ook zijn het geen liefhebbers van improviseren – ze houden van duidelijke richtlijnen. Maar als ze eenmaal besloten hebben aan een project te beginnen dan doen ze dat ook met grote inzet, een enorm uithoudingsvermogen, en worden ze niet van de wijs gebracht door tegenslagen; zij gaan door waar anderen misschien al zouden hebben opgegeven.

Hun diepgewortelde conservatieve levenshouding komt ook tot uiting als ze eenmaal ‘gesetteld’ zijn. Als vertegenwoordigers van een vast teken houden ze een aangename situatie in stand, zonder bereid te zijn noodzakelijke aanpassingen te maken. Zij kunnen traag worden, vinden alles wel best. Op hun slechtst zijn ze koppig tot op het eigenwijze af; ze zijn soms bijzonder met zichzelf ingenomen. Zij houden vast aan hun bekende wereldje en anderen mogen dan nieuwe gedachten ontwikkelen.

Hun eerste reacties zijn gebaseerd op het gebruik van hun zintuigen, want ze hebben een goed ontwikkeld reukvermogen en tastzin, en reageren op de materiële wereld. Ze hebben een praktische benadering van het leven. Veiligheid is een van hun belangrijkste overwegingen voordat ze iets nieuws ondernemen. Ascendant Stier-mensen benaderen nieuwe situaties met een zekere voorzichtigheid – al dan niet bewust proberen ze eerst in te schatten of het fysiek wel veilig is.

Meer dan de meesten geeft de Stier Ascendant de voorkeur aan de "goede dingen" in het leven. Soms vinden het moeilijk om niet meer dan voldoende te eten; ze houden van het genot dat eten kan geven en zijn nogal geneigd om hier in door te schieten en te veel tot zich te nemen. Eén van de manieren waarop je een Stier Ascendant kunt herkennen is dat het lichaam vaak stevige, ronde vormen aanneemt, soms al op vrij jonge leeftijd. Velen hebben een sterke en stevige lichaamsbouw, zowel van nature als door iets te veel te eten.

Ze hebben een sterke behoefte om van het leven te genieten. Ze willen dat gewoonlijk op een aardse manier; een leuk, aangenaam leven met aardige spulletjes en voldoende geld op de bank om ‘ingedekt’ te zijn tegen eventuele moeilijkheden in de toekomst. Ook als ze weinig hebben kunnen ze er veel van maken; maar liever leven ze met wat meer luxe en gemak. Ze letten er op dat de dingen die ze in huis halen een bepaalde kwaliteit hebben, ze stemmen alles op elkaar af, en zorgen dat er een fijne sfeer hangt.

Ze houden vaak van kunst of ambachtelijk gemaakte spullen om in huis te halen. Ze kunnen genieten van aardse producten – ze zijn echt wel bereid een omweg te maken om iets goeds te kopen. Iets wat kwaliteit heeft, en dan mag het ook wel wat meer kosten. Sommigen zijn zelf ook actief kunstenaar – en dat kan dans zijn, beeldhouwen, keramiek, schilderen en tekenen, zang, of architectuur. De meer aardse vormen, gericht op concrete materialen of gebruik van het lichaam. Muziek, theater, film en fotografie, literatuur en poëzie zijn ook allemaal mogelijk, maar worden vaker gelinkt aan andere tekens.

Waar ze het ook in zoeken, deze mensen moeten het gevoel hebben dat ze een constructief leven leiden. Ze zijn vaak erg geruststellend om in de buurt te hebben. Ze hebben een rustgevende stabiliteit en een innerlijke harmonie die aantrekkelijk is.

Zelfgenoegzaamheid kan voor velen een valkuil zijn met deze Ascendant. Het is wel goed zo, en al dat gejakker naar verbetering, groei en verandering staat ze gemakkelijk tegen. Ascendant-Stier-mensen zijn geworteld in het “grijpbare’ leven. Zij staan met hun beide voeten op de grond en brengen alle dingen tot hun begrensde blikveld terug. Op een vriendelijke manier verwerpen zij alle hooggestemde idealen; zij mijden theorieën en willen alleen maar feiten, want dan weet je tenminste wat je hebt. Ze hechten duidelijk veel waarde aan materiële bezittingen, maar dan vooral omdat het hen een gevoel van continuïteit en veiligheid geeft.

Ascendant Stier geeft er de voorkeur aan zich te kleden in kwaliteitskleding die voor hen comfortabel aanvoelt. Ze zijn zelden opzichtig in hun presentatie.

Op hun best zijn het betrouwbare mensen, die constant in hun liefdesbetuigingen en verantwoordelijkheden zijn en een zeer genuanceerd oordeel kunnen geven.

Een Stier Ascendant betekent automatisch dat het zevende huis – de relatie met de partner – in Schorpioen staat, een teken dat juist sterk gericht is op intens voelen en sterke emoties. Wat beiden gemeen hebben is een sterke sensualiteit, en voor alle twee geldt dat een langdurige relatie alleen maar mogelijk is als er ook een goede seksuele relatie is. Ze houden van de stabiliteit die een één-op-één langdurig partnerschap geeft. Deze mensen, die vaak nogal bezitterig zijn in hun partnerschap, zullen hun relaties niet gemakkelijk verbreken. Hoewel ze niet bijzonder jaloers zijn, beschouwen ze hun partners wel als hun persoonlijk bezit. Intensiteit en loyaliteit zijn belangrijk; ze houden erg van huwelijkstrouw, maar overwegen tegelijkertijd regelmatig de verleiding van een slippertje. Hoewel mensen met een Stier Ascendant harmonie en rust waarderen, kunnen hun partners aan de gepassioneerde kant zijn.

Aanvullende informatie

Dat je Ascendant in het teken Stier valt vertelt wel het een en ander over de manier waarop je overkomt op anderen, welke indruk je in eerste instantie wekt, hoe je (fysieke) verschijning is, en wat voor jou een kenmerkende manier is om aan nieuwe dingen te beginnen. Maar de combinatie van Ascendant en teken is niet het hele verhaal. Je moet eigenlijk nog vijf andere stappen zetten om het verhaal volledig te maken.

1 – Kijk naar planeten bij de Ascendant of in het eerste huis

Om meer te weten te komen over je Ascendant moet je eigenlijk een persoonlijke geboorte horoscoop hebben, want dan kun je ook zien of er planeten dicht bij de Ascendant zelf staan, of in je eerste huis. Als dat zo is kunnen die op een krachtige manier de expressie wijzigen. De invloed van planeten op deze belangrijke plek kan namelijk sterker zijn dan het teken Stier. Op deze site kun je hier meer lezen over planeten vlak bij de Ascendant of in het eerste huis.

2 – Kijk in welk teken de heerser van de Ascendant staat

Het teken waar de heerser van de Ascendant in staat geeft een verder verfijning aan de manier waarop je je energie naar buiten brengt, en het laat ook zien of je dat gemakkelijk af gaat, of dat daar bepaalde blokkades bij zijn. Als Venus, de heerser van het teken Stier, in een Waterteken staat (dus Kreeft, Schorpioen of Vissen) zullen gevoelens, emoties, stemmingen en inspiratie belangrijker worden. Als Venus in Aarde tekens staat (dus Stier, Maagd of Steenbok) zal er nóg meer nuchterheid, en een grotere voorkeur voor het concrete en zichtbare zijn. Als Venus in Vuur tekens staat (dus Ram, Leeuw of Boogschutter) is er meer enthousiasme en zelfvertrouwen. En als Venus in Lucht tekens staat (dus Tweelingen, Weegschaal en Waterman) gaan contacten met andere mensen, en verbindingen maken een grotere rol spelen

3 – Kijk in welk huis de heerser van de Ascendant staat

De planeet die bij Stier hoort is Venus. Die wordt daarom de heerser van de Ascendant genoemd. Je zou ook moeten kijken in welk huis die staat – want dat laat zien welk deel van je leven extra belangrijk is en waar je zelf veel energie in stopt. Op deze site kun je hier meer lezen over de heerser van de Ascendant in de twaalf verschillende huizen.

4 – Kijk welke aspecten de heerser van de Ascendant maakt

Het is ook belangrijk om te onderzoeken welke aspecten Venus de heerser van deze Ascendant maakt. Harmonische aspecten zullen er toe leiden dat veel van de positieve eigenschappen gemakkelijker uitgedrukt kunnen worden, terwijl disharmonische aspecten dat veel moeilijker maken (er zal op zijn minst harder voor gewerkt moeten worden). Als de disharmonische aspecten echt overheersend zijn kan dat ook betekenen dat het iemand door anderen vaker als negatief, vervelend, onaangenaam, enzovoorts wordt gezien. Alles over de verschillende aspecten vind je hier.

5- Kijk welke planeten aspecten maken met de Ascendant

Tenslotte kunnen ook alle planeten aspecten naar de Ascendant zelf maken, en daarbij een verdere wijziging aanbrengen in de manier waarop je jezelf tot uitdrukking brengt. Dat effect is minder sterk dan planeten conjunct de Ascendant of in het eerste huis, maar het effect is wel onmiskenbaar.

Disharmonische aspecten zorgen er voor dat die expressie hoekiger en soms verstorend wordt – soms zijn ze dan een echte stoorzenders, of zorgen ervoor dat mensen net op de verkeerde tijd en plaats iets zeggen. De afstemming op andere mensen en de situatie waarin ze zich bevinden is er soms echt naast, waardoor negatieve reacties worden uitgelokt. Harmonische aspecten zorgen er daarentegen voor dat men op veel mensen een positieve indruk maakt, en dat de reacties goed afgestemd zijn op de omgeving, en de mensen met wie men op dat moment is.

Terug

Ascendant Ram

Heerser Mars

Mensen met een Ram Ascendant zijn direct en snel. Ze hebben een recht-toe-recht-aan mentaliteit, een positieve en duidelijke houding ten opzichte van het leven, handelen onvervaard en zeggen ronduit hun mening. Hun eerste instinct is om te doen in plaats van te denken. Vooruit plannen? Vergeet het maar. De Ram Ascendant stormt gewoon zonder veel nadenken vooruit.

Er is helemaal niets geheimzinnig, dubbelzinnig of ingewikkelds aan een Ram Ascendant – what you see is what you get. Ze hebben waarschijnlijk geen kwaad in de zin, maar botsen toch vaak genoeg met andere mensen door hun soms wat onbehouwen manier van doen. Ze zijn soms een beetje overhaast, willen altijd snelle resultaten en barsten van ergernis als mensen of omstandigheden hun vooruitgang blokkeren.

Ram Ascendant is er dol op om met nieuwe projecten te beginnen. Dikwijls vervelen ze zich als er routinewerkzaamheden bijkomen. Als het plan van de grond getild is willen ze al weer verder naar de volgende zaak, zonder het af te maken. Ze houden veel meer van het begin dan de afronding. Alleen als Mars in een vasthoudend teken staat als Stier of Schorpioen kan het zijn dat ze meer aandacht geven aan het helemaal afmaken van datgene waar ze aan waren begonnen.

Zij kunnen een bestaande toestand niet lang dulden; dit is duidelijk geen type voor routine en nog minder voor stilstand. Wanneer ze zich door inactiviteit geremd voelen worden ze rusteloos en prikkelbaar. Als ze de ruimte krijgen om dingen te doen zijn ze daar blij mee, en ze zullen altijd wel iets vinden om aan te pakken.

Op hun best zijn het moedige mensen die de gedachte van een nederlaag niet kunnen verdragen. Winnen is voor hen echt wel belangrijk, en ze zien ook veel dingen als een competitie. Ze zijn er trots op dat ze zichzelf en hun verwanten kunnen onderhouden en van niemand steun behoeven. Zij houden van meer van feiten dan van theorieën. Om hun gedachten uit te leggen zullen ze een concreet, aan duidelijkheid niets te wensen overlatend voorbeeld geven. Zij denken in termen van het ‘Hier’ en het ‘Heden’ en voelen zich niet op hun gemak in de wereld van de fantasie.

Een disharmonische Ram Ascendant kan, met name als Mars ook harde aspecten ontvangt, de neiging hebben om grof, luidruchtig en ongevoelig te zijn. Ze denderen door alle gevoeligheden heen en worden dan dominant en vinden het moeilijk om hun geduld te bewaren. Het ontbreekt aan medegevoel en ze kunnen geen rekening houden met de stemmingen en gedachten van andere mensen. Ze kunnen plotsteling heftig reageren met voorbijgaan aan de behoeftes van anderen. De meer primitieve instincten van seks, honger, agressie en angst zijn nooit ver weg. Gewoonlijk houden ze zichzelf wel redelijk in bedwang, maar beschaving en zelfcontrole kost ze wel enige moeite. Ze voelen zich eigenlijk beter als er ruimte is voor een zekere wildheid.

Sommige mensen met Ram Ascendant zijn competitief, maar over het algemeen leggen ze de meeste druk op zichzelf. Deze mensen vinden het heerlijk om vooruit te komen in alles wat ze doen. Ze maken zich snel klaar als ze ergens heen moeten, lopen snel, met het hoofd iets naar voren gebogen. Ze hebben weinig geduld met uitstel, vertraging en hindernissen. Hun humeur kan ook snel wisselen, zowel ten goede als ten slechte.

Ram Ascendant houdt van actie en probeert vaak wat activiteit op te wekken. Hun sterke punten liggen in hun ondernemende manier van doen.

Hoofdpijn en sinus- en oogproblemen zijn de gebruikelijke lichamelijke klachten bij deze Ascendant. Huiduitslag en acne op het gezicht en de schouders komen soms voor, en ze hebben vaker dan anderen een wat rood gezicht. Brede schouders en slanke heupen komen vaak voor. Vaak glimlachen ze snel en hebben ze het hele leven een jeugdige charme.

In het begin van hun leven zagen de ouders waarschijnlijk al vroeg dat ze te maken hadden met een onafhankelijk kind die je maar beter wat eigen ruimte moest geven, en snel naar een sportvereniging moest sturen om al die energie kwijt te raken. Als volwassenen houden mensen met Ram Ascendant vaak vast aan die rol in het leven. Mensen rennen niet naar ze toe om hen te helpen – ze lijken het prima te vinden om dingen alleen te doen. Deze mensen hebben geleerd zelfredzaam te zijn, en dit komt meestal voort uit hun vroege ervaringen.

Ondanks een nogal bruuske en onafhankelijke manier van doen, zijn deze mensen  wel degelijk bereid om compromissen te sluiten in hun relaties, en zijn ze erg gehecht aan de mensen die ze dierbaar zijn. Een Ram Ascendant betekent automatisch dat het zevende huis – de relatie met de partner – in Weegschaal staat, een teken dat juist sterk gericht is op harmonie. Het kan dan ook zo maar zijn dat het juist de partner is die de scherpe randjes van dit type er op den duur wat vanaf haalt.

Aanvullende informatie

Dat je Ascendant in het teken Ram valt vertelt wel het een en ander over de manier waarop je overkomt op anderen, welke indruk je in eerste instantie wekt, hoe je (fysieke) verschijning is, en wat voor jou een kenmerkende manier is om aan nieuwe dingen te beginnen. Maar de combinatie van Ascendant en teken is niet het hele verhaal. Je moet eigenlijk nog vijf andere stappen zetten om het verhaal volledig te maken.

1 – Kijk naar planeten bij de Ascendant of in het eerste huis

Om meer te weten te komen over je Ascendant moet je eigenlijk een persoonlijke geboorte horoscoop hebben, want dan kun je ook zien of er planeten dicht bij de Ascendant zelf staan, of in je eerste huis. Als dat zo is kunnen die op een krachtige manier de expressie wijzigen. De invloed van planeten op deze belangrijke plek kan namelijk sterker zijn dan het teken Ram. Op deze site kun je hier meer lezen over planeten vlak bij de Ascendant of in het eerste huis.

2 – Kijk in welk teken de heerser van de Ascendant staat

Het teken waar de heerser van de Ascendant in staat geeft een verder verfijning aan de manier waarop je je energie naar buiten brengt, en het laat ook zien of je dat gemakkelijk af gaat, of dat daar bepaalde blokkades bij zijn. Als Mars, de heerser van het teken Ram, in een Waterteken staat (dus Kreeft, Schorpioen of Vissen) zullen gevoelens, emoties, stemmingen en inspiratie belangrijker worden. Als Mars in Aarde tekens staat (dus Stier, Maagd of Steenbok) zal er meer nuchterheid, en een grotere voorkeur voor het concrete en zichtbare zijn. Als Mars in Vuur tekens staat (dus Ram, Leeuw of Boogschutter) is er nóg meer enthousiasme en zelfvertrouwen. En als Mars in Lucht tekens staat (dus Tweelingen, Weegschaal en Waterman) gaan contacten met andere mensen, en verbindingen maken een grotere rol spelen

3 – Kijk in welk huis de heerser van de Ascendant staat

De planeet die bij Ram hoort is Mars. Die wordt daarom de heerser van de Ascendant genoemd. Je zou ook moeten kijken in welk huis die staat – want dat laat zien welk deel van je leven extra belangrijk is en waar je zelf veel energie in stopt. Op deze site kun je hier meer lezen over de heerser van de Ascendant in de twaalf verschillende huizen.

4 – Kijk welke aspecten de heerser van de Ascendant maakt

Het is ook belangrijk om te onderzoeken welke aspecten Mars, de heerser van deze Ascendant maakt. Harmonische aspecten zullen er toe leiden dat veel van de positieve eigenschappen gemakkelijker uitgedrukt kunnen worden, terwijl disharmonische aspecten dat veel moeilijker maken (er zal op zijn minst harder voor gewerkt moeten worden). Als de disharmonische aspecten echt overheersend zijn kan dat ook betekenen dat het iemand door anderen vaker als negatief, vervelend, onaangenaam, enzovoorts wordt gezien. Alles over de verschillende aspecten vind je hier.

5- Kijk welke planeten aspecten maken met de Ascendant

Tenslotte kunnen ook alle planeten aspecten naar de Ascendant zelf maken, en daarbij een verdere wijziging aanbrengen in de manier waarop je jezelf tot uitdrukking brengt. Dat kun je nalezen in het gedeelte over de aspecten tussen planeten en de Ascendant. Het effect is minder sterk dan planeten conjunct de Ascendant of in het eerste huis, maar het effect is wel onmiskenbaar.

Disharmonische aspecten zorgen er voor dat die expressie hoekiger en soms verstorend wordt – soms zijn ze dan een echte stoorzenders, of zorgen ervoor dat mensen net op de verkeerde tijd en plaats iets zeggen. De afstemming op andere mensen en de situatie waarin ze zich bevinden is er soms echt naast, waardoor negatieve reacties worden uitgelokt. Harmonische aspecten zorgen er daarentegen voor dat men op veel mensen een positieve indruk maakt, en dat de reacties goed afgestemd zijn op de omgeving, en de mensen met wie men op dat moment is.

Terug

Introductie Ascendant

Schrijven over bijvoorbeeld “je Ascendant is Weegschaal” is een beetje als een olifant beschrijven als “grijs”. Het klopt wel, beschrijft ook een belangrijke en kenmerkende eigenschap, maar het is duidelijk dat het toch niet helemaal volledig is. Over een olifant valt meer te zeggen dan alleen dat. Datzelfde geldt voor de combinatie Ascendant/teken – er valt veel meer over te zeggen, en daarom is dit een lang artikel geworden. Je kunt natuurlijk ook direct over je eigen Ascendant gaan lezen, maar hier gaan we er wat dieper induiken. Met uiteindelijk, in het laatste deel van dit artikel,  een zes-stappen-plan om een veel vollediger beeld van je eigen Ascendant te krijgen. Want je Ascendant is méér dan alleen maar één teken; het is een complex, en als je echt een volledig beeld wilt krijgen van je Ascendant zul je een aantal vervolgstappen moeten zetten.

Dat betekent dat je niet in één keer het hele overzicht hebt en het kan de nodige tijd en moeite kosten om een compleet overzicht te krijgen van wat jouw Ascendant eigenlijk precies betekent. Daarbij moeten we, zoals altijd bij astrologie, niet denken dat tegenstrijdige informatie betekent dat er iets niet klopt, want zo zitten mensen juist vaak in elkaar – tegenstrijdig, ingewikkeld, niet één geheel, maar ook voor henzelf soms onbegrijpelijk. Het is bijna onvermijdelijk dat je tegenstrijdigheden tegenkomt in een horoscoop, en dat is ook precies zoals het is. Gedrag, gevoelens, gedachten, keuzes, overtuigingen, verlangens – ze kunnen allemaal tegenstrijdigheden bevatten. Hetzelfde geldt voor de Ascendant. Als je alle elementen bij elkaar zet zul je vrijwel altijd dingen zien die niet goed bij elkaar passen en die hoef je niet op te lossen tot er één geheel uit komt, maar je moet gewoon onderkennen dat het nu eenmaal op die manier werkt. Met de nodige tegenstellingen.

Wat is de Ascendant?

De Ascendant is het teken dat aan de oostelijke horizon opkomt ten tijde van de geboorte. Als het een klok zou zijn is die altijd ingetekend op 9 uur, dus helemaal links van de cirkel die de horoscoop voorstelt. Als je geboren bent bij zonsopkomst staat de Zon op precies dezelfde plek als de Ascendant; ongeveer vier minuten later staat de Ascendant één graad verder, en een uur later zou die al in het volgende teken kunnen staan. Waar je Ascendant staat is dus afhankelijk van je geboorte uur; daarom moet je het ook laten berekenen, want anders kun je niet weten welk teken je Ascendant is.

Het teken waar de Zon in staat (‘je sterrenbeeld’), het teken waar de Maan in staat, en het teken van de Ascendant zijn verreweg de drie belangrijkste in de geboortehoroscoop. Samen bepalen ze voor een groot deel hoe je functioneert, wat je wilt, hoe je je voelt en omgaat met allerlei emoties, en hoe je overkomt op anderen.

Ascendant en verschijning

De Ascendant wordt ook vaak omschreven als de persona, dat deel van onszelf dat we kiezen om te bemiddelen tussen onze hele persoon en de directe omgeving. Deze persona kan het hele individu onthullen en daarmee harmoniseren, maar het kan ook zijn dat hoe je in eerste instantie lijkt te zijn verschilt van hoe mensen je beoordelen als ze je beter hebben leren kennen. Maar ook dat is dan iets wat blijkbaar bij je hoort. De Ascendant is niet een masker, of een soort van oppervlakkige laag die de werkelijke jou verbergt. Het vormt echt een belangrijk deel van wie je bent, en bepaalt veel van de energie die je ter beschikking staat.

Het feit dat de Ascendant het eerste is dat mensen van jou kunnen zien, betekent niet dat het minder waar is, minder representatief voor wie je bent, of oppervlakkiger is dan enig ander deel van je horoscoop. Zeker, je Ascendant is niet je hele persoonlijkheid, die is altijd meer dan dat. Maar het feit dat het rijzende teken op zichzelf niet volledig is om het hele plaatje te beschrijven betekent niet dat het minder waar is, of oppervlakkiger dan elk ander deel van de horoscoop. Geen enkel onderdeel van de horoscoop vertelt het hele verhaal; je moet alle onderdelen in samenhang met elkaar zien en interpreteren.

Eén van de belangrijkste betekenissen die de Ascendant heeft is het fysieke lichaam, het uiterlijk, de manier waarop je jezelf zichtbaar maakt aan anderen. Kom je zelfverzekerd en vriendelijk over, of voorzichtig en een beetje verlegen, sluw en gehaaid, of warm en hartelijk? Al die verschillen bepalen ook weer hoe andere mensen op jou zullen reageren. Daarbij gaat het niet om de kleur van je huid, of je klein of groot bent of wat de lengte van je haar is, maar wel de energie die je uitstraalt, de indruk die je wekt, de dingen waar je het eerste aan denkt als mensen je zouden moeten typeren.

Bovendien is jouw energie en je verschijning niet iets wat alleen maar de tijdens de eerste ontmoeting een rol speelt – elke keer dat mensen elkaar zien is de Ascendant van de één in verbinding met de Ascendant van de ander, en dat bepaalt mede of ze goed met elkaar kunnen opschieten, of dat het schuurt en wringt.

“Kun je zien wat mijn Ascendant is?”

Een vraag die mij vaak gesteld wordt als mensen horen dat ik een astroloog ben, en waar ik na diverse missers altijd maar “nee” op antwoord. Oké, ik heb het ook weleens goed geraden, maar dat was waarschijnlijk toeval.

Want hoe je er uit ziet wordt door heel veel dingen bepaald, en zeker niet alleen maar door het teken van je Ascendant. Er spelen natuurlijk diverse andere zaken een rol; genetische factoren, cultuur, leeftijd, je geschiedenis, persoonlijke smaak, de groep waar je je mee identificeert, eventuele ziektes, stemming van de dag, make up (maakt zeker bij mannen een groot verschil), en wat al niet meer. Maar ook als het uitsluitend om de astrologische factoren gaat is het zo dat het teken van de Zon en Maan soms duidelijk meedoen. Soms is het de planeet die vlak bij de Ascendant staat die duidelijk zichtbaar z’n stempel drukt op het uiterlijk (maar veel vaker dus niet…). Soms is het iets anders uit je horoscoop. Maar over het algemeen is er geen eenduidige relatie tussen het teken van je Ascendant en je uiterlijk. Dat we het toch over “fysieke verschijning” en “eerste indruk” hebben is omdat het wel een grote, maar zeker geen doorslaggevende rol speelt. Het schemert er altijd wel doorheen: als ik het eenmaal weet zie ik het ook veel duidelijker. Maar ja, dat is typisch confirmation bias; de neiging om informatie zo te interpreteren dat je een “dacht ik al” momentje hebt.

Ascendant en aan iets nieuws beginnen

De Ascendant geeft ook aan op welke manier je omgaat met nieuwe situaties, hoe je doet als je voor het eerst iemand ontmoet, welke strategieën je goed liggen als je ergens aan gaat beginnen; kortom alles wat je zou kunnen samenvatten als “de eerste keer”, of “het begin”. De Ascendant wordt ook in verband gebracht met je geboorte en de manier waarop die is verlopen (net zoals het twaalfde huis, daar direct boven, informatie bevat over de laatste weken voorafgaand aan de geboorte).

Een sollicitatiegesprek, de eerste keer dat je met iemand gaat daten, je entree op een feestje waar je niemand kent, de nieuwe stad waar je gaat wonen; het zijn allemaal situaties waar je Ascendant een grote rol zal spelen. Die beschrijft dan de manier waarop je daarmee omgaat. Stap je er zelfverzekerd op af omdat je veronderstelt dat je je hoe dan ook wel zal redden? Goede kans dat je Ascendant in Vuur tekens als Leeuw, Boogschutter of Ram staat. Ga je voorzichtig te werk, let je erg op veiligheid; iets wat Water en Aarde tekens meer zouden doen. Of ga je meteen contact maken met andere mensen, vragen hoe zij dat hebben aangepakt, en bereid je je voor door eerst veel informatie te verzamelen; de stijl van de Lucht tekens.

In ieder geval beschrijft de Ascendant onder meer duidelijk hoe we de wereld begroeten. Hoe we het leven benaderen en onze directe omgeving. Dit zal in sterke mate afhangen van hoe we verwachten dat die omgeving eruit zal zien, gebaseerd op hoe we dat in het vroege leven hebben ervaren. Onze Ascendant beschrijft ons specifieke uitkijkpunt, de stoel waarin we toevallig zitten, het perspectief van waaruit we de actie bekijken en er misschien aan deelnemen.

Ascendant als lens

De Ascendant wordt vaak omschreven als een lens, onze persoonlijke lens waardoor we naar de wereld kijken en waardoor de wereld naar ons kijkt. Wanneer ons zicht wordt getest, plaatst de opticien verschillende lenzen voor onze ogen en terwijl we met elk verschillend stuk glas naar hetzelfde beeld kijken, zal het bij elke lens anders lijken. Stel je voor dat die lenzen ook kleuren hebben. Donkere glazen, roze bril, heldere glazen enzovoort. Saturnus of Steenbok bij de Ascendant zou bijvoorbeeld een donkere bril beschrijven. Ze veranderen ook de kijk van de drager op de wereld. Als de wereld een donkere plaats is, zoals bij donkere lenzen, dreigt er altijd wel ergens gevaar. Het voelt misschien niet veilig, maar dan neemt het individu natuurlijk weer stappen om zichzelf te beschermen.

De lens waarmee we naar de wereld kijken kan ook zonnig en optimistisch zijn, en dat alleen al verandert de manier waarop we andere mensen benaderen, en hoe zij vervolgens op ons reageren. Er zijn een oneindig aantal manieren waarop we naar de wereld kunnen kijken, en al die verschillende perspectieven samen zijn misschien de werkelijkheid zelf. Als je de beschrijving van de Ascendant niet alleen maar beperkt tot twaalf tekens, maar het hele verhaal probeert te duiden, zul je zien dat er ook enorm veel verschillende manieren zijn waarop we naar de wereld kunnen kijken, en de wereld naar ons.

Wie ziet jou?

Als we zeggen dat de Ascendant beschrijft hoe je op anderen overkomt lijkt het alsof dat helemaal bij jou ligt, maar zo simpel is het natuurlijk niet. Degene die jou ziet heeft zijn of haar eigen manier van kijken; die kun je misschien wel een beetje beïnvloeden, maar dat is toch grotendeels iets waar ze zelf verantwoordelijk voor zijn. En mensen hebben zo hun gewoontes; als ze andere mensen ontmoeten gebruiken ze snelle schema’s, en hebben zo hun voorkeuren. Veel mensen maken gebruik van stereotypen, en soms zien ze je dus in een bepaald licht, zonder dat je daar verder iets voor gedaan hebt.

Bij het vormen van een eerste indruk spelen veel zaken een rol: de leeftijd, en het leeftijdsverschil, man of vrouw, fysieke verschijning, gezichtsuitdrukkingen, iemands accent, de lichaamshouding, de stem, en andere dingen die we kunnen koppelen aan het lichaam. Verder maakt het uit of iemand tot hetzelfde ras behoort, of er een gezamenlijke culturele achtergrond wordt gedeeld, wat je economische status is – en die is soms ook af te leiden uit je kleding en taalgebruik. Dus enkelvoudig is het niet. Die eerste indruk bepaalt voor een deel ook hoe je daarna met elkaar omgaat.

Fysieke kenmerken geven vaak al een goede aanwijzing over iemands persoonlijkheid, zelfs voordat hij of zij iets heeft gezegd. Op die manier kunnen de meeste mensen bijvoorbeeld al goed inschatten of iemand extravert is, emotioneel stabiel, open of gesloten, en in hoeverre ze zelfrespect hebben.

Vaak is er in minder dan een seconde al een eerste indruk van iemand gevormd. Tenzij iemand doelbewust liegt of iets achter houdt is die vaak ook behoorlijk accuraat. En omgekeerd weten de meeste mensen van zichzelf wel vrij goed welke indruk ze meestal wekken. Mensen gebruiken bepaalde fysieke kenmerken ook om in te schatten of iemand intelligent, gezond en warm is – waarbij aantrekkelijke mensen het grote voordeel hebben dat ze veel vaker als meer competent, socialer, intelligenter en gezonder worden gezien. “Mooie mensen zijn goede mensen” Gelukkig is er wel een grote variatie in wat we aantrekkelijk vinden, dus dit effect is niet alleen maar voorbehouden aan de supermodellen.

Wat anderen verder het meest belangrijk vinden wisselt ook een beetje per situatie, en soms wordt je ook beoordeeld op zaken waar je zelf nooit aan gedacht zou hebben – een kapper, een tandarts, een mode ontwerper en een yoga lerares letten allemaal net op wat andere details van je lichaam en verschijning.

En mensen die sterke stereotypen koesteren ten aanzien van bepaalde groepen in de samenleving kun je toch niet verslaan. Stel dat je een homo bent, scherpe tong, uitbundige kleding, klaterende lach – een groot succes in je Amsterdamse vriendenkring, met Ascendant Leeuw, en een sterke Mercurius/Uranus combinatie. Toch zul je heel anders worden beoordeeld als je in de plaatselijke buurtsuper van Staphorst een pakje sigaretten koopt. Of mogelijk heb je een goede opleiding afgerond, altijd hard gestudeerd, geen gekke dingen gedaan, ga je solliciteren, en geef je allemaal prima antwoorden. Maar als je deel uitmaakt van een groep die door degenen die de beslissingen nemen als “anders” wordt gezien wordt je toch negatief beoordeeld.

Dus je Ascendant geeft wel een min of meer vast aantal eigenschappen weer, maar die zullen toch naar gelang de situatie en wie er naar je kijkt, enigszins anders beoordeeld kunnen worden. Desalniettemin – het is ook niet alleen maar willekeurig, de meeste mensen zullen min of meer dezelfde dingen opvallend vinden aan de manier waarop je je presenteert.

Ascendant en leeftijd

Zoals we allemaal wel weten is de manier waarop iemand er uitziet iets wat in de loop van het leven aan verandering onderhevig is. Een kind is tenslotte geen volwassene, en het verschil tussen een bejaarde en een volwassene is ook voor iedereen zichtbaar (behalve blijkbaar voor pubers).

Dus op welke leeftijd begint de Ascendant “zichtbaar” te worden? Daar kunnen we geen scherpe definitie van geven, maar ik denk dat we rond de leeftijd van 14 tot 18 jaar wel de contouren beginnen te zien. Dat is een leeftijd waarop al een aantal belangrijke biologische ontwikkelingen het lichaam en de verschijning hebben gevormd. Daarmee is het nog niet afgerond, en bijvoorbeeld de hersenen zullen nog tot ongeveer het 25ste levensjaar door blijven gaan met evolueren, en dus ook het gedrag verder vormgeven. Maar de belangrijkste kenmerken beginnen echt wel zichtbaar te worden, en hoewel ze nog een aanzienlijke evolutie door zullen maken wordt het wel gemakkelijker om bijvoorbeeld foto’s uit die tijd te matchen met de foto’s dertig jaar later.

Door ouder te worden doen we ook meer ervaring op, en soms zullen bepaalde kenmerken die eerst nauwelijks zichtbaar zijn meer op de voorgrond treden. Soms zal een ziekte of een zware periode ook z’n sporen achter laten. En hoewel we hier ook een beschrijving geven van de Ascendant met behulp van de twaalf tekens van de dierenriem zullen we verder in dit artikel uitleggen dat er veel aanvullende informatie gegeven kan worden, en dat het in feite veel genuanceerder ligt. Dat verklaart ook dat de expressie van de Ascendant niet statisch is, maar dynamisch, en in de loop van de jaren kan veranderen.

En, dit is geheel en al open voor discussie – misschien is er ook wel een leeftijd dat je Ascendant niet meer zo duidelijk individueel is en dat je tot de grote groep van oude mannen en oude vrouwen bent gaan behoren. Nog steeds volkomen herkenbaar voor je familie en vriend(inn)en, maar voor anderen alleen maar grijze massa.

Ascendant en afkomst

De wereld is altijd al divers geweest, maar de laatste paar decennia zijn de verschillende groepen mensen veel meer door elkaar gaan wonen. De wereld is voor iedereen ook zichtbaar veel diverser en veelkleuriger geworden, met name in de grote steden. Het betekent dat er steeds meer erkenning komt voor de diversiteit in attitudes, waarden, cultuur, overtuiging, etnische achtergrond, seksuele geaardheid, kennis, vaardigheid, en levenservaring. Dat gaat niet vanzelf – er is ook duidelijk veel weerstand bij de groepen die traditioneel de meeste macht hadden om plek in te ruimen voor andere groepen. Als reactie daarop ontstaan er dan weer allerlei emancipatie groepen. (Uranus tegen Saturnus, denkt de astroloog dan).

Met betrekking tot de Ascendant (fysieke verschijning, het lichaam, voorkomen) zal er meer rekening moeten worden gehouden met de grotere diversiteit van het moderne leven. Maar als het gaat om de eigenschappen die genoemd worden, de energie die om iemand heen hangt, de uitstraling van de persoonlijkheid hoeven er geen grote wijzigingen worden aangebracht. Zo lang je maar accepteert dat er verschillen zijn, en niet via etnische stereotypen naar iemand kijkt.

De twaalf tekens van de Ascendant

Je kunt hier, zoals op veel andere plekken, een beschrijving vinden van de twaalf verschillende tekens van de Ascendant. Als je weet in welk teken die staat kun je in principe van elke beschrijving van de twaalf tekens die je ergens op het internet of in een boek vindt, de beschrijving van jouw teken lezen, en daarbij bedenken dat je dat misschien niet bent, maar dat veel mensen je wel zo zien. Zo simpel is het soms.

Misschien ben je wel zo’n vurige, zelfverzekerde, hartelijke Leeuw – maar je hebt een Steenbok Ascendant, en je komt toch veel rustiger en gereserveerder over dan je meestal leest over je Zonneteken.

Misschien denken veel mensen wel dat je echt heel aardig en sociaal bent, want je hebt een Weegschaal Ascendant – waardoor het vaak wat langer duurt voordat mensen jouw bij tijd en wijle best wel venijnige Zon-in-Schorpioen leren kennen.

Of praat je de hele dag met iedereen – Tweelingen Ascendant, maar dan wel over je politieke idealen, want je bent wel een Waterman.

Dus de manieren waarop de twaalf verschillende tekens van de Ascendant werken vind je hier op de site. Kun je ook op veel andere plekken vinden, dus als je eenmaal het teken van je Ascendant weet kun je diverse bronnen raadplegen om daar meer over te weten te komen.

En als dat is wat je wilt weten, en niet meer, kun je wat hierna geschreven staat gewoon overslaan. Maar aangezien je al tot hier bent gekomen is kun je net zo goed nog verder lezen.

Aanvullende informatie over de Ascendant

Alleen het teken van je Ascendant weten is eerlijk gezegd niet genoeg – op de achtergrond is altijd meer informatie te vinden. Daarom gaan we een aantal aanvullingen geven – want het teken waar je Ascendant in valt is niet het enige wat van belang is om te begrijpen hoe het allemaal precies werkt.

Ten eerste kunnen er planeten vlak bij de Ascendant staan en als dat zo is dan zullen ze een sterke invloed uitoefenen. Elke ochtend komt de Zon op in het oosten, en elke dag is er dus een conjunctie (samenstand) van de Zon met de Ascendant. Maar ook de Maan, Mercurius en alle andere planeten verschijnen op een gegeven moment bij de oostelijke horizon, gaan naar hun hoogste punt in het zuiden, en verdwijnen weer een paar uur later achter de westerse horizon. Alleen; dat kan in principe op elk moment van de dag of nacht gebeuren, en behalve bij de Maan kun je dat niet met het blote oog zien; daar heb je echt berekeningen voor nodig. Dus je kunt heel goed een Ram Ascendant hebben en het gevoel hebben dat de beschrijving daarvan toch niet goed overeenkomt met je verschijning – totdat je ontdekt dat Saturnus bij de Ascendant staat, en dat zorgt er voor dat je veel rustiger, gereserveerder en voorzichtiger bent dan een “pure” Ram-Ascendant. Want de invloed van die planeet kan sterker zijn dan het dierenriemteken. Om beter te begrijpen hoe je overkomt op anderen moet je dan eigenlijk een combinatie maken van het teken én de desbetreffende planeet.

Daarom is er op deze site een sectie waarin je kunt nalezen wat de invloed van de Zon, Maan en planeten is als die vlak bij de Ascendant staan.

Dat is verder helemaal individueel – soms staat een planeet dicht bij de Ascendant, maar dat geldt alléén voor iemand die precies op dat moment geboren is – een kwartiertje later en het effect is al weer afgenomen, en een half uur later geldt het niet meer. Het hangt er helemaal van af waar, en hoe laat je werd geboren. Het is wel een heel sterk effect, dus het is echt de moeite waard om uit te zoeken.

Als planeten in het eerste huis staan betekent dat dat ze op het punt staan over de horizon te gaan – al kan dat misschien nog wel even duren. Maar ook die worden traditioneel gezien als krachtige aanwijzingen dat ze je verschijning, en de energie die om je heen hangt, beïnvloeden. Als planeten aan de horizon zijn verschenen en steeds verder van de Ascendant af komen te staan geldt dat ze op een gegeven moment niet meer daartoe worden gerekend; dan zijn het planeten die in het twaalfde huis staan. Waar die grens precies ligt is niet zo duidelijk – maar 8 à 10 graden lijkt een veilige marge. Omdat de betekenis van het twaalfde huis echt anders is dan het eerste huis moet je de invloed van die planeet dus ook anders lezen – ze hebben dan niet meer betrekking op je manier van doen in nieuwe situaties en je lichamelijke verschijning.

Ten tweede is elk dierenriemteken gekoppeld aan een planeet. Dat is omdat hun energie en manier van expressie sterke verwantschap met elkaar heeft. In de praktijk is het niet altijd gemakkelijk om onderscheid te maken tussen die twee, en als bijvoorbeeld Jupiter bij de Ascendant staat lijkt dat in veel opzichten alsof iemand een Boogschutter Ascendant heeft. De manier van doen, de verschijning, hoe ze zich voorbereiden op bijvoorbeeld een sollicitatiegesprek of beginnen aan een nieuw project; het lijkt allemaal veel op elkaar. Hier is de koppeling tussen teken van de dierenriem en de bijbehorende planeet.

Ram – Mars

Stier – Venus

Tweelingen – Mercurius

Kreeft – Maan

Leeuw – Zon

Maagd – Mercurius

Weegschaal – Venus

Schorpioen – Pluto

Boogschutter – Jupiter

Steenbok – Saturnus

Waterman – Uranus

Vissen – Neptunus

Zoals je ziet zijn Mercurius en Venus aan twee tekens gekoppeld, en voor de rest heeft iedere planeet één teken waar hij het meest mee verwant is. Ik ben er niet zo zeker van of het sterrenbeeld Maagd en de planeet Mercurius wel aan elkaar gekoppeld moeten worden, maar bij Venus zie ik wel dat er twee vormen van expressie zijn – lichamelijk via Stier, en sociaal via Weegschaal.

In astrologische geheimtaal is Mars de heerser van Ram, Venus de heerser van Stier, Mercurius de heerser van Tweelingen, enzovoorts. Dus, technisch gesproken, kijken we naar het rijzende teken en de positie van zijn heerser.

Wat je vervolgens doet is die koppeling van teken en planeet gebruiken om meer over jouw Ascendant te vertellen. Dat werkt zo. Eerst kijk je in welk teken je Ascendant valt, en dan lees je over je Ascendant in Kreeft, of je Ascendant in Waterman. Dan weet je al iets meer.

Vervolgens ga je kijken welke planeet daarbij hoort, en in welk teken en huis die van de horoscoop staat. En lees je welke invloed daarvan uitgaat. Dus als je Ascendant Ram is wil je meer weten over de positie van Mars, als je Ascendant Stier is zoek je op waar Venus staat, als je Ascendant Tweelingen is ga je kijken naar Mercurius, enzovoorts.

Dat is dus iets anders dan een planeet die vlak bij de Ascendant staat. Als je naar deze koppeling kijkt – als je de heerser van het rijzende teken opzoekt – kan die planeet overal in de horoscoop staan. Dat is op geen enkele andere manier te achterhalen dan door een geboortehoroscoop te laten berekenen. Iemand die Ascendant Waterman heeft, kan Uranus in principe in elk van de twaalf tekens hebben staan, en in elk van de twaalf huizen. Iemand die Ascendant Weegschaal heeft kan Venus in principe in elk van de twaalf tekens hebben staan, en in elk van de twaalf huizen. Only one way to find out ; bereken die specifieke geboortehoroscoop en zoek het op.

Ten derde is de Ascendant ook een onderdeel in de horoscoop waar andere planeten een aspect mee kunnen maken. Dat betekent dat die planeet op de een of andere manier zichtbaar wordt in het gedrag, het voorkomen en de lichamelijke verschijning.

Stel dat je geboren bent met een Maagd Ascendant. Er staan verder geen planeten vlak bij de Ascendant, noch in het eerste huis. Dan heb je een min of meer “pure” Maagd Ascendant.

Maar als jouw Ascendant op 15 graden Maagd staat, en bijvoorbeeld Venus staat op 15 graden Stier, dan is er een driehoek tussen Venus en de Ascendant; een harmonisch aspect. En omdat het Venus is zal dat zichtbaar worden als meer dan gemiddeld aantrekkelijk zijn, gemakkelijk sociaal contact maken, vriendelijkheid, goed contact met vrouwen, en de neiging een beetje lui en gemakzuchtig te zijn.

Maar als in dezelfde horoscoop Uranus op 15 graden Boogschutter staat komen heel andere eigenschappen naar voren – het is een disharmonisch aspect, een vierkant. Waardoor de minder leuke kanten van Uranus óók zichtbaar worden – eigenwijs, druk, verstorend, uitdagend, en de neiging om anderen (al dan niet bewust) te irriteren.

Dat klinkt als twee heel verschillende expressies, die elkaar min of meer uitsluiten. Maar dat is niet wat er gebeurt. Ze heffen elkaar niet op, maar zijn beide zichtbaar, soms binnen een paar minuten. Dit is iemand die in eerste instantie bescheiden lijkt (Maagd Ascendant), maar wel heel mooi en aantrekkelijk lijkt, vriendelijk ook (Venus). Maar na een paar minuten blijkt dat je flink vergist hebt – ze heeft een beetje te harde stem, praat supersnel, zegt gekke dingen (Uranus)

Ingewikkeld, genuanceerd, volledig.

Dus wil je echt een volledig beeld van de Ascendant dan zul je veel verschillende gegevens moeten combineren. Ten eerste zijn er 12 verschillende tekens waar de Ascendant in kan staan. Ten tweede kan de heerser van de Ascendant in 12 verschillende tekens, en 12 verschillende huizen staan. En tenslotte kan ook elk van de planeten in verbinding staan met de Ascendant.

Je moet dus wel het één en ander uitzoeken en combineren, want het is niet te doen om dat allemaal op te schrijven.

Voorbeeld, in zes stappen

Want stel dat je Ascendant Kreeft is

Dan lees je eerst over de manier waarop het teken Kreeft tot expressie komt. (1)

Dan kijk je of er een planeet, of misschien wel meerdere planeten, vlak bij de Ascendant staan, of in het eerste huis. Die zullen ook sterk tot uitdrukking komen. (2)

Vervolgens kijk je, in dit voorbeeld, naar de positie van de Maan, aangezien dat de heerser is van het teken Kreeft.

Je kijkt in welk teken de Maan staat – dat beïnvloedt de manier waarop alle associaties die bij de Maan horen tot expressie worden gebracht. (3)

Je kijkt in welk huis de Maan staat – dat beïnvloedt op welk gebied van je leven die eigenschappen van de Maan zichtbaar worden. (4)

Je kijkt welke aspecten de Maan maakt met andere planeten, want ook dat beïnvloedt de manier waarop alle associaties die bij de Maan horen tot expressie worden gebracht. (5)

En tenslotte kijk je of er planeten zijn die belangrijke aspecten naar de Ascendant maken, want ook die kunnen de expressie wijzigen (6) Dat is een minder sterk effect dan planeten die conjunct de Ascendant of in het eerste huis staan (2), maar hebben onmiskenbaar wel een effect.

En met die zes stappen heb je een veel beter overzicht van de manier waarop jouw Ascendant werkt. Maar je kunt het natuurlijk ook door een astroloog laten doen. Wij astrologen raden dat sterk aan. J

(Voor €35 bereken ik je horoscoop en schrijf ik op wat je zou moeten nalezen. Voor €100 heb je een volledig astrologiegesprek)

Terug